Seé b. 20

1Jomo sâ, bèmè hèllè huné ndɔ. Pɔ̂l yilá bilí cu bɔ̀ Yeésò bɔ̀, à toó nyegé bɔ́, te yo taré bɔ́ tarè. À yeé toó gi aá bɔ́, à bie bɔ́, à fɔɔ́n gò Masedínà ndɔ. 2À wa ké teèn, à né bɔ̀ Yeésò bɔ̀ mé ŋgòr Càŋ toó ndeé den, te bɔ́ kwa bele terreb mé njéh. Jomo sâ à kela nde ser te tàbè Akayî. 3À cer ké sâ weéh tagár, à ye nyí nde né bàtô yilá, te nyí nde cu ké Sirî ma. Sâ bɔ̀ Jûf lé baá cuù sòn felè seèn nyɔgɔ, te bɔ́ wula bú. À yeé ŋgweé aá ménâ, à kaga baá-re ndòn, ye nyí kela seér cu nde né Masedínà. À lé naâ ménâ bɔɔ́ ndɔ. 4Bɔ̀ nuaré déì lé naâ bú njií lɔɔ́. Lé naâ Sopátà ŋunà Pirûs nùà Bèrê, mé bɔ̀ Tesalonîk bɔ̀ déì fà, yilí bɔɔ̀n né Aristârk bɔ̂ Sekúndù. Déì naá cuù Gayûs nùà Dérbè bɔ̂ Timotê. Bɔ́ bɔ̀ Asíà bɔ̀ déì fà lé naâ kɔɔ́ ndɔ, yilí bɔɔ̀n né Tisîk bɔ̂ Trofîm. 5Bɔ̀ sâ bɔ̀ lé naâ toò kelá, bɔ́ nde kela den béh ké Troâs. 6Cieé koô mé bɔ̀ Jûf yieé yeé breêd mé kulu teèn sam, yeé kela baá, béh nde ye dé beèh bàtô ké Filîp yilá, béh bɔɔ́ ceér dueè cieé tîn, béh nde ye bɔ́ ké Troâs kwa. Béh bɔ́ bɔɔ́ ké teèn cieé téhbeh. 7Mé samedî liyilì, béh yeé nde aá yáb Càŋ yieé, béh bilí den bècénè. Pɔ̂l né bɔ̀ nùàr ŋgòr Càŋ tueé, sâ cieé ŋaga, à baá mé gò. À né tueé, à tueé den ka méménâ tɔ́g lɔgɔ̀teèn. 8Béh lé deén naâ ké gwò lè jèh gwà dé ké teèr, lâm lé naâ gwò kókoó mbaá. 9Pɔ̂l né ka mé ŋgòr Càŋ tueé ndeé, sâ huaán ndà déì né lɔ́m yi den; à né yí kwarè kùm. Yilí seèn né Etikù. À yeé baá ménâ yi den, à yi yuo kela mé njéh toò, à die suagà, à kela keéh jèh gwà fà, à tɔb die doó, bɔ́ bú ter jɔgɔ sɔm baá komó. 10Pɔ̂l suagà ndɔ, geér nde doó felè seèn, jɔgɔ sie bú beè, ye bɔ̀ nùàr a: «Bí té nyàmè, à né làŋ!» 11Te Pɔ̂l ŋaá cu ye ké ter, kɔlé yieé breêd, tueé ŋaga cu mé ŋgòr. Cieé yeé ŋaga baá, à fɔɔ́n ye gò. 12Sâ bɔ́ la naâ mé huaán ndà hèllè weh yuo ndɔ. À la baá cu làŋ. Temé die cu bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ lè. 13Béh yuo gò, béh kela dé beèh toò. Béh weh bàtô, ye te béh ŋaá weh keéh Pɔ̂l ké Asô faá à lé tueé naâ nɔ. À lé dé seèn gɔɔ́ naâ mé gule. 14Béh bɔ́ yeé kwaré baá ké Asô, béh weh bú ndɔ, béh bɔ́ nde Mitilên. 15Béh yuo cu doó sâ mé bàtô. Cieé ŋaga béh wa kwarè Siô. Cieé ŋaga cu, béh yila Samósà. Cieé yeé ŋaga cu aá déì, béh wa ké Milê ndɔ. 16Sâ béh lé naâ Efêse kelá keéh. Lòù sam, Pɔ̂l lé ye nyí ké teèn njébá ndé ŋgwéh, mɔ sam nyí nde né te tàbè Asíà ŋgagá kelá. À lé ye, mɔ nde né bɔɔ́, te nyí ké Jerusalem wa loù Pàntèkɔ̂t. 17Pɔ̂l tema njií ké Efêse, ye bɔ̀ kokoô bɔ̀ lètenè bɔ̀ Yeésò bɔ̀ a, bɔ́ ndê kwà nyí ká Milê ma. 18Bɔ́ waà ndɔ. Pɔ̂l ye bɔ́ a: «Bí né gi dene mò ké lètenè biì kɔɔ́, yuoô loù mé mè lé naâ ká te tàbè Asíà waâ, nde mé ké toò