Seé b. 15

1Bɔ̀ nuaré déì yuoô ké Judê, bɔ́ waà ké Antiôs, bɔ́ né bɔ̀ Yeésò bɔ̀ njèh feh, ye bɔ́ a: «Mɔ bí ŋgór ŋɔ́b ŋgwéh, faá sóú Músì tueé nê nɔ, bí yìlì yùò ndé ŋgwéh.» 2Pɔ̂l bɔ̂ Bàrnàbâs yeé nde ŋgweé njií ménâ, bɔ́ bɔm bɔ́, bɔ́ bɔ́ kwaá njií saân tarê mân doó felè ŋgòr sâ. Yeé baá ménâ, bɔ̀ Yeésò bɔ̀ kaga ndòn ye, Pɔ̂l bɔ̂ Bàrnàbâs mé bɔ̀ mbeí déì nde né ké Jerusalem yoòr bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê mé bɔ̀ kokoô bɔ̀ ŋaá ndeé ma, te bɔ́ nde nyegé ju sâ. 3Bɔ́ sɔm njií bɔ́ ndɔ. Bɔ́ né te tàbè Fenisî mé Samarî kelá, bɔ́ né bɔ̀ nùàr saán gɔ, ye bɔ́ a, bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam kènê baá ceér Càŋ bele ma. Bɔ̀ Yeésò bɔ̀ yeé ŋgweé aá ménâ, nɔré lom bɔ́ yoòr dé gècên. 4Bɔ́ wa Jerusalem. Bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê bɔ́ bɔ̀ kokoô bɔ̀ mé bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dɔɔ́ŋ vra weh bɔ́ ndɔ. Jomo sâ, bɔ̀ Pɔ̂l se bele bɔ́ bɔ̀ njií mé Càŋ lé naâ mé bɔ́ bɔɔ́ keéh dɔɔ́ŋ. 5Bɔ̀ Yeésò bɔ̀ déì lètenè bɔ̀ Farisiên yeé ŋgweé aá ménâ, bɔ́ komo wuo seér cu ter, bɔ́ ye: Ndɔ́g, bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam, kɔ bɔ́ ŋɔb bɔ́ ŋgór ŋɔɔ̀b, bɔ́ taga cu bɔ́ sóú Músì ndɔ. 6Bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê mé bɔ̀ kokoô bɔ̀ bilí, te bɔ́ taáŋ nyegé ŋgòr sâ. 7Bɔ́ yeé baá saán taré, Piêr komo wuo ter, ye bɔ́ a: «Bɔ̀ nùàr mò, bí né gi kɔɔ́ ye, Càŋ lé naâ mè ká lètenè biì balé sɔm, baá dàb ndɔ. Sâ dɔɔ́ŋ, à lé ye te mè nde bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam Njàgà Bagaà nyî se, te bɔ́ kwaá njií temé teèn. 8Càŋ mé né temé nùàr dɔɔ́ŋ ŋené laré lé béh Cúcuí Ŋagâ temá njií naâ kɔɔ́, à lé bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam Cúcuí Ŋagâ cén sâ tema njií naâ kɔɔ́ ndɔ. Sâ ye nyí né bɔ́ gwaán faá nyí gwaán né béh nɔ. 9À gwèn lètenè beèh mé bɔ́ kwá nyì ŋgwéh. À bɔ́ temé bɔɔ́ ŋagá lom né mé temé yoòr seèn kwaá njiî. 10Mɔ né mân, bí né Càŋ teèn me ke, wanɔɔ́ŋ bí bɔ̀ nùàr seèn seé felè mbiín kwaá né dé keì? Ŋgweéh né seé mé lé naâ bɔ̀ tele beèh léí jɔ̀gɔ̀ yɔgɔ́, lé naâ béh ménâ yɔgɔ́ ndɔ wa? Mɔ né mân, béh mé bɔ̀ déì mbin haá seér né dé keì wa? 11Béh né gi kɔɔ́ ye, Yeésò Fehtoò beèh lé béh yili sɔɔ́m naâ dé lòù. À bɔ́ yili sɔm né kèì