Seé b. 16

1Pɔ̂l wa ké Dérbè, à nde ké Lîstrè ndɔ. Sâ mbɔ̀ŋ déì lé naâ ké sâ teèn, yilí seèn né Timotê. Meí seèn né Jûf mé gwaán né ceér Yeésò. Tele dé seèn né nùà Greêk. 2Bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ké Lîstrè mé Ikoniûm mene né gi dene seèn keí. 3Yeé baá ménâ, Pɔ̂l ye nyí nde né bú jomo nyî weh sie; à weh bú ndɔ, à nde ŋɔb bú ŋgór. Lé naâ felè bɔ̀ Jûf. Sâ bɔ̀ Jûf te tàbè sâ né gi kɔɔ́ ye, tele Timotê né nùà Greêk. 4Jomo sâ bɔ́ yuo, bɔ́ nde te lɔɔ́ hihinê kelá bele. Ndéb mé bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê bɔ́ bɔ̀ kokoô bɔ̀ lé naâ ké Jerusalem sagá doô, bɔ́ né bɔ̀ nùàr Yeésò tagá bele. 5Bɔ̀ Yeésò bɔ̀ né cu terreb te ceér Càŋe kwa ŋeí; cieé dɔɔ́ŋ nùàr kɔ lom baá-re te mbeî sagá yilâ. 6Cúcuí Ŋagâ yiín bɔ́ ŋgòr Càŋ lè tàbè Asíà tueê. Yeé baá ménâ, bɔ́ kela keéh tàbè Frijî mé Galatî, 7bɔ́ wa ké kwarè Misî, ye te bɔ́ yuo kela Bitinî. Lɔ́ŋ sam, Cúcuí Yeésò yiín cu bɔ́. 8Bɔ́ kela keéh Misî, bɔ́ suaga nde ké Troâs. 9Yeé baá cíbíteèn, kulu Pɔ̂l faá vuú nɔ; à ŋene nùà Masedínà déì waà baá, né ter njebá den, ye bú a: «Kúkùr yeè, ŋá kélâ yeè ká Masedínà yoòr beèh, te wò gam béh teèn!» 10Vuú yeé kulu aá Pɔ̂l mân, béh yila ceér Masedínà fɔɔ̂n ndɔ. Sâ béh naâ mé njéh kɔɔ́ gií, ye Càŋ béh yilá njií né ké sâ, te béh nde Njàgà Bagaà ké lètenè bɔɔ̀n se. 11Jomo sâ, béh yila bàtô, béh yuo Troâs, béh lemé nde Samoterâ; tàbè sâ né yí lètenè nòmò mân. Cieé ŋaga béh fɔɔ́n cu gò, béh nde Nìàpòlî. 12Béh yuo cu sâ, béh nde Filîp; lè tàbè Masedínà dɔɔ́ŋ ŋgɔ́mnà lé den lɔgɔ́ naâ teèn. Kɔ̀b tàbè sâ né dé seèn beè bɔ̀ Rɔ̂m bɔ̀. Béh cer yií lɔ sâ kɔ́beè. 13Mé cieé sóù, béh yuo ká lɔ, béh nde ké sòn nòmò, ye merré déì béh kwa nde né bèh mé bɔ̀ Jûf dua yeé Càŋ teèn ké sâ. Béh wa ké teèn, béh den nde doó, béh bɔ̀ véh mé lé bilí deén naâ ké sâ né sòn tueé den. 14Ma déì naâ lètenè bɔɔ̀n teèn, yilí seèn né Lídià; à lé yuoó naâ Tiatîr, à né yeé