Seé b. 10

1Nuaré déì lé naâ ké Sesarê teèn, yilí seèn né Kɔ̀rnê, à lé naâ kwaá-taâb te bɔ̀ŋ taâb bɔ̀ Rɔ̂m bɔ̀ mé bɔ́ yilá yeé bɔ̀ŋ Italî doô. 2À né yeé Càŋ dula; mé mbàgà seèn mene, bɔ́ né bú cu dɔɔ́ŋ dua; à né bɔ̀ saám bɔ̀ lètenè bɔ̀ Jûf kókoó mbaá gam ndɔ. 3Cieé déì lou yeé geér aá, mé lɔ̀ŋ tagár, kulu bú faá vuú nɔ; à ŋene cìlì Càŋ déì yila kweêh ká gwò seèn, ye bú a: «Kɔ̀rnê!» 4À ke njií bú mé veéh mene, ye bú a: «Né naàn wa, Nùà dueè?» Cìlì Càŋ ye bú a: «Càŋ ŋgweé aá duaà yeè kèn, à ŋene baá gàm mé wò gam yeé bɔ̀ saám bɔ̀ kèn ndɔ. Lan à munó baá wò. 5Témá njí nùàr kènê ké Jopê yoòr nuaré déì, yilí seèn né Simɔ̂ŋ, yilí seèn déì né cu Piêr, te bɔ́ yilá ndeè mé bú. 6À cer né ké gwò nuaré déì, yilí seèn né Simɔ̂ŋ ndɔ; né nùà mé sa yeé par. Gwà seèn né ké sòn nòmò koô mân.» 7Cìlì Càŋ yeé tueé gi aá bú ménâ, à yuo ndɔ. Jomo sâ Kɔ̀rnê yilá njiî bɔ̀ seê bɔ̀ seèn déì fà, mé sɔ́jì seèn déì; sɔ́jì sâ né taré nùà dùlà-Càŋ ndɔ. 8À se gi bɔ́ njií mé kelà naâ dɔɔ́ŋ, à tema njií baá-re bɔ́ ké Jopê. 9Cieé ŋaga, bɔ́ né ka ndeé. Bɔ́ yeé nde aá Jopê waá, lou dilí. Sâ Piêr la ŋaá baá ké ter felè gwà bèh Càŋ duaà. 10Cùè baá lom bú sie ndɔ. Bɔ́ yeé baá yáb neé, kulu bú faá vuú nɔ. 11À ŋene njií vulú gulu lɔgɔ́ baá, tàmbàŋ njeré déì faá cɔ̀gɔ̀ nɔ yuo kelà ké teèn, bɔ́ sie né bèh nèà te gou te gou; né ka felè seèn segé suagâ, waà, bɔ́ kwaá njií doó. 12Lè teèn lé naâ bɔ̀ nyam mé bɔ̀ sàb, bɔ́ bɔ̀ non feh hihiné. 13Hueh déì deên ye bú a: «Wùò ter Piêr, wúlá yíé bɔ̀ njií sâ wulà.» 14Piêr berɔ́ŋ ye bú a: «Hɔ̂s Nùà Dueè! Mè gèh dé sâ yíé bèh, né yilísé, mè nde né mbaá fulá.» 15Hueh doô tueé ferré cu, ye bú a: «Té njií mé Càŋ ye né ŋagásé jìnè, té túé ye nyí nde né mé njéh fulá.» 16Yeé wa baá mbei tagár, cɔ̀gɔ̀ hèllè ŋaá yuo cu ké te vulúu. 17Piêr yila baá-re kwɔ̀m vuú sâ munô. Cu mé à né ménâ munó den, sâ bɔ̀ tebé bɔ̀ Kɔ̀rnê bie ŋene baá gwà Simɔ̂ŋ kèn ndɔ, bɔ́ né ké tùtúlù njebá den. 18Bɔ́ né yilá bieé den ye: «Simɔ̂ŋ cer yeé hên wa? Yilí seèn déì né cu Piêr.» 19Sâ Piêr née ka dé seèn kwɔ̀m vuú hèllè munó den ye. Cúcuí Ŋagâ tueé njií bú ndɔ, ye bú a: «Ŋgwé, bɔ̀ nuaré déì tagár né wò hên fɔɔ́n den. 20Wùò ter, súágá ké doó, bí bɔ́ nde, té njeré déì mùnò, mè tema njií naâ bɔ́ mân kɔɔ́.» 21Piêr wuo ter ndɔ, à suaga nde ké yoòr bɔɔ̀n, ye bɔ́ a: «Nuaá mé bí fɔɔ́n den né sâ né mè. Bí ndeè bèh keì wa?» 22Bɔ́ ye bú a: «Kɔ̀rnê kwaá-taâb temà naâ béh kɔɔ́. Né nùà dilî, à né yeé Càŋ dula. Bɔ̀ Jûf dɔɔ́ŋ né gi bú keí. Cìlì Càŋ déì lé naâ bú feh, ye bú a: Ndê, yílá njî wò ké lɔ seèn, te à ŋgweé njií mé wò nde né bú tueé ma.» 23Bɔ́ yeé tueé gi aá ménâ, Piêr weh yií njií bɔ́ gwò, à feh bɔ́ bèh cèrrè. Cieé yeé ŋaga baá, bɔ́ bɔ̀ Piêr yuo bele ceér. Bɔ̀ Yeésò bɔ̀ déì lètenè bɔ̀ Jopê bɔ̀ njií lɔ bɔ́ ndɔ. 24Cieé ŋaga cu bɔ́ wa Sesarê, sâ Kɔ̀rnê né bɔ́ kela. Bɔ́ bɔ̀ nùàr seèn, mé bɔ̀ mbeí seèn mé à yilá njií belé naâ dɔɔ́ŋ, né kɔɔ́. 25Te Piêr yeé nde aá lɔ Kɔ̀rnê yilá ndeé mân, Kɔ̀rnê ndeè ka gule seèn cemmé ndeé ndɔ. 26Piêr yeé ŋene aá ménâ, à sie sɔm bú ter, ye bú a: «Wùò ter, mè né ka nùàr faá wò nɔ.» 27Bɔ́ bú yila bieê. Jomo sâ bɔ́ yila nde gwò ndɔ. Sâ bɔ̀ nùàr ŋgún né gwò bilí den. 28Piêr ye bɔ́ a: «Bí né gi mé feh biì kɔɔ́ ye, né jolo, nùà Jûf bɔ́ bɔ̀ kìn bècénè dèn bílí bèh. Béh gwò bɔ̀ kìn yílá bèh ndɔ. Dé mò, cieé fà hên Càŋ mè feh seér naâ kɔɔ́, ye mè a: té nuaré déì kurú yílá. 29Bí yeé tema njiî, ye mè a, ndê, mè táŋ sɔ́ cú dé cî. Á, bí mè yilá naâ mé ŋgei wa?» 30Kɔ̀rnê ye bú a: «Lé naá kaà faá cu kènê nɔ, lan baá cieé nèà, mè lé naâ Càŋ ká gwò mò dua den, sâ baá lou lɔ̀ŋ tagár. Mè yeé ke, nuaré déì baá toò mò njebá den. À né mé cɔ̀gɔ̀ wulésé mân yoòr. 31Ye mè a: Kɔ̀rnê, Càŋ ŋgweé aá duaà yeè kèn, à ŋene aá gàm mé wò gam yeé bɔ̀ saám bɔ̀ ndɔ. Lan à munó baá wò. 32Kènê témá njí nùàr ké Jopê yoòr Simɔ̂ŋ, yilí seèn déì né cu Piêr, te bɔ́ yilá njiî bú ká yoòr yeè. À cer né ké gwò nuaré déì, yilí seèn né cu Simɔ̂ŋ ndɔ. Né nùà mé sa yeé par; gwà seèn né ké sòn nòmò koô mân. 33Mè yeé ŋgweé aá ménâ, mè tema njií baá-re, ye bɔ́ ndé yílá wèh wò ma. Wò waà baá ndɔ, wò bɔɔ́ huɔm aá dé gècên. Kènê béh dɔɔ́ŋ, béh baá gi ká toò Càŋ, te béh ŋgweé njií mé à nde né béh sònò yeè tueé keéh.» 34Kɔ̀rnê yeé tueé gi aá mân, Piêr deên ye bú a: «Kènê mè kɔ baá ye né gècên, Càŋ nùàr lòù gèì bèh. 35Sâ tueé né ye, nùà gècên mé né Càŋ dula, né mene lè lò dé heè dɔɔ́ŋ, né gi beè Càŋ dilí huɔɔ́m. 36Tebé mé Càŋ lé