cén ménâ ndɔ.» 12Piêr tueé sɔm. Sâ bɔ̀ nùàr né lom nɔɔ́ŋ huné den. Jomo sâ bɔ́ ŋgweé Bàrnàbâs bɔ̂ Pɔ̂l baá tueé ndɔ. Bɔ́ tueé bele bɔ́ bɔ̀ fém bɔ́ bɔ̀ cìè mé Càŋ lé naâ beè bɔɔ̀n lètenè bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam bɔɔ́ keéh. 13Bàrnàbâs bɔ̂ Pɔ̂l yeé tueé gi aá ménâ, Jâk komo wuo ter, ye bɔ̀ nùàr a: «Bí ŋgwé, bɔ̀ nùàr mò. 14Simɔ̂ŋ hên debbé kuú né felè bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam, ye Càŋ lé duɔɔ́m naâ bɔ́ kwɔmê, ye te bɔ́ den bɔ̀ nùàr nyî, sâ bɔ̀ŋ beèh duɔɔ́m née lòù ye. 15Ŋgòr bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ die yila cu né ka teèn ménâ nág ndɔ, né lè mvù nyagá den ye: 16Né mè Càŋ Dueè. Gwà Davîd mé lé naâ die, mè nde cu né bú ter komo sie kwaá, mvùr seèn nde cu né yilá gií, mè bɔɔ́ nyegé bú, 17te bɔ̀ ndùté ndùtù seèn ŋene ménâ, bɔ́ fɔɔ́n ceér mò. Bɔ̀ɔ́ mé mè né lò nùàr dɔɔ́ŋ yilá, nde gi né ceér mò Càŋ Dueè fɔɔ́n ndɔ. 18Né Càŋ Dueè mân tueé né kɔɔ́, à lé naá giì bɔ̀ nùàr tueé, baá dàb ndɔ.» 19Jâk den cuù ye bɔ́ a: «Mɔ né beè mò, béh té bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam mbaá kì cú, bɔ́ kweéh seér gi aá temé kèn. 20Béh bɔ́ nyàgà tágá njí lòm bɔ̀ njèh dé cècàŋ, bɔ́ té yàgà yɔ̀ŋ ndɔ, núɔ́gɔ́ nyaàm mé bɔ́ naâ lòù nei wulá, bɔ́ té yíé. Né mene húɔ́m dé heè, bɔ́ té sònò nágá njí. 21Lòù sam, dàb baá teèn mé bɔ́ né bɔ̀ sóú dé jomò lè gwà sóù dé kàn feh sɔɔ́, bɔ́ né lè gwà sóù dé kân mé cieé sóù dɔɔ́ŋ jaŋé ndɔ.» 22Yeé gi aá, bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê bɔ́ bɔ̀ kokoô bɔ̀ mé bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dɔɔ́ŋ kaga ndòn, ye bɔ́ nde né bɔ̀ nuaré déì lètenè bɔɔ̀n sɔm, bɔ́ kwaá bɔ́ jomo Pɔ̂l bɔ̂ Bàrnàbâs, bɔ́ tema njií bɔ́ ké Antiôs ma. Bɔ́ balé weh baá-re Jûde, yilí seèn déì né cu Barsabâs, bɔ́ balé weh Silâs ndɔ. Bɔ́ fà dɔɔ́ŋ né gi bɔ̀ njonjolo bɔ̀ lètenè bɔ̀ mbeî. 23Bɔ́ nyagá haá bɔ́ mvù beè, bɔ́ ye: «Bɔ̀ mbeí beèh, béh bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê mé bɔ̀ kokoô bɔ̀ mé bɔ̀ mbeí biì dɔɔ́ŋ né bí bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam bieé. Bí né mene ké Antiôs, né mene ké Sirî, né mene ké Silisî dɔɔ́ŋ, béh né bí bieé. 24«Béh lé naâ ŋgweé ye, bɔ̀ nuaré déì lé naâ kán yuo, bɔ́ nde bí feh ter ŋellé kwaá sé wa? Bí té mùnò ye béh lé temà naâ bɔ́ kɔɔ́. 