cɔ̀gɔ̀ nyàgàm go. Ma bú séná né nùà dùlà-Càŋ. Béh yeé baá tueé, Fehtoò beèh gulu lɔgɔ́ bú temé te à felá njií tie teèn. 15Jomo sâ bɔ́ kou bú nòmò Càŋ mé mbàgà seèn mene ndɔ. À ye béh a: «Ŋgweéh bí né kɔɔ́ ye, mè baá nùà Fehtoò beèh mà. Sâ bí ndê cèr wèh ké lɔ mò teèn.» À yeé baá béh ménâ ŋeí, béh bɔ́ nde ndɔ. 16Cieé déì béh lé naâ bèh Càŋ duaà ndeé, béh bɔ̀ huaán vêh déì kwaré ceér dueè. À lé naâ mé tándulu yoòr. Mɔ baá bú ŋaâ, bɔ̀ njií mé nde né bɔɔ́ dɔɔ́ŋ, à né yeé cie tueé kwaá, à né kàgàlɔ̀ŋ teèn kókoó mbaá kwa, à né bɔ̀ tele seê seèn haá. 17À yeé ŋene aá béh, à yuo bele béh, à né ké ter yie njií, ye bɔ̀ nùàr a: «Bɔ̀ nùà hên dé bɔɔ̀n bɔɔ́ né seé dé Càŋ terrèb. Bɔ́ ndeè naâ bí ceér feh keéh, te bí yili yuo mé njéh.» 18À yie sɔɔ́ méménâ cieé kókoó mbaá. Yeé yɔgɔ́ baá, temé ŋaâ Pɔ̂l mé càŋ tándulu yoòr huaán doô, à bele seér, ye bú a: «Mé yilí Yeésò Kristò, yùò kélâ yoòr huaán hên, mè tueé wò!» Tándulu hèllè yuo kela lè sòn seèn nɔɔ́ŋ ménâ ndɔ. 19Bɔ̀ tele seê huaán doô yeé ŋene ye ceér kàgàlɔ̀ŋ bɔɔ̀n beè huaán doô surí baá kèn, bɔ́ sie mgbɔmé njií Pɔ̂l bɔ̂ Silâs ké cie yoòr bɔ̀ kokoô bɔ̀ dé lɔɔ̂. 20Bɔ̀ sâ bɔ̀ weh njií ser cu bɔ́ ké toò bɔ̀ dé ŋgɔ́mnà, bɔ́ ye bɔ́ a: «Bɔ̀ fà bɔ̀ hên né lɔɔ́ beéh. Bɔ́ né Jûf, 21béh né bɔ̀ Rɔ̂m bɔ̀; bɔ́ béh feh seér né sóú bɔɔ̀n, ye béh bele cí. Ŋgweéh beè beèh né jolo mà.» 22Te bɔ̀ nùàr yeé nde ŋgweé njií mân, bɔ́ jeré ŋellé doó dɔɔ́ŋ. Bɔ̀ kokoô bɔ̀ sie ŋaré sɔm Pɔ̂l bɔ̂ Silâs cɔ̀gɔ̀ yoòr, ye te bɔ̀ nùàr tegé nyegé ye bɔ́ núr. 23Bɔ́ yeé duún aá bɔ́ ménâ, bɔ́ nde si yií bɔ́ gwà cibì, bɔ́ taga lɔ kè-nùàr ndɔ. 24Te kè-nùàr yeé ŋgweé njií ménâ, à nde weh ferá kwaá bɔ́ ké lè kɔ̀ŋ dé ké jomò, à yií bɔ́ fɔ̀gɔ̀ gulè ndɔ. 25Yeé baá lɔgɔ̀teèn, sâ Pɔ̂l bɔ̂ Silâs né Càŋ dua, bɔ́ né bú mé bené seén njií. Sâ bɔ̀ gwà cibì bɔ̀ né ŋgweé ndɔ. 26Bɔ́ yeé ŋgweé, tàbè baá jilí taré, né gwà cibì hèllè mé maàŋ mene teèn jilí keéh. Bɔ̀ hin né