Seé b. 24

1Jomo sâ kela cieé tîn, Ananíà ŋgàŋ sèmè dé koô bɔ́ bɔ̀ kokoô bɔ̀ déì mé nùà kélá-gàm bɔɔ̀n, wa ké Sesarê. Nùà kélá-gàm sâ, yilí seèn lé naâ Tèrtúlù. Bɔ́ yeé wa baá, bɔ́ nde ké toò ŋgɔ́mnà Felísì mé ju Pɔ̂l hèllè. 2Bɔ́ yilá njiî Pɔ̂l ndɔ. Tèrtúlù duɔɔ́m Pɔ̂l siî; à ye ŋgɔ́mnà a: «Dé koô, béh pɔ́ŋ den né mé wò. Wò te kɔgɔ den né mé lo ndɔ. Wò né seér tàbè beèh bɔɔ́ nyegé, te den bagasé. 3Né mene he, dé koô, béh bɔ́-bagaà yeè weh né mé be fà. 4Mè sé ki né wò ndɔ, kúkùr yeè, gér njí tie te ŋgòr beèh teèn: 5Beè beèh dɔɔ́ŋ, meì bɔ̀ kì-nùàr faá nùà hên nɔ sam. Lètenè bɔ̀ Najarêt bɔ̀ dɔɔ́ŋ feh né bú. Bèh mé à né lètenè bɔ̀ Jûf kelá dɔɔ́ŋ bèmè né die. 6À nde teèn kema bilí baá mé gwà Càŋ koô mene; béh lé bú sieé naâ ké teèn. [Béh ye te béh tena ju seèn faá sóú beèh tueé nê nɔ. 7Kwaá-taâb Lisiâs bɔ́ bɔ̀ sɔ́jì seèn nde ta tena toò, bɔ́ ŋgaá weh bú beè beèh mé terreb, 8à tueé njií mé bɔ̀ɔ́ mé né bú sií doô, ye bɔ́ a, bɔ́ ndé túé sèr ju seèn ká toò yeè ma.] Mɔ sam, bíé kú yeè bú, wò nde né gècên beèh ŋené kɔɔ́, te wò kɔ ye béh bú sií yií né teèn.» 9À yeé nde cib sòn mân, bɔ̀ Jûf gwaán yií teèn, te den ka faá né ménâ nɔ. 10Jomo sâ ŋgɔ́mnà me njií Pɔ̂l mé be, te à tueé dé seèn ndɔ. Pɔ̂l ye bú a: «Mè kɔ né ye, baá nyèmà kɔ́beè nùà téná-juù felè bɔ̀ nùàr beèh dɔɔ́ŋ né wò. Mè sòn mò toò yeè tueé sɔm nde né mé vɔ́gɔ́-temé mene. 11Mè tueé wò, mè lé naá cuù ké Jerusalem bèh Càŋ duaà ndeé, lan née cieé yulà cùɔ̀b fà yɔ́gɔ́ kéh ŋgwéeh ye. Mɔ wò né gwaán, bíé kú yeè. 12Né mene ké gwà Càŋ koô, né mene ké gwà sóù, bêh nuaré déì lé sàn kú ná ŋgwêh. Né mene ké lètenè lɔɔ̂, mè cìlì nùàr sób ŋgwéh. Ndɔ́g, nuaré déì lé mè teèn kwà ná ŋgwêh. 13Bɔ̀ nùàr hên tueé né mbaá, njií mé bɔ́ né mè teèn sií, bɔ́ wò cí fèh kòmò ndé ŋgwéh. 