25Béh né seér ká lètenè beèh bilí taáŋ nyegé, te béh balé tema njií bí bɔ̀ nuaré déì teèn, te bɔ́ njií lɔ bɔ̀ mbeí beèh Bàrnàbâs bɔ̂ Pɔ̂l. 26Béh tueé bí, Bàrnàbâs bɔ̂ Pɔ̂l lé naâ cio lè seé Yeésò Kristò liím. 27Béh bɔ̀ tebé bɔ̀ sâ balé sɔm né Jûde bɔ̂ Silâs. Mvù mé béh nyagá né hên, bɔ́ nde né mé sòn bɔɔ̀n tueé ndɔ. 28Béh bɔ̀ Cúcuí Ŋagâ naâ ndòn kaga, ye bɔ́ té bí seé déì felè mbaá mbín kwá, béh tágá lòm bí bɔ̀ɔ́ mé né teèn yilá hên: 29Bí té sèmè dé cècàŋ yíé, bí té húɔ́m sònò nágá kéh, núɔ́gɔ́ nyaàm mé bɔ́ naâ lòù nei wulá, bí té yíé, bí té yàgà yɔ̀ŋ ndɔ. Mɔ bí né bɔ̀ njèh hên jolo, bí nde né bagasé den. Sâ bí dèn bá-re.» 30Bɔ́ yeé nyagá sɔm aá, bɔ̀ tebé bɔ̀ fɔɔ́n gò Antiôs ndɔ. Bɔ́ wa ké teèn, bɔ́ yilá bilí bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dɔɔ́ŋ, bɔ́ haá bɔ́ mvù hèllè, 31bɔ́ jaŋé baá-re toò bɔ̀ nùàr. Bɔ̀ nùàr yeé ŋgweé aá, temé vɔgɔ́ bɔ́ lè, yo taré cu bɔ́ ndɔ. 32Sâ Jûde bɔ̂ Silâs fà dɔɔ́ŋ toò naá giì bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀. Bɔ́ yila cu teèn tètèì tueé den, bɔ́ né bɔ̀ nùàr toó nyegé, bɔ́ né bɔ́ yo bɔɔ́ taré. 33Bɔ́ bɔ́ cer weh ké doó sâ teèn. Jomo sâ bɔ́ bɔ̀ nùàr bie gò, bɔ́ yuo, te bɔ́ cu cu ké yoòr bɔ̀ɔ́ mé lé temà naâ bɔ̂. [ 34Te Silâs nde ye tueé, ye nyí nde né ké sâ den le.] 35Sâ Pɔ̂l bɔ̂ Bàrnàbâs né yeé ké Antiôs sâ ndɔ, bɔ́ bɔ̀ mbeí déì kókoó mbaá né bɔ̀ nùàr ŋgòr Fehtoò beèh feh, bɔ́ né bɔ́ se. 36Nde nde, Pɔ̂l ye Bàrnàbâs a: «Ndê, béh nde bɔ̀ Yeésò bɔ̀ yɔŋ ke, kɔ ŋgweéh bèh mé béh lé naâ mé ŋgòr Fehtoò beèh te lɔɔ́ hihiné tueé kelá dɔɔ́ŋ, bɔ́ né gi taré wa?» 37Bàrnàbâs ye te bɔ́ weh sie Jâŋ, mé bɔ́ yilá cu né Mârk beè. 38Pɔ̂l berɔ́ŋ ye bú a: «À lé naâ béh ké Pamfilî si lɔɔ́, ye nyí bèh seê déì ndé cú.» 39Teèn sâ tɔgɔ kɔ die lètenè bɔɔ̀n, bɔgɔ́ ŋaá ter, bɔ́ geé le doó sâ. Bàrnàbâs weh Mârk, bɔ́ bú yila bàtô, bɔ́ nde ké Sîpre. 40Pɔ̂l balé weh dé seèn Silâs. Bɔ́ bú yeé baá mé gò, bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dua Càŋ felè bɔɔ̀n, bɔ́ kwaá lɔ bɔ́ beè Fehtoò beèh, te à gam bɔ́ mé húɔ́m-temé seèn. 41Bɔ́ yuo ndɔ, bɔ́ nde yɔŋ laré tàbè Sirî mé Silisî mene, bɔ́ né bɔ̀ Yeésò bɔ̀ bèh dɔɔ́ŋ yo bɔɔ́ taré bele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\