mé be bɔɔ̀n komó ndeé, fɔ̀gɔ̀ né bɔ̀ gwà cibì bɔ̀ dɔɔ́ŋ gulè koló yuo gií, né doó sue ndeé. 27Kè-nùàr nyimé yuoô, sâ bɔ̀ hin gwà cibì dɔɔ́ŋ baá gi lelɔŋ. Feh ŋellé bú ter, ye merré déì bɔ̀ gwà cibì bɔ̀ durá yuo gi aá. À sua bòù, ye te nyí nde aá yo nyî sieé wulá. 28Pɔ̂l pam njií ké ter, ye bú a: «Té feh yeè mbaá wúlá kú, béh né gi hên dɔɔ́ŋ ye!» 29Kè-nùàr bie we ndɔ, à mɔgɔ dula yila nde ké gwà cibì, à ndelé cemmé nde doó gulè Pɔ̂l bɔ̂ Silâs mé veéh mene. 30Jomo sâ à sɔm keéh bɔ́, ye bɔ́ a: «Bɔ̀ kokoô bɔ̀ mò, mè bɔɔ́ nde né naàn, te mè yili yuo wa?» 31Bɔ́ ye bú a: «Kwá njí lòm temé mé Yeésò Fehtoò beèh, wò nde né yili yuo, mé mbàgà yeè mene.» 32Bɔ́ tueé kwaá bú mé mbàgà seèn mene ŋgòr Fehtoò beèh ndɔ. 33Cíbítenè doó sâ kè-nùàr weh bɔ́, à nde bɔ́ nyer yaga nyegé. Bɔ́ kou sɔm bɔ́ nòmò Càŋ gwà dɔɔ́ŋ ndɔ. 34À ŋaá kwaá njií bɔ́ ké gwò seèn, à haá bɔ́ yáb. Yo nɔré bú mé mbàgà seèn mene. Lòù sam, à lé naá loôm mé vɔ́gɔ́-temé, ye nyí temé kwaá njií aá yoòr Càŋ. 35Cieé yeé ŋaga baá, bɔ̀ kokoô bɔ̀ dé ŋgɔ́mnà tema njií ye kè-nùàr a, yì njí bɔ̀ nùà sâ ma. 36Kè-nùàr nde ké yoòr Pɔ̂l, ye bú a: «Bɔ̀ kokoô bɔ̀ tema njií naâ ye, yì njí bí yiì. Sâ bí ndé bá-re baga.» 37Pɔ̂l deên ndɔ, ye bɔ̀ tebé bɔ̀ a: «Béh né bɔ̀ huaán Rɔ̂m; bɔ́ lé ju felè beèh túé ná ŋgwêh, bɔ́ ye bɔ̀ nùàr a, kɔ́ lòm béh núr duûn, bɔ́ ndé béh ká gwà cibì yií njií. Lé naâ njolò bɔ̀ nùàr. Yeé baá dé sɔɔ̀m, te bɔ́ sɔm leér béh lòù wa? Ndɔ́g ndɔ. Mɔ né ménâ, sâ bɔ́ ndê yì ká béh mé be bɔɔ̀n.» 38Bɔ̀ tebé bɔ̀ nde cu bɔ̀ kokoô bɔ̀ ménâ tueé. Bɔ́ yeé nde ŋgweé njií ye Pɔ̂l bɔ̂ Silâs né bɔ̀ huaán Rɔ̂m mân, veéh bɔɔ́ bɔ́ njèh. 39Bɔ́ nde bɔ́ be kobó. Jomo sâ, bɔ́ sɔm bɔ́ gwà cibì, bɔ́ ye bɔ́ a: «Kúkùr, bí yùò lɔ hên yuoò.» 40Pɔ̂l bɔ̂ Silâs yeé yuo kelà baá gwà cibì, bɔ́ nde ké gwò Lídià. Bɔ́ yeé ŋene aá bɔ̀ Yeésò bɔ̀, bɔ́ toó nyegé cu bɔ́, jomo sâ bɔ́ fɔɔ́n gò ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\