14«Mè dé mò toò yeè kɔ cegé né njèh cén, ye mè seé Càŋ bɔ̀ tele beèh léí jɔ̀gɔ̀ bɔɔ́ né mé ceér dé feê. Bɔ́ den seér cu né kɔɔ́, ye né nyeén. Sâ, né mene te mvù sóù, né mene te mvù bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀, njií mé né gi teèn nyagá den dɔɔ́ŋ, mè temé kwaá njií né teèn ndɔ. 15Mè ndèm mé Càŋ kwaá njií né faá bɔ́ né mé bú kwaá njií nɔ. Béh bɔ́ né gi kɔɔ́, ye bɔ̀ gècên bɔ̀ mé bɔ̀ nyeén bɔ̀ nde gi né lè cio komo yuo ma. 16Mè tég lege lom né dé cî, ye te ká lè mò, né mene njolò Càŋ, né mene njolò bɔ̀ nùàr, mè njèh dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né mé húɔ́m-temé. 17«Mè lé naâ cie nyèmà ŋgún bɔɔ́, mè lé ké Jerusalem cu cuù lòù. Mè ndeè kàgàlɔ̀ŋ mé bɔ̀ nùàr beèh haá njií, te gam bɔ́. Mè ndeè sèmè dé mò ké toò Càŋ haá ndɔ. 18Bɔ́ lé mè ké gwà Càŋ koô ŋenè naâ, sâ mè né mé tou yoòr. Bêh cìlì nùàr lé kɔɔ́ ná ŋgwêh, bèmè lé teèn ná ŋgwêh ndɔ. 19Doó lé naâ bɔ̀ Jûf mé lé yuoó naâ lè tàbè Asíà. Bɔ̀ sâ bɔ̀ sé la ká toò yeè waà né kɔɔ́. Mɔ béh bɔ́ né mé njeré déì, bɔ́ tueé. 20Mɔ sam, bɔ̀ hên bɔ̀ a, túé kwɔ̀m veên mò sâ. Loù mé bɔ́ lé naâ mè ké te mbàgà juù njií, mè lé saàb naâ kei wa? Bɔ́ túé sɔ̀m cie. 21Mè dé mò kɔ cegé né njèh cén, ye mè lé naâ ké ter lɔgɔ́ njií, ye mè né ndèm kwaá, ye bɔ̀ komó nde cu né lè cio komo yuo. Mè ju hên yila kuú né dé cî.» 22Sâ Felísì né ceér bɔ̀ Yeésò bɔ̀ kɔɔ́. À yeé ŋgweé aá ménâ, ye bɔ́ a: Ju kuún aá kèn; kɔ Lisiâs kwaá-taâb waà baá, nyí tena ye ju biì sâ ma. 23Jomo sâ ye nùà koô bɔ̀ sɔ́jì a: «Wèh njí cú Pɔ̂l ké gwà cibì, wò yi kwaá bú lòù, te bɔ̀ mbeí yɔŋ nde beh yoòr seèn, bɔ́ gam bú.» 24Yeé cer weh baá, Felísì bɔ̂ veèh seèn Drusílà waà. Veèh dé seèn né nùà Jûf. Bɔ́ yeé waà baá, bɔ́ tema yilá njiî Pɔ̂l. Pɔ̂l waà ndɔ, à yila tueê, bɔ́ né felá. À tueé bɔ́ felè temé yoòr Yeésò Kristò kwaá njiî. 25À tueé bɔ́ gèh dé dene dilî, à tueé bɔ́ gèh dé yo sieè ndɔ. À yeé baá bú dé ju beè Càŋ dieè tueé, veéh bɔɔ́ bú njèh, ye Pɔ̂l a: «Ndé cú ké gwò ye. Mɔ mè kwa cu aá lɔ́ŋ, mè yilá ye wò.» 26À lé beè Pɔ̂l kèb déì gwaán naâ kàgàlɔ̀ŋ ndɔ. À lé bú ká yoòr seèn yilá njií beéh dé cî. Bɔ́ bú né sòn tueé. 27Ka méménâ nyèmà fà yeé kela baá, Pɔrsiû Fésetù waà kweéh ŋgɔ́mnà Felísì. Sâ Pɔ̂l lé née gwà cibì ménâ den den ye. Lòù sam, Felísì lé gwàn ná ŋgwêh njolo mé bɔ̀ Jûf veê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\