Seé b. 2

1Cieé Pàntèkɔ̂t waà, sâ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ né gi bècénè ménâ bilí den. 2Bɔ́ yeé ŋgweé, bèmè baá ké ter te vulúu faá fu tarê nɔ ŋgulí; waà, gwaán tulu yila kweh gwò yoòr bɔɔ̀n, yuú gwà deí. 3Bɔ́ ŋene leba né teèn faá leba weè nɔ tená yuo bele, né bɔ́ yoòr cécéné cécéné labé ndeé. 4Cúcuí Ŋagâ samé yila bɔ́ lè ndɔ, bɔ́ yila leba juù hihiné tueê faá Cúcuí Ŋagâ ye bɔ́ a, tútueè nɔ. 5Sâ bɔ̀ Jûf mé né Càŋ dula yuoó baá lò nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ, bɔ́ baá gi loù sâ ké Jerusalem. 6Bèmè yeé baá ŋgulí, bɔ̀ nùàr kem bilí ndɔ. Lò dé kàn mé dé kân yeé ŋgweé, bɔ̀ Yeésò bɔ̀ baá mé ju bɔɔ̀n tueé, hiím yɔgɔ́ bɔ́, 7feh ŋellé gi bɔ́ ter. Bɔ́ deên ndɔ ye: «Ŋgweéh bɔ̀ɔ́ mé né ju beèh tueé hên né gi bɔ̀ Galilê bɔ̀ wa? 8Kèkènè! Bɔɔ́ né naàn mé bɔ́ né ju beèh mé lò hihiné tueé, lò dé kàn mé dé kân né ŋgweé wa? 9Lò Pártà, lò Mèdíà, mé Elám, lò Mèsòpòtamî, lò Judê mé lò Kapadɔ̂s, lò Pɔ̂ŋ mé tàbè Asíà, 10lò Frijî mé Pamfilî, tàbè Ejíptò mé kɔ̀b tàbè Libî dé ké kwarè Sirên; bɔ̀ɔ́ mé yuoô Rɔ̂m, 11bɔ̀ déì né bɔ̀ huaán Jûf, bɔ̀ déì ŋa né bɔ̀ Jûf lòù; bɔ̀ Kreétà bɔ̀ mé bɔ̀ Arâb mene; dɔɔ́ŋ nùà kàn né bɔ́ mé ju seèn sònò ŋgweé, bɔ́ tueé den né be seê Càŋ.» 12Yeé baá ménâ, hiím yɔgɔ́ bɔ́, feh ŋellé gi bɔ́ ter, bɔ́ den cuù lètenè bɔɔ̀n ye: «Kèkènè dé sâ ye naàn?» 13Bɔ̀ nuaré déì haá seér cu bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê gbêg ye, ŋgweéh bɔ́ sela tugó den né mbè mà. 14Piêr yeé ŋgweé aá ménâ, à komo wuo ter mé bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê yulà cùɔ̀b cén mene, à lɔgɔ́ njií ké ter, ye bɔ̀ nùàr a: «Bí bɔ̀ huaán Jûf, mé bɔ̀ kìn ká Jerusalem dɔɔ́ŋ, bí félá nyégé bagasé, bí kɔ́ɔ ye, 15bɔ̀ nùà hên mbè faá bí tueé nê nɔ sèlà ŋgwéh. Bí ŋéné ŋgwéh ye née maánjɔ̀gɔ̀ ye wa? 16Mboón seér né njií mé Joêl sòn-Càŋ lé naâ tueé kwaá ye: 17Càŋ ye: lè cieé cèrè-jomò nyí ndeè né Cúcuí nyî yoòr bɔ̀ nùàr dɔɔ̂ŋ faám njií. Bɔ̀ huaán biì dé siîb mé bɔ̀ dé vêh nde né bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ ŋaá gií; bɔ̀ mbò biì nde né njèh lè vuû mé njolo lòù ŋené; vuú nde né bɔ̀ kuúm kulu ndɔ. 18Jue nyí Càŋ, loù sâ nyí nde né Cúcuí nyî yoòr bɔ̀ seê bɔ̀ nyî faám njií bele, te bɔ̀ dé siîb, mé bɔ̀ dé vêh mene ŋa gi bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀. 