mene. 19Mè seé Fehtoò beèh bɔɔ́ lom né mé temé dɔlê, mé yímé njolò ndɔ. Bɔ̀ Jûf lé naâ sòn felè mò nyɔgɔ, mè gèr beè bɔɔ̀n ŋene lom dé fî. 20Mé njéh mene, mè bí njeré déì lòù túé gúgó lɔ́ ŋgwéh, sâ mè ye te gam bí. Mè bí ŋgòr Càŋ feh gi aá kèn. Né mene cie, né mene gwò, mè lé naá giì bí feh. 21Mè lé naá giì bɔ̀ Jûf mé bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam dɔɔ́ŋ yilá, te bɔ́ kweéh seér temé, bɔ́ bele ceér Càŋ, bɔ́ kwaá njií temé yoòr Fehtoò beèh Yeésò Kristò. 22«Mè kènê baá mé gò Jerusalem. Cúcuí Ŋagâ mè ké sâ ba njií né lòù. Njií mé nde né mè ké teèn kwa, mè kɔ́ ŋgwéh. 23Mè kɔ cegé né njèh cén, ye lè lɔɔ́ dé kàn dɔɔ́ŋ Cúcuí Ŋagâ né mè tueé ye mè a, gwà cibì né mè kela mé gèr mene. 24Mè nde né mene kuú, mè mé nyàmè sam, mè kɔ lom né ké sònòbɔ̀ dula yuo kelâ, te seé mé Fehtoò mò Yeésò né beè mò haá kwaá hên mboón. À lé beè mò haá kwaá naâ Njàgà Bagaà, ye mè a, ndé bɔ̀ nùàr húɔ́m-temé Càŋ tueé ma. 25Mè bí njèh felè Lò Càŋe feh laré gi aá. Mè né kɔɔ́ ye, kènê bí mè ŋéné ndé cú. 26Mè bí hên tueé komo né lan dé cî, ye bí a, mɔ nuaré déì baá mene lètenè biì leér, be mò teèn sam. 27Lòù sam, njií mé Càŋ lé naá giì nyegé kwaá dɔɔ́ŋ, mè bí feh gi aá, mè déì toò kwá lɔ́ ŋgwéh. 28Bí bɔ̀ŋ feh biì. Bɔ̀ŋ bɔ̀ nùàr mé Cúcuí Ŋagâ né beè biì kurú kwaá doô, bí gó lɔ́m teèn, bí né bɔ́ ke nyegé. Né mbàgà Càŋ, à lé naâ bú mé húɔ́m Ŋuna seèn ŋaá weh. 29«Mè né kɔɔ́ ye, mɔ mè doó sam cuú, bɔ̀ ŋgùì nde né lètenè biì yilá, bɔ́ ŋellé sɔm mɔ̀gɔ̀ biì. 30Né mene lètenè biì, bɔ̀ nuaré déì ndeè né teèn yuo kelâ, bɔ́ né bèh hiîn tueé fɔɔ́ njií, bɔ́ né bɔ̀ mbɔ̀ŋ Yeésò mé njéh boú. 31Bí dèn làŋ dé cî, bí té nyèn ye, lè nyèmà tagâr, mè lé sòn dù ná ŋgwêh, mè lé njèh ké lètenè biì feéh naâ cíbíteèn mé suútenè mene, mè né bí mé yímé njolò mene luɔm ndɔ. 32Mè bí kènê kwaá lɔ né beè Càŋ. Ŋgòr húɔ́m-temê seèn a, ká sìè bí beè. À nde né bí terreb haá te bí temé kwaá yam njií gi mé bú, à haá bí ŋgúlú mé à lé naá giì dé bɔ̀ nùàr seèn dɔɔ́ŋ nyegé kwaá doô ndɔ. 33«Mè lé mé tuaá kàgàlɔ̀ŋ bɔ̂ cɔ̀gɔ̀ nuaré déì ná ŋgwêh. 34Bí né gi kɔɔ́ ye, mè seé tema yeé mé be mò, mè né teèn kwa, mè koó bɔ̀ mbeí seê mò mé njéh. 35Mè lé dɔɔ́ŋ bɔɔ́ giì naâ ye te bí ŋene weh teèn, bí seé tema mé be biì, bí né bɔ̀ saám bɔ̀ gam. Bí té ŋgòr Fehtoò beèh Yeésò nyèn. À lé ye: Ŋgulí kela né dé haâ mé dé weèh ma.» 36Pɔ̂l yeé tueé gi aá, bɔ́ bɔ́ dɔɔ́ŋ cemmé nde gi doó, à dua Càŋ. 37Bɔ́ si lɔ yúé teèn, bɔ́ né bú kumó sie, bɔ́ né bú gò bieé. 38Bɔ́ doó sâ curú yuo baá mé kuún. Lòù sam, Pɔ̂l la naâ bɔ́ tueé ye bɔ́ a, bɔ́ nyí ŋéné ŋgwé ndé cú ma. Bɔ́ njií lɔ bú ké sòn nòmò te à yila bàtô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\