Seé b. 21

1Bɔ́ bɔ́ yeé geé aá, béh bɔ́ yila bàtô ndɔ, béh lemé nde ké Kɔ̂s. Cieé ŋaga béh wa Ródè; béh den cuù ké sâ, béh nde ké Pàtárà. 2Béh wa ké teèn, béh kwa bàtô mé nde né Fenisî, béh yila nde teèn ndɔ, béh fɔɔ́n cu gò. 3Béh wa kwarè Sîpre, béh wɔɔ́ŋ kela kèb túnò, te béh nde lè tàbè Sirî. Béh wa ké Tîr, béh suaga doó, te bàtô sɔm su seé. 4Ké doó sâ, béh fɔɔ́n kwa bɔ̀ Yeésò bɔ̀ déì teèn, béh bɔ́ cer weh cieé téhbeh. Bɔ́ né Pɔ̂l tueé ye bú a: «Té ké Jerusalem ndé.» Sâ Cúcuí Ŋagâ lé naá giì bɔ́ tueé ye bɔ́ a, Pɔ̂l nde né gèr ké teèn ŋené ma. 5Mé njéh mene, sɔ́ndè sâ yeé gi aá, béh fɔɔ́n cu gò. Bɔ́ njií lɔ béh ké jomo lɔɔ̂. Lé naâ bɔ́ bɔ̀ véh bɔɔ̀n, mé bɔ̀ huaán bɔɔ̀n mene. Béh bɔ́ yeé wa baá ké sòn nòmò, béh cemmé nde gi doó dɔɔ́ŋ, béh dua Càŋ. 6Béh bɔ́ bie gò ndɔ. Béh yila cu bàtô, béh fɔɔ́n gò; bɔ́ dé bɔɔ̀n cu cu lɔ. 7Béh yuo ké Tîr sâ, béh nde ké Tolemayîs; gò dé dùdùà ceré le ké sâ. Béh suaga doó, béh nde bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dé ké sâ bieé weh, béh bɔ́ cer cieé cén. 8Cieé ŋaga, béh fɔɔ́n cu gò Sesarê. Béh wa ké teèn, béh kela nde ké lɔ Filîp. À né nùà ŋgòr Càŋ se yɔɔ̀ŋ. Béh cer ké lɔ seèn. Lètenè bɔ̀ téhbeh bɔ̀ mé bɔ́ lé naâ ké Jerusalem balé sɔm doô, cén déì lé naâ bú. 9À né mé bɔ̀ huaán dé vêh nèà, bɔ́ né gi bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀. 10Ké lɔ seèn sâ béh lé naâ teèn cer weh. Cieé déì sòn-Càŋ déì waà, yilí seèn né Àgàbùs, à lé yuoó naâ ké Judê, 11à waà ká yoòr beèh, à dɔm weh kàndá Pɔ̂l, à né bɔ̀ gule bɔ̂ be mé njéh kaga bele, ye béh a: «Cúcuí Ŋagâ né tueé ye: Nuaá mé kàndá hên né dé seèn wa, bɔ̀ Jûf nde né bú ké Jerusalem mân kaga ma; wa bɔ́ nde né bú mé bɔ̀ kìn haá njií.» 12Béh yeé nde ŋgweé njií mân, mé béh mene, mé bɔ̀ dé ké Sesarê mene dɔɔ́ŋ, béh bɔŋ gi Pɔ̂l, ye bú a: «Kúkùr yeè, té ké Jerusalem ndé.» 13Pɔ̂l den seér cuù, ye béh a: «Sâ né kei wa? Hên bí fɔɔ́n né ceér, te bí yueé tur sɔm mè temé lè! Mè tueé bí, mè baá hên. Ké Jerusalem né mene dé kagaà, né mene cio, mɔ né felè Yeésò Fehtoò mò, mè hên nɔ.» 14Béh yeé ŋene, yíé ŋgwéh ménâ, béh kwaá lɔ ménâ ndɔ, béh tueé lom aá ye, Fehtoò beèh a, bɔ́ bá njií mé à gwaán nê ma. 15Béh yeé cer weh cu aá, jomo sâ béh nyegé njèh, béh fɔɔ́n gò Jerusalem ndɔ. 16Bɔ̀ mbɔ̀ŋ ké Sesarê déì njií lɔ béh, bɔ́ weh njií béh ké lɔ Násɔ̀ŋ, nùà Sîpre, béh cer ké teèn. Né nùàr Yeésò baá dàb. 17Béh yeé wa baá ké Jerusalem, bɔ̀ Yeésò bɔ̀ samé weh lom béh mé vɔ́gɔ́-temé mene. 18Cieé ŋaga, béh bɔ̀ Pɔ̂l nde ké lɔ Jâk, bɔ̀ kokoô bɔ̀ te mbàgà Càŋe bilí gi ké teèn ndɔ. 19Pɔ̂l yeé bie aá bɔ́, à se bele bɔ́ dèbbè seê seèn mé Càŋ lé bɔɔ́ keéh naâ beè seèn lètenè bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam dɔɔ́ŋ. 20Bɔ́ yeé ŋgweé aá ménâ, bɔ́ yila Càŋ teèn seên. Bɔ́ den cuù ye Pɔ̂l a: «Wò ŋéné ŋgwéh bɔ̀ Jûf ŋgún baá gi bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ndɔ wa? Bɔ́ né lom te sóú joloò tétég. 21Bɔ́ lé naá giì ŋgweé, ye wò né yeé bɔ̀ Jûf mé tàbè hihiné feh, ye bɔ́ a, té sóú Músì jòlò, bɔ́ té bɔ̀ huaán ŋgór ŋɔ́b cú, bɔ́ té gènnè bɔ̀ Jûf bèlè ndɔ ma. 22Á hên, te béh bɔɔ́ nde né naàn? Béh kɔ né ye, bɔ́ nde né ŋgweé gií, ye wò waà baá kèn. 23Mɔ né mân, kɔ wò kènê bɔɔ́ faá béh nde né wò tueé nɔ. Béh né mé bɔ̀ nùà nèà teèn, bɔ́ né yáb jolo. 24Wèh sìè bɔ́ beè, bí bɔ́ nde te bɔ́ sené bí, wò gwɔm sòn bɔɔ̀n, te bɔ́ bele sɔm tou yoòr. Mɔ baá mân, bɔ̀ njií mé bɔ́ né wò felè tueé kwaá dɔɔ́ŋ, bɔ̀ nùàr nde né faá njèh mbaâ nɔ ke njií, bɔ́ tueé seér ye, wò né sóú Músì jolo ndɔ ma. 25Dé ju bɔ̀ Yeésò bɔ̀ mé Jûf sam, béh lé naá giì bɔ́ kàgà-ndòn beèh nyagá njií, ye bɔ́ a: bɔ́ té sèmè dé cècàŋ yíé, bɔ́ té húɔ́m sònò nágá kéh; núɔ́gɔ́ nyaàm mé bɔ́ nei wulà naâ lòù, bɔ́ té yíé, bɔ́ té yàgà yɔ̀ŋ ndɔ.» 26Pɔ̂l weh bɔ̀ nùà nèà sâ ndɔ. Cieé ŋaga, bɔ́ bɔ́ nde ké bèh sènè sâ, bɔ́ kou bɔ́. Jomo sâ à nde ké gwà Càŋ koô, à tueé kwaá bɔ́ cieé mé bɔ́ nde né teèn kou ceré, mé bɔ́ nde né sèmè dé nùà kàn haá ndɔ. 27Mé bɔ̀ cieé téhbeh hèllè nde gií, sâ bɔ̀ Jûf mé lé yuoó naâ te tàbè Asíà ŋene gi aá Pɔ̂l ké gwà Càŋ koô kèn. Bɔ́ soób su Pɔ̂l dàm nùàr yoòr, bɔ́ sie bú. 28Kéŋ die, bɔ́ ye: «Bɔ̀ Iserálà bɔ̀, bí ndê, bí yí be teèn! Nùà hên maŋgo felè dàm bɔ̀ Iserálà bɔ̀ tueé seér yeé