Seé b. 11

1Bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê mé bɔ̀ Yeésò bɔ̀ déì ké Judê ŋgweé njií ndɔ, ye bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam baá ŋgòr Càŋ gwaán. 2Piêr yeé cu cuù aá ké Jerusalem, bɔ̀ Yeésò bɔ̀ nde bú. Bɔ̀ sâ bɔ̀ lé naâ bɔ̀ Jûf. 3Bɔ́ ye bú a: «Lé seèn bɔɔ́ naâ naàn mé wò nde ké lètenè bɔ̀ kurû, bí bɔ́ yieé bilí wa!» 4Piêr se bele bɔ́ kwɔ̀m ndɔ, ye bɔ́ a: 5«Sâ mè né ké Jopê Càŋ dua den, kulu mè faá vuú nɔ, mè ŋene tàmbàŋ njeré déì faá cɔ̀gɔ̀ nɔ, baá ter segé suagâ, bɔ́ sie né bèh nèà te gou te gou. Yeé waà, njebá le. 6Mè ke nyegé yí lè, né bɔ̀ nyam feh hihiné, mé bɔ̀ sàb bɔ́ bɔ̀ non. 7Hueh déì né tueé ye mè a: Wùò ter Piêr, wúlá yíé bɔ́ wulà ma. 8Mè ye bú a: Sam, Nùà Dueè! Mè gèh dé sâ yíé bèh, né yilísé, mè nde né mé njéh fulá. 9Hueh doô tueé cu ké te vulúu, ye mè a: Té njií mé Càŋ ye né ŋagásé jìnè; té túé ye nyí nde né mé njéh fulá. 10Yeé waà baá mbei tagár, cɔ̀gɔ̀ hèllè ŋaá yuo cu ké te vulúu. 11«Sâ nùà tagár la baá mè tùtúlù gwà njebá den ndɔ, bɔ́ yuoó naâ ké Sesarê, bɔ́ tema njií naâ bɔ́ yoòr mò, bɔ́ ndeè mè yilá weh. 12Cúcuí Ŋagâ tueé naâ kɔɔ́, ye mè a: Béh bɔ́ ndé beèh ndeè, té njeré déì mùnò ma. Bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ténjén hên njií lɔ mè ndɔ. Béh bɔ́ wa ké teèn, béh yila nde gi gwò Kɔ̀rnê ndɔ. 13À se bele béh dé mé cìlì Càŋ lé naâ bú gwò yilá kwa, ye bú a: Témá njí nùàr ké Jopê yoòr Simɔ̂ŋ, yilí seèn déì né cu Piêr, te bɔ́ yilá njiî bú ká yoòr yeè. 14À tueé nde né wò ŋgòr mé nde né wò yili sɔm, te yili sɔm mé mbàgà yeè mene dɔɔ́ŋ ma. 15«Mè yeé ŋgweé aá sònò Kɔ̀rnê ménâ, mè yila ŋgòr Càŋ tueê ndɔ. Tètèì sam Cúcuí Ŋagâ ka suagà felè bɔɔ̀n, faá lé ka suagà naâ felè beèh ké bèh duɔɔ̂m nɔ. 16Mè munó kɔ cu baá-re dé mé Fehtoò beèh lé ye: Jâŋ lé bɔ̀ nùàr kou kwaá naâ mé nòmò; dé biì, bɔ́ bí kou seér nde né mé Cúcuí Ŋagâ.» 17Piêr den cuù, ye bɔ́ a: «Mè yeé ŋene Càŋ bɔ́ Cúcuí seèn haá né mé temé yoòr Yeésò Kristò Fehtoò beèh kwaá njiî faá à lé naâ béh haá nɔ, sâ mè né neì, mé nde né sòn Càŋ ŋgeén wa?» 18Bɔ́ yeé ŋgweé aá mân, temé bɔɔ̀n die lè ndɔ, bɔ́ yila Càŋ seên, ye: «Càŋ haá taré baá bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam terreb ndɔ, te bɔ́ kweéh seér temé, bɔ́ kwa yɔ̀ŋ tètàgà.» 19Bùnò mé lé yuoó naâ lè cu mé bɔ́ lé wulà naâ Etiên teèn hèllè lé naâ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ bɔɔ́ ŋellé sɔm. Bɔ̀ déì dula nde Fenisî, bɔ̀ déì nde Sîpre, bɔ̀ déì nde ké Antiôs. Bɔ́ ŋgòr Càŋ tueé njií lom aá mé bɔ̀ Jûf. 20Lè cu sâ ndɔ, bɔ̀ mbɔ̀ŋ dé Sîpre mé bɔ̀ dé Sirên nde ké Antiôs, bɔ́ né mé bɔ̀ Greêk tueé njií ndɔ, bɔ́ né bɔ́ Njàgà Bagaà felè Yeésò Fehtoò beèh tueé. 21Càŋ lé naâ be teèn mé terreb mene kwaá njií, nùàr ŋgún kweéh seér gi, bɔ́ kwaá njií temé yoòr Fehtoò beèh. 22Bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ké Jerusalem yeé ŋgweé aá ménâ, bɔ́ tema njií Bàrnàbâs ké Antiôs ndɔ. 23À wa ké teèn, à ŋene gèh dé mé Càŋ né bɔ̀ Yeésò bɔ̀ kulú, temé samé lom bú lè dé gècên, à toó nyegé cu bɔ́, ye bɔ́ a: «Bí dèn lòm beè Fehtoò beèh nɔɔ́ŋ, bí dèn táré tég.» 24Sâ Bàrnàbâs toò naá giì nùà húɔ́m-temé ndɔ, temé seèn dɔɔ́ŋ né gi yoòr Yeésò, Cúcuí Ŋagâ né bú yoòr ŋgulí faá cí nɔ. À né ŋgòr Càŋ se. Yeé baá ménâ, nùàr ŋgún sagá yila cu lè mɔ̀gɔ̀ bɔ̀ Yeésò bɔ̀. 25Jomo sâ Bàrnàbâs nde ké Târse, à nde Sɔ̂l fɔɔ́n. 26À yeé ŋene aá bú, à weh njií bú ké Antiôs. Bɔ́ bú fà dɔɔ́ŋ cer ké teèn gùm nyèmà. Bɔ́ né seé te mbàgà Càŋe bɔɔ́, bɔ́ né bɔ̀ nùàr ŋgún njèh feh bele. Bɔ̀ nùàr lé bɔ̀ mbɔ̀ŋ Yeésò «bɔ̀ Kristò bɔ̀” yilá lɔgɔ́ naâ ké Antiôs sâ. 27Cu sâ bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ déì lé naâ ké Jerusalem yuo, bɔ́ nde ké Antiôs. 28Yilí cén déì lètenè bɔɔ̀n lé naâ Àgàbùs. Cúcuí Ŋagâ kema bú, à wuo ter, ye bɔ̀ nùàr a: «Cùè nde né wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ die ma.» Cùè sâ lé naâ môn die ndɔ. Lé naâ te nàm mgbè Klôdè. 29Àgàbùs yeé tueé aá ménâ, bɔ̀ mbɔ̀ŋ bilí sòn lètenè bɔɔ̀n, ye njií mé nùà kàn né beè kwa keéh dɔɔ́ŋ, bú a, há njiî, te bɔ́ gam njií bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dé ké Judê mé njéh ma. 30Bɔ́ lé naá giì ménâ bɔɔ́ ndɔ, bɔ́ tema keéh baá-re beè Bàrnàbâs bɔ̂ Sɔ̂l, bɔ́ nde bɔ̀ kokoô bɔ̀ te mbàgà Càŋe ké Judê haá njií.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\