tema njií naâ mé bɔ̀ huaán Iserálà, bí né gi kɔɔ́. Né Njàgà Bagaà, né béh dɔlê beè Yeésò Kristò haá keéh. Nùà Dueè felè njèh dɔɔ́ŋ né lom bú. 37«Njií mé lé bɔɔ́ giì naâ lè tàbè Judê dɔɔ́ŋ bí né gi kɔɔ́, lé duɔɔ́m naâ ké Galilê, sâ Jâŋ tueé gi aá bɔ̀ nùàr ŋgòr Càŋ kèn, à bɔ́ nòmò Càŋ kou gi aá ndɔ. 38Gèh dé mé Càŋ lé fam njií naâ Cúcuí Ŋagâ felè Yeésò Nùà Najarêt, bí kɔ gi aá kèn. Yeésò lé naâ lò dɔɔ́ŋ beè yɔŋ sie, à né bagaà bɔɔ́ bele. Bɔ̀ɔ́ mé lé baá giì ka Sátàn dɔɔ́ŋ, à né bɔ́ taré sɔm bele. Càŋ lé naâ mé bú, à lé naâ bú terreb haá, bí né gi ménâ kɔɔ́. 39«Mè tueé bí, béh né sòn seèn; njií mé à lé bɔɔ́ naâ ké Jerusalem mé lè tàbè bɔ̀ Jûf mene dɔɔ́ŋ, béh lé naá giì mé njolo ŋené. Bɔ́ lé naâ bú te toû fagá wulá. 40Càŋ mé ŋgeér sam. Yeé baá cieé tagár, à komo sɔm cuù bú lè cio, à ŋené sɔm keéh bú toò bɔ̀ nùàr. 41Dèn cú toò nùàr dɔɔ̂ŋ ndɔ, à bú ŋené sɔm keéh lom aá toò beèh. Lòù sam, à lé naá giì béh balé kwaá, ye béh né bɔ̀ sòn nyî. Béh bɔ́ yieé bilí cu, béh ŋueé cu bècénè faá bèh jomò nɔ. 42«À béh hên temà naâ kɔɔ́, ye béh ndé ŋgòr nyî bèh dɔɔ́ŋ tueé, béh té càm, béh júée bɔ̀ nùàr a: Càŋ sie kwaá baá nyí nùà téná-juù felè bɔ̀ làŋ bɔ̀ mé bɔ̀ komó mene ma. 43Bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ dɔɔ́ŋ lé naá giì felè seèn ménâ tueé ndɔ, ye nuaá mé né temé cén mé bú kwaá njií dɔɔ́ŋ, Càŋ nde né nùà sâ veên yoòr mé yilí seèn kulú sɔm ma.» 44Piêr yeé baá sònò ménâ tueé, bɔ̀ɔ́ mé né ŋgòr seèn ŋgweé dɔɔ́ŋ, Cúcuí Ŋagâ ka suagà felè bɔɔ̀n. 45Sâ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ mé njií lɔɔ̀ naâ Piêr né bɔ̀ Jûf, bɔ́ né gi doó. Bɔ́ yeé ŋene bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam kwa gi aá Cúcuí Ŋagâ ndɔ, geí yɔgɔ́ bɔ́ dé tueê. 46Lòù sam, Càŋ lé naâ bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam doô leba bele seér. Bɔ̀ Jûf yeé ŋgweé, bɔ́ baá ju hihiné tueé, bɔ́ né terreb Càŋ mé njéh seén. Piêr yeé ŋene aá ménâ, à ye bɔ́ a: 47«Kènê bɔ̀ nùàr hên Cúcuí Ŋagâ faá béh nɔ kwa gi aá kèn. Neì bɔ́ nòmò Càŋ koù yiín né kɔɔ́ wa?» 48Jomo sâ ye, bɔ́ ndé kòù bɔ́ mé yilí Yeésò Kristò koù. Yeé gi aá, bɔ́ ye Piêr a, sâ kɔ bɔ́ bɔ́ cer weh teèn ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\