kɔɔ́. À felè sóú Músì bɔ̂ gwà Càŋ koô hên tueé gi né ménâ ndɔ. Hên ká gwà Càŋ à yií keéh bilí cu aá mé bɔ̀ kurú mene, à gwà Càŋ mé njéh bɔɔ́ yilí sɔm aá kèn.» 29Sâ bɔ́ lé ŋenè naâ Pɔ̂l bɔ̂ Trofîm nùà Efêse, bɔ́ lé naâ ké lètenè lɔɔ̂, bɔ́ ye merré déì Pɔ̂l lé naâ bú ké gwà Càŋ yií keéh. 30Yeé baá ménâ, bèmè ka salé yɔŋ lɔɔ́ dɔɔ́ŋ. Bɔ̀ nùàr né kàn mé kán durá yuoô, bɔ́ né teèn ndeé. Bɔ́ né mé Pɔ̂l cie tulu yuo kelá, bɔ́ né bɔ̀ hin gwà Càŋ jomo coló njií. 31Bɔ́ né ceér fɔɔ́n ye te bɔ́ wula Pɔ̂l wulà. Njàgà nde tɔb kwa kwaá-taâb bɔ̀ Rɔ̂m bɔ̀, ye bú a: Jerusalem baá jilí ma. 32À yeé nde ŋgweé njií mân, à yilá weh bɔ̀ kokoô bɔ̀ lètenè bɔ̀ sɔ́jì, mé bɔ̀ sɔ́jì déì, bɔ́ bɔ́ dula suaga ké teèn. Bɔ̀ nùàr yeé ŋene njií aá kwaá-taâb bɔ́ bɔ̀ sɔ́jì seèn baá ndeê, bɔ́ vu lɔ Pɔ̂l núr loboò ndɔ. 33Kwaá-taâb doô waà njebá nde yí kwarè Pɔ̂l, ye bɔ́ cáb sìè bú sieè, bɔ́ yí bú fɔ̀gɔ̀ lɔ̀ŋ beè. Jomo sâ ye bɔ́ a: Pɔ̂l né neì wa? À bɔɔ́ naâ kei ndɔ wa? 34À né mene ménâ bieé, bɔ̀ nùàr kɔ lom né ké ter lɔgɔ́ njií. Dé kàn ye mbeî kàn, dé kân ye kelà kán. Bɔ́ yeé baá tieè kwaá-taâb ménâ tueé vurú den, ye bɔ́ wèh njí bú ké te mbàn bɔ̀ sɔ́jì. 35Mé bɔ́ nde ké ka cébbê waá, sâ Pɔ̂l nde aá mé núr beè bɔ̀ nùàr kuú dɔlé, bɔ̀ sɔ́jì ŋgaá jɔgɔ weéh baá bú lòù. 36Bɔ̀ nùàr né lom jomo kem bele. Dé kàn ye wúlá bú wulà, dé kân ye wúlá bú wulà ma. 37Bɔ́ yeé nde aá mé Pɔ̂l ké te mbàne komo yuo kelá, à tueé njií kwaá-taâb mé ju Greêk, ye bú a: «Mè nde né lɔ́ŋ kwa, te mè tueé wò njeré déì wa?» Kwaá-taâb doô ye bú a: «Wò la né ju Greêk tueé nɔɔ́? 38Wò nùà Ejíptò loù doô sam wa? Nùà hèllè lé naâ bɔ̀ nùàr soób, lɔɔ́ jilí gi mé njéh, à lé naâ mé bɔ̀ wúlá-feh bɔ̀ kám nèà ké ya dueè ker yilá. Wò bú sam wa?» 39Pɔ̂l ye bú a: «Mè né dé mò nùà Jûf, bɔ́ lé ŋaár naâ mè ké Târse te tàbè Silisî. Né lɔɔ́ koô; mè teèn né huaán. Kúkùr yeè, kwá mè tueé weh mé bɔ̀ nùàr teèn.» 40Kwaá-taâb ye bú a: «Túé yeè tueè.» Pɔ̂l wuo njebá ter ké te cébbée, me fɔ njií bɔ̀ nùàr mé be. Bɔ̀ nùàr nɔɔ́ŋ ndɔ. Pɔ̂l duɔɔ́m bɔ́ njèh mé ju hebreêh tueé njiî, ye bɔ́ a:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\