Seé b. 19

1Te cu mé Apɔlɔ̂s né ké Kɔrênt sâ, Pɔ̂l lé naâ dé seèn te bɔ̀ lò tòre ŋaá kelá bele, à suaga nde ké Efêse. Wa ké teèn, à kwa bɔ̀ mbɔ̀ŋ déì, 2ye bɔ́ a: «Cu mé bí lé naâ temé mé Càŋ kwaá njií, bí lé naâ Cúcuí Ŋagâ kwa wa?» Bɔ́ ye bú a: «Ndɔ́g, nuaré déì béh túé ŋgúŋgwéh ye Cúcuí Ŋagâ né teèn.» 3Pɔ̂l ye bɔ́ a: «Bɔ́ lé bí koú naâ mé nòmò Càŋ dé heè wa?» Bɔ́ ye bú a: «Lé naâ mé nòmò Càŋ dé Jâŋ.» 4Pɔ̂l ye bɔ́ a: «Jâŋ lé bɔ̀ nùàr kou belé naâ, te feh keéh ye bɔ́ kweéh seér aá temé. À lé naá giì bɔ́ tueé ye bɔ́ a, nuaré déì baá jomo nyî ndeê, bɔ́ kwá njí temé yoòr seèn ma. À lé sâ jueè naâ Yeésò.» 5Bɔ́ yeé ŋgweé aá ménâ, bɔ́ weh nòmò Càŋ mé yilí Yeésò ndɔ. 6Pɔ̂l ba bɔ́ be felè, Cúcuí Ŋagâ waà felè bɔɔ̀n, kema bɔ́, bele seér bɔ́ leba, bɔ́ né ju bɔ̀ nùàr hihiné tueé, bɔ́ né sòn-Càŋ tueé bele ndɔ. 7Bɔ́ dɔɔ́ŋ lé waà naâ yulà cùɔ̀b fà. 8Pɔ̂l bɔɔ́ ké doó sâ weéh tagár, à né ŋgòr te gwà sóù tueé, à njeré déì vèh ŋgwéh, à né bɔ́ felè Lò Càŋ tueé, à né ceér fɔɔ́n, ye te nyí dɔr keéh bɔ̀ nùàr teèn. 9Mé njéh mene, bɔ̀ nuaré déì lé naâ berɔ́ŋ, bɔ́ duagá seér cu tie lòù, bɔ́ né ceér Fehtoò beèh toò bɔ̀ nùàr tueé beéh. Pɔ̂l yeé ŋene aá ménâ, à weh bɔ̀ mbɔ̀ŋ, bɔ́ bɔ́ yuo nde ser lè gwà jaŋendè Tiranûs, à né ŋgòr Càŋ teèn cieé dɔɔ́ŋ feh den. 10Bɔ́ bɔɔ́ teèn nyèmà fà. Bɔ́ yeé bɔɔ́ baá ménâ, bɔ̀ Jûf mé bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam te tàbè Asíà dɔɔ́ŋ ŋgweé laré gi ŋgòr Fehtoò beèh. 11Càŋ lé naâ bɔ̀ kèkènè fêm beè Pɔ̂l bɔɔ́ keéh. 12Bɔ̀ nùàr né bɔ̀ fùlù cɔ̀gɔ̀ beè seèn mé yoòr seèn weh bele, bɔ́ né bɔ̀ beên bɔ̀ mé njéh kemá bele, bɔ́ né taré yuo, bɔ̀ tándulu né bɔ́ yoòr durá yuo bele ndɔ. 13Bɔ̀ Jûf mé né yeé teter yɔŋ gɔ lé naâ doó sâ teèn, bɔ́ né yeé tándulu kwɔgɔ́ ndɔ. Bɔ́ yeé ŋene aá ménâ, bɔ́ yegé weh yilí Yeésò Fehtoò beèh, bɔ́ nde tándulu mé njéh kwɔgɔ́ ndɔ. Dé kàn ye bɔ̀ tándulu a: Yeésò mé Pɔ̂l né tueé doô, nyí wò kwɔgɔ né mé yilí seèn ma. 14Sâ lètenè bɔ̀ sâ bɔ̀, bɔ̀ huaán déì naâ teèn téhbeh. Bɔ́ né bɔ̀ ŋunà ŋgàŋ sèmè dé koô déì. Yilí ŋgàŋ sèmè sâ né Seévà. Bɔ́ né yeé ménâ bɔɔ́ taré ndɔ. 15Bɔ́ yeé baá ménâ bɔɔ́, tándulu ye bɔ́ a: «Mè né Yeésò kɔɔ́, mè né Pɔ̂l kɔɔ́ ndɔ. Á, dé biì nɔ? Bí né bɔ̀ neì wa?» 16Nùà mé tándulu yoòr hèllè toró ŋgumó yila bɔ́ yoòr ndɔ, à né bɔ́ téhbeh dɔɔ́ŋ taré yɔgɔ́, à né bɔ́ nu, bɔ́ né cie luŋturu mé nyer yoyoòr durá yuo kelá. 17Bɔ̀ Efêse bɔ̀ mé né Jûf mé bɔ̀ Greêk mene dɔɔ́ŋ yeé ŋgweé aá ménâ, veéh yila bɔ́ lè, bɔ́ yila yilí Yeésò Fehtoò beèh seên. 18Bɔ̀ɔ́ mé baá temé mé Yeésò kwaá njií, né ká toò Pɔ̂l kem ndeê, bɔ́ né bɔ̀ veên bɔɔ̀n cie tueé sɔm. 19Bɔ̀ táhuno bɔ̀ kókoó mbaá domó wa giì mé bɔ̀ mvù táhunò bɔɔ̀n, bɔ́ né toò bɔ̀ nùàr ŋgie sɔm. Mɔ bɔ́ sé naâ kàgàlɔ̀ŋ bɔ̀ mvù sâ dɔɔ́ŋ mberé, sé lé naâ kám yulà tîn waá. 20Yeé baá ménâ, ŋgòr Fehtoò beèh sɔm keéh terreb seèn cie; né lom tetoò yaám ndeé. 21Jomo bɔ̀ njèh sâ, Pɔ̂l kaga ndòn, ye nyí nde né ké Masedínà mé Akayî kelá, te nyí nde cu ké Jerusalem. Ye, mɔ nyí baá ké sâ, kɔ nyí wa Rɔ̂m ndɔ. 22Yeé baá ménâ, à tema keéh bɔ̀ gàm bɔ̀ toò fà, lé naâ Timotê bɔ̂ Herástà, ye bɔ́ a, bí ndé ké Masedínà ma. À dé seèn le ŋgɔgɔ̂ lè tàbè Asíà. 23Cu sâ bèmè tarê lé naâ kɔ die, lé naâ felè ceér Fehtoò beèh. 24Yìè lé naâ mé nùà lè déì, yilí seèn né Dèmeteriyû. Sâ ké Efêse mɔ̀ cècàŋ déì lé naâ teèn. Yilí cècàŋ hèllè né Aretémì. Dèmeteriyû né yeé mɔ̀ sâ mé lɔ̀ŋ si seér, à nde go, bɔ́ bɔ̀ seê bɔ̀ seèn kwa nòmò teèn. 25Ŋgòr Càŋ yeé baá tetoò yaám ndeé, à yilá bilí bɔ̀ seé bɔ̀ seèn, mé bɔ̀ɔ́ mé bɔ́ bɔ́ né mé seé cên ndɔ, ye bɔ́ a: «Belà, bí né kɔɔ́ ye, béh yieé yeé mé seé hên, béh ŋueé mé njéh. 26Ŋgweéh bí né Pɔ̂l ŋené wa? À né cie tueé sɔm, ye bɔ̀ nùàr a, bɔ̀ càŋ mé bɔ́ bɔɔ́ né mé be dɔɔ́ŋ, Càŋ gècên déì sam. À né ménâ tueé, à né bɔ̀ nùàr dɔɔ́r weh. Kènê bɔ̀ nùàr kókoó mbaá yuo bele gi aá bú. Ká Efêse hên gí lòm cú, nde aá mé tàbè Asíà mene dɔɔ́ŋ beè laré sie. 27Nde né seé beèh nyimé sɔm. Mɔ̀ Aretémì, càŋ beèh dé koô, nde né mé njéh calé yuo, te bɔ̀ nùàr ke njií terreb seèn faá njèh mbaâ nɔ. Bí ŋéné ŋgwéh ye bɔ̀ Asíà bɔ̀ mé bɔ̀ nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ dua gi né bú wa?» 28Te bɔ̀ nùàr yeé nde ŋgweé njií mân, temé ŋaâ bɔ́ lè doó dɔɔ́ŋ, bɔ́ sɔm gi hueh ye: «Hê ceè, Aretémì bɔ̀ Efêse bɔ̀ kela né kɔɔ́.» 