Seé b. 25

1Fésetù waà te tàbè sâ ndɔ. À yeé cer aá ké Sesarê cieé tagár, à nde ké Jerusalem. 2Wa ké teèn, bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô, mé bɔ̀ Jûf dé njonjolò bilí nde cuù ju Pɔ̂l toò seèn sií, bɔ́ ye bú a: 3«Há njí cû yeè béh Pɔ̂l ká Jerusalem teèn». Sâ bɔ́ lé naá giì wɔŋ kwaá, ye bɔ́ wula lɔ nde né bú ceér dueè, te à wa ye ké Jerusalem. 4Bɔ́ yeé dua baá Fésetù ménâ, à tueé seér ye bɔ́ a: «Pɔ̂l née ké Sesarê gwà cibì ye, mè nde né ké teèn cuú cuú ndɔ. 5Mɔ mè baá mé gò, kɔ béh bɔ̀ kokoô bɔ̀ biì nde bilí. Mɔ nùà hèllè lé naâ veên bɔɔ́, bɔ́ nde sií bú ké sâ.» 6Fésetù cer ké lètenè bɔɔ̀n sâ nde njèh cieé yulà, à cu cu ké Sesarê ndɔ. Cieé ŋaga à ŋaá yila te kɔgɔ ju tueê, ye bɔ́ yílá njî Pɔ̂l. 7Pɔ̂l yeé waà baá, bɔ̀ Jûf mé lé yuoó naâ ké Jerusalem hèllè kaŋ bú, bɔ́ né bú sií, bɔ́ né bú ŋgòr dùkàŋ yoòr cɔré su. 8Mé njéh mene, Pɔ̂l kɔ lom né sòn seèn cie tueé kwaâ, ye bɔ́ a: «Ndɔ́g, mè sóú bɔ̀ Jûf déì kwá ŋgwéh, mè gwà Càŋ koô sèb ŋgwéh, mè sóú mgbè Rɔ̂m kwá ŋgwéh ndɔ. Ndɔ́g be mò teèn sam.» 9Fésetù gwaán né bɔ̀ Jûf temé lè bɔɔ́ nɔrê. Yeé baá ménâ, à bie njií seér mé Pɔ̂l, ye bú a: «Wò gwaán né ké Jerusalem ndeê, te béh tena ju hên ké teèn wa?» 10Pɔ̂l ye bú a: «Mè kènê baá gi ká te mbàgà juù dé mgbè Rɔ̂m; mè njebá né teèn. Sâ né bèh mé bɔ́ tena nde né ju mò teèn. Ŋgweéh wò né gi mé feh yeè kɔɔ́, ye mè bɔ̀ Jûf veên déì bɔ́ nyì ná ŋgwêh mà. 11Mè naâ mene sóú kwaá, né mene njií mé bɔ́ wula yeé nùàr teèn dɔɔ́ŋ, mɔ mè naâ kema, mè cio bèrɔ̀ŋ ndé ŋgwéh. Mɔ bɔ́ mè sar kuú né sòn fuû ndɔ, sâ nùàr a, té mè beè bɔɔ̀n mbaá jɔ́gɔ́ yí.» À den cuù ye bɔ́ a: «Mè ju mò hên njií seér nde aá ké toò mgbè Rɔ̂m.» 12Yeé baá ménâ, Fésetù bɔ́ bɔ̀ kokoô bɔ̀ nde kwaá sòn. Jomo sâ ye Pɔ̂l a: «Wò la ye nyí ju nyî njií seér nde aá ké toò mgbè Rɔ̂m. Sâ mgbè Rɔ̂m ju yeè tena nde aá kɔɔ́.» 13Yeé cer weh aá, mgbè Agrípà bɔ̂ Berenîk ndeè ké Sesarê Fésetù bieé weh. 14Bɔ́ cer weh cu ké sâ teèn. Yeé baá cieé déì, Fésetù tueé Agrípà ju Pɔ̂l doô, ye bú a: «Felísì lé naâ nuaré déì te gwà cibì kwaá lɔɔ́. 