19Loù sâ nyí nde né bɔ̀ fém ké te vulúu mé ká doó mene bɔɔ́; húɔ́m nde né kwaár, we nde né bɔgɔ́, ju nde né jeré; 20lou nde né cibí ŋaá seér, weéh bɔ faá húɔ́m nɔ, te cieé dé Fehtoò biì ndeè wa nyegé ye. Loù sâ né cieé sùsùm. 21Nyí tueé bí, nuaá mé né Nùà Dueè dua dɔɔ́ŋ nde né yili yuo.» 22Piêr den cuù ye bɔ́ a: «Bí bɔ̀ Iserálà bɔ̀, bí félá nyégé bagasé! Càŋ lé naâ terreb Yeésò nùà Najarêt lètenè biì feh keéh, à né bú fém hihiné beè haá kwaá, à né cìè hihiné mé bú bɔɔ́. Né ka faá bí né gi kɔɔ́ nɔ. 23Mé njéh mene, bí nde kela nùà hèllè beè bɔ̀ nùàr mbaá, bí jɔgɔ yií. Sâ Càŋ lé naá giì mé kàgà-ndòn seèn nyegé kwaá ndɔ, ye te yuo ménâ. Yeé baá ménâ, bí ye bɔ̀ vevenê bɔ̀ a, wúlá bú wulà, bɔ́ fagá njií bú ter ndɔ. 24Càŋ mé ŋgeér sam. À yeé kuú aá, Càŋ komo sɔm cu bú lè núr cioò. Lòù sam, cio sé bú sìè kòmò ná ŋgwêh. 25Né ka nág faá Davîd lé naá giì felè seèn tueé nɔ, ye: Cu dɔɔ́ŋ nyí né Fehtoò nyî toò nyî ŋené den, à né te be gaâ nyî te nyí ndèrrè cú. 26Temé nyí lè sagár né dé cî; nyí ŋgòr tueé samé né dé cî ndɔ. Nyí né mene yuaásé, nyí kuú nde né mé ndèm beè. 27Nyí kɔ né ye wò sé yeè càŋ nyî te ndugo bɔ̀ càŋ sì lɔ́ ndé ŋgwéh; wò sé yeè gwàn ndé ŋgwéh ye nùàr nyî a, fɔ̀ lè ndɔ. 28Wò lé naá giì nyí ceér yɔ̀ŋ njolò feh kwaá. Ké kwarè yeè nyí nde né mé vɔ́gɔ́-temé mene samé kuú.» 29Piêr den cuù ye bɔ́ a: «Bɔ̀ nùàr mò, kènê mè kwa baá terreb, mè nde né bí njèh felè tele beèh Davîd tueé ŋagá: à lɔ naâ kuú, bɔ́ furú bú, sà seèn née ká lètenè beèh ye. 30À lé naâ sòn-Càŋ, à lé naá giì kɔɔ́ ye Càŋ lé naâ jege ye nyí a: lètenè bɔ̀ ndùté ndùtù nyî dɔɔ́ŋ, huaán déì ndeè nde né teèn yuo, à den te kɔgɔ nyî ma. 31Sâ tueé né ye Davîd lɔ naá giì kɔɔ́, te ndeè ye ká jomo bɔɔ́ den. À lé môn tueé kuú naâ ye Nùà Cɔ̀ŋ nde né lè cio komo yuo, wa Càŋ ndeè bú lètenè bɔ̀ komô sì lɔ́ ndé ŋgwéh, komó seèn ndeè lòù fɔ̀ ndé ŋgwéh ndɔ ma. 32«Mè tueé bí: Yeésò mé bí lé naâ te toû fagá njií doô, Càŋ lè cio hên komo sɔm né bú. À baá cu làŋ, béh bɔ̀ nùàr seèn dɔɔ́ŋ, béh lé naá giì bú mé njolo ŋené, béh né sòn seèn. 33À ŋaá nde aá ké te be gaâ Càŋe, à kwa baá Cúcuí Ŋagâ beè