Seé b. 12

1Lè cu sâ, mgbè Herôde yuo die bɔ̀ Yeésò bɔ̀ déì yoòr mé bùnò. 2À wula sɔm Jâk bei Jâŋ mé bòù. 3À yeé ke, né bɔ̀ Jûf yoòr huɔɔ́m ménâ, à sie cu Piêr. Lé naâ lè cu Páskà mé bɔ́ yieé yeé breêd, bɔ́ kulu teèn kwá ŋgwéh. 4Herôde yeé sie aá bú ménâ, à yií bú lè gwà cibì, à weh kaŋ kwaá bú sɔ́jì bɔ̀ŋ nèà kwarè; bɔ̀ŋ cén sɔ́jì né teèn nèà. Bɔ́ né bú mɔɔ́m; ye mɔ Páskà kela baá, te nyí weh njií ye bú ké toò bɔ̀ nùàr. 5Cu mé Piêr lé naâ ké gwà cibì sâ, bɔ̀ Yeésò bɔ̀ lé Càŋ dua loóm naâ mé terreb mene. 6Cieé mé Herôde njií nde aá bú ké toò bɔ̀ nùàr yeé baá faá kwéh nɔ, cíbíteèn sâ, cìlì Fehtoò beèh kar waà ké mí yoòr seèn, ŋagá sie gwà beè. Sâ Piêr baá lɔ́m, à né lètenè bɔ̀ sɔ́jì fà cer den. Bɔ́ kaga né bú be lòù. Sâ bɔ̀ɔ́ mé mɔm yeé gwà cibì né gi tùtúlù ndɔ. Cìlì Càŋ doô yeé waà baá, à kema Piêr kwar, à nyimé sɔm bú, ye bú a: «Wùò ter kwar.» Lɔ̀ŋ tené yuo bú be ndɔ. 8Ye Piêr a: «Cóló njí kàndá yeè teneè, yí njí débágá gulè.» Piêr bɔɔ́ ménâ. Ye Piêr a: «Sù cɔ̀gɔ̀ dùlù yeè, béh nde, bèlè mè.» 9Piêr ndaŋ bele bú, à kɔ́ ŋgwéh ye né dé gècên, ye merré déì vuú kulu né nyí kɔɔ́. 10Bɔ́ kela keéh kɔ̀ŋ fà, mé bɔ̀ sɔ́jì né gi tùtúlù, bɔ́ wa lè hin déì, à sòn keéh njií né ké lɔ, né hin lɔ̀ŋ. Dé sâ komo weh ké toò bɔɔ̀n mé be seèn mbaá, bɔ́ yuo kela nde yí ceér dueè. Cìlì Càŋ kwaá lɔ bú ndɔ. 11Njolo yeé ŋagá baá bú, à ye: «Kènê mè ŋene kɔ baá ye né bɔ̀n, Fehtoò beèh naâ cìlì seèn ká yoòr mò temá njiî, à bú tema njií naâ, te à ndeè mè beè Herôde se sɔm, te bɔ̀ Jûf kwè mò sén kwà cú.» 12À yeé ŋgweé nyegé aá ménâ, à nde ké gwò Marî meì Jâŋ. Jâŋ sâ, yilí seèn déì né cu Mârk. Sâ, bɔ̀ nùàr né ké teèn ŋgún bilí den, bɔ́ né Càŋ dua. 13Piêr waà, à gɔ hin ndɔ. Nùà seê dé vêh déì né teèn, yilí seèn né Rôdè, à nde yí tùtúlù gwà bèh hin guluù. 14À yeé nde ŋgweé kèb cieè né hueh Piêr mân, vràb sela seér bú lòù, à lɔɔ̀ Piêr hin gulu keêh, à cu cu seér yí jomo bɔ̀ nùàr gwà dɔɔ́ŋ tueé wellê, ye bɔ́ a: «Piêr baá gè cie ma.» 15Bɔ́ su bú sòn yoòr, bɔ́ ye bú a: «Wò né nùà kùlù wee!» À né teèn ŋgelá, ye bɔ́ a: «Né ka bú.» Bɔ́ den cuù, ye bú a: «Sâ né càŋ seèn.» 16Cu sâ hin née ka gɔɔ́ den ye. Bɔ́ gulu hin ndɔ, bɔ́ ŋene né ka Piêr bɔ̀n, geí laré bɔ́ gwà dɔɔ́ŋ. 17À me njií bɔ́ mé be, ye bɔ́ a, bí húné nɔɔ́ŋ. À se bɔ́ gèh dé mé Fehtoò beèh la naâ bú lè gwà cibì sɔm keéh. Jomo sâ, ye bɔ́ a, bɔ́ túé kéh Jâk mé bɔ̀ déì ménâ ma. À yuo kela ndɔ, à nde ser toò. 18Cieé yeé ŋaga baá, bèmè tarê mân kɔ die lètenè bɔ̀ sɔ́jì, bɔ́ munó kuú njií mé Piêr la naâ ŋaá seér, bɔ́ kwà ŋgwéh. 19Herôde ye, bɔ́ fɔ́n bú fɔɔ̀n. Bɔ́ fɔɔ́n kuú mene, bɔ́ bú kwà ŋgwéh ndɔ. À ye, bɔ́ bíé bɔ̀ sɔ́jì cécéné cécéné ma. À bie le mé bɔ́, ye wúlá bɔ́ wulà. Jomo sâ, à yuo ké Judê, à fɔɔ́n gò Sesarê ndɔ, à nde cer den ŋgɔgɔ́ ké sâ. 20Herôde bar lom bɔ̀ Tîr bɔ̀, mé bɔ̀ Sídɔ̀ŋ bɔ̀ dé ndùàn. Yeé baá ménâ, bɔ́ kwaá sòn, bɔ́ nde sie gule nuaá mé ke yeé gwà cèrrè Herôde. Yilí nùà sâ né Blasta. Bɔ́ ye te bɔ́ bɔ́ nde ké yoòr Herôde, bɔ́ dua bú dɔlê lètenè bɔɔ̀n bɔ́bɔ̂ ma. Lòù sam, yáb bɔɔ̀n yuo yeé te tàbè seèn. 21Cieé mé bɔ́ lé sie kwaá naâ sâ yeé waà baá, Herôde su cɔ̀gɔ̀ mgbè seèn, à ŋaá den te kɔgɔ, à yila bɔ́ ndeè, à nde bɔ́ faá nùà koô nde yeé nɔ. 22Bɔ́ bɔm bú ye: «Dé hên hueh nùàr sam cuú, né hueh Càŋ.» 23Tètèì sam, cìlì Càŋ Dueè suagà ter, si bú ŋgwagán, sòn mé à la meé naâ Càŋ doô, à kuú ndɔ. 24Ŋgòr Càŋ dé seén kɔ lom né bèh dɔɔ́ŋ yaám ndeê. 25Bàrnàbâs bɔ̂ Sɔ̂l yeé bɔɔ́ sɔm aá seé bɔɔ̀n ké Jerusalem, bɔ́ fɔɔ́n gò, bɔ́ cu cu jomo, bɔ́ weh sie Jâŋ mé bɔ́ yilá cu né Mârk beè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\