29Lɔɔ́ dɔɔ́ŋ salé gi mé njéh. Bɔ́ sie kwa bɔ̀ mbeí seê Pɔ̂l déì fà. Né bɔ̀ Masedínà bɔ̀. Yilí bɔɔ̀n né Gayûs bɔ̂ Aristârk. Bɔ́ mgbɔmé nde mé bɔ́ ké gwà sɔ̀ŋ. 30Pɔ̂l yeé nde aá teèn ndeé, bɔ̀ Yeésò bɔ̀ yiín bú. 31Bɔ̀ mbeí seèn mé né bɔ̀ kokoô bɔ̀ dé ŋgɔ́mnà lè tàbè Asíà, tema njií ye bú a, kúkùr seèn, à té ké gwà sɔ̀ŋ ndé ma. 32Ké gwò bèmè lé dé tueê ná cû. Dé kàn né tueé, dé kân né tueé. Nùà ŋgún né lom mbaá ŋgaré njií, bɔ́ kwɔ̀m juù hèllè kɔ́ ŋgwéh. 33Bɔ̀ nuaré déì yeé ŋene aá ménâ, bɔ́ se Alesándà dɔ̀gɔ̀tì. Sâ bɔ̀ Jûf lé bú toò lu keéh naâ kɔɔ́. Alesándà yeé ŋgweé nyegé aá dɔ̀gɔ̀tì, à me njií bɔ̀ nùàr mé be ndɔ, ye te nyí se bɔ́. 34Bɔ̀ nùàr yeé nde ŋene kɔ ye, à né nùà Jûf mân, bɔ́ bɔm njií cu ké ter mé sòn cên ye: «Hê ceè! Aretémì bɔ̀ Efêse bɔ̀ kela né kɔɔ́!» Bɔ́ mé njéh tum nde den ka tɔ́g gùm yɔ̀ŋ loù fà, bɔ́ né tum den. 35Jomo sâ te nuaá mé nyagá yeé njèh lɔ sâ bɔɔ́ cemé ye bɔ́, ye bɔ́ a: «Bí bɔ̀ Efêse bɔ̀! Mɔ̀ Aretémì dé koô den né ká Efêse. Ŋgùlàmúr seèn lé naâ ké te vulúu die suagâ. Nuaá mé ménâ kɔ́ ŋgwéh, né neì wa? 36Nuaré déì nde né saán ndɔ wa? Mɔ né ménâ, bí sé la née mbaá mbóró wèh ŋgwéeh ye. Bí sé la naâ nɔɔ́ŋ den. 37Bí mé bɔ̀ nùà hên weh nde kuû né mbaá, bɔ́ njeré déì ké lè mɔ̀ beèh ŋúɔ́b ŋgwéh; bɔ́ càŋ beèh sèb ŋgwéh ndɔ. 38Mɔ Dèmeteriyû bɔ́ bɔ̀ seê bɔ̀ seèn gwaán né nuaré déì mé ju, bèh ju tueê né teèn, bɔ̀ kokoô bɔ̀ né teèn ndɔ. Mɔ né ménâ, kɔ bɔ́ nde lòù sií. 39Mɔ bí né cu mé ju déì teèn, bɔ́ nde né ju sâ faá né yeé nɔ tená. 40Mè tueé bí, njií mé né kelá hên, béh nde né njìè teèn jɔgɔ́. Lòù sam, bɔ́ sé ye «túé bá kùɔ̀m”, béh sè kòmò ndé ŋgwéh.» 41À yeé tueé gi aá ménâ, ye bɔ́ a: «Bí ŋéŋellè!» ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\