Tele seèn faá Tele seèn lé naâ tueé kwaá nɔ. À ká yoòr beèh hên fam njií den né Cúcuí Ŋagâ sâ. Bí ká yoòr beèh ŋene né cí, bí sònò beèh ŋgweé né cí ndɔ. 34«Dé Davîd, à lé ké te vulúu ŋá ná ŋgwêh, à lé tueé naâ lòù ye: Nùà Dueè ye Nùà Koô nyî a: Dèn ndê ká te be gaâ nyî; 35kɔ nyí komó silí njií gi aá bɔ̀ bùnò bɔ̀ yeè doó, wò dobo keéh bɔ́ gulè.» 36Piêr den cuù ye bɔ́ a: «Bí bɔ̀ huaán Iserálà bɔ̀ lé Yeésò faga wulà naâ kɔɔ́. Mè né tueé ye bí a ndɔ ye, kènê Càŋ bú felè njèh dɔɔ̂ŋ sie kwaá né Nùà dueè; Nùà Cɔ̀ŋ né bú.» 37Bɔ̀ nùàr yeé nde ŋgweé njií mân, càŋ tené bɔ́ lè. Bɔ́ ye bɔ̀ Piêr a: «Á hên, béh kènê bɔɔ́ nde aá naàn, bɔ̀ nùàr beèh?» 38Piêr ye bɔ́ a: «Bí kwéh sér temé biì. Nùà kàn a, ndê, bɔ́ kou bú mé yilí Yeésò Kristò, te Càŋ kulu sɔm bú veên yoòr. Bí nde né Cúcuí Ŋagâ beè seèn kwa. 39Lòù sam, à lé naá giì tueé kwaá, ye né dé biì, dé bɔ̀ ŋuna biì, mé bɔ̀ jomo bɔ̀ mene. Nuaá mé Tele beèh Càŋ Dueè né bú yoòr seèn yilá njií dɔɔ́ŋ, né dé seèn.» 40Piêr tueé sagá cu baá-re bɔ́ ŋgòr mé nde né bɔ́ beè sie teèn ŋgún, à né bɔ́ teèn sɔgɔ́ yií, ye bɔ́ a: «Bí gè mé ceér bɔ̀ dúágá-tie bɔ̀ nɔɔ́ŋ, te bí yili yuo.» 41Bɔ̀ nùàr kókoó mbaá gwaán gi ŋgòr Piêr, bɔ́ kou bɔ́. Loù sâ, bɔ̀ nùàr sagá yila cu felè bɔ̀ Yeésò bɔ̀ nde njèh kám tagár. 42Bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê né bɔ́ ŋgòr Càŋ feh, bɔ́ né temé teèn kwaá njií, bɔ́ bɔ̀ mbeí né meh, bɔ́ né yáb bècénè yieé bilí, bɔ́ né Càŋ bècénè dua bilí ndɔ. 43Veéh waà bɔ̀ nùàr yoòr. Bɔ́ ŋene bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê né bɔ̀ fém hihiné bɔɔ́ bele. Bɔ́ né bɔ̀ cìè kókoó mbaá ŋené ndɔ. 44Bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dɔɔ́ŋ lé naá loôm mé sòn cên, njèh bɔɔ̀n dɔɔ́ŋ lé bilí den beéh ndàságá ndɔ. 45Bɔ́ né bɔ̀ ŋueèh mé bɔ̀ njèh feh hihiné go bele, bɔ́ né bècénè kwaá bilí, bɔ́ geé haá bɔ̀ɔ́ mé njèh beè sam teèn. 46Cieé dɔɔ́ŋ, bɔ́ né lè gwà Càŋ koô bilí ndeé, bɔ́ né yáb bècénè ké gwò bɔɔ̀n yieé bilí ndɔ, bɔ́ né teèn mé temé cén samé, 47bɔ́ né Càŋ teèn seén, bɔ́ né nùàr dɔɔ́ŋ yoòr yilá gií ndɔ. Fehtoò beèh né be teèn kwaá; bɔ̀ɔ́ mé baá yili yuo, cieé dɔɔ́ŋ à né bɔ́ lè mɔ̀gɔ̀ bɔ̀ nùàr seèn sagá yií.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\