15Cieé déì mè yeé baá ké Jerusalem, bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô mé bɔ̀ kokoô bɔ̀ lètenè bɔ̀ Jûf lé naâ ké toò mò ndeê, bɔ́ sií bú teèn, bɔ́ ye mè a: túé sìè bú mé ju. 16Mè ye bɔ́ a: mɔ bɔ́ naâ nuaré déì sií, béh bɔ̀ Rɔ̂m bɔ̀ ju kèb cén téná bèh. Kɔ bɔ́ bɔ̀ɔ́ mé naâ bú sií baá gi doó dɔɔ́ŋ, à tueé gi aá sòn seèn, ju tena ye. 17Yeé baá ménâ, béh bɔ́ ndeè kán ndɔ. Cieé ŋaga mè nde te kɔgɔ juù ŋaá yilá, mè ye, bɔ́ ndé yílá njî nùà hèllè. 18Bɔ̀ bùnò bɔ̀ seèn yeé salé gi aá bɔ̀ njií sâ, mè ŋgòr veên déì teèn faá mè naâ munó nɔ ŋéné ŋgwéh. 19Lé naá cegê bɔ̀ wèllè saân déì felè gènnè bɔɔ̀n, mé felè nuaré déì, yilí seèn né Yeésò. Nùà hèllè lé kuú baá ndɔ. Bɔ́ ye, Pɔ̂l lé ye, nùà sâ lé naâ lè cio komo yuo ma. 20Gèh bɔ̀ njèh dé sâ né mè dé piì yɔgɔ́. Mè lé bú bieè naâ dé cî, ye bú a: Wò gwaán né ké Jerusalem ndeê, te béh nde ju yeè tená ké sâ wa? 21Ye mè a: bɔ́ yí kwá ŋgɔ́gɔ̀ nyí ké gwà cibì ye; wa mgbè Rɔ̂m ndeè ju nyî tena nde né kɔɔ́ ma. Jomo sâ mè ye: bɔ́ njí cú bú ké gwà cibì ndɔ, à den ŋgɔgɔ̂ teèn, te bɔ́ ndeè njií ye bú ké toò mgbè dé koô.» 22Agrípà yeé ŋgweé gi aá ménâ, ye Fésetù a: «Mè gwaán né sònò nùà sâ mé tie mò ŋgweê ndɔ.» Fésetù ye bú a: «Kwéh wò nde né bú ŋené.» 23Cieé ŋaga ndɔ Agrípà bɔ̂ Berenîk waà. Bɔ̀ kokoô bɔ̀ lɔ sâ, mé bɔ̀ kwaá-taâb, bilí cɔ njií bɔ́, bɔ́ yila nde ké gwò bèh ju tueê. Jomo sâ Fésetù ye: bɔ́ ndé yílá ndê mé Pɔ̂l. À waà ndɔ. 24Fésetù deên ye: «Mgbè Agrípà mé bɔ̀ nùàr doó dɔɔ́ŋ, bí né nùà hên ŋené. Lé naâ mene ké Jerusalem, né mene kán, dàm bɔ̀ Jûf lé naâ bú toò mò sií, bɔ́ lé naâ ké ter lɔgɔ́ njií, ye mè a: wúlá bú wulà. 25Sâ bèh saâb mé bɔ́ nde né bú teèn wulá, mè dé mò ŋéné ŋgwéh. Bú nùà njèh yeé ŋene aá ménâ, ye ju nyî kènê nde aá ké toò mgbè Rɔ̂m ma. Mè nde né bú ménâ tema njií ndɔ. 26Njèh cén, kwɔ̀m teèn sam. Mè mé nùà dueè mò nyagá njií nde né kei? Mè bú ká toò biì hên yilá kwaá né dé cî, due né toò yeè mgbè Agrípà; te béh kwa kwɔ̀m, mè nyagá njií ye mé mgbè. 27Lòù sam, njií mé bɔ́ lé naâ nùà gwà cibì teèn sií, mɔ mè kwɔ̀m hèllè sè kɔ́ ŋgwéh, mè njií weh bú mbaá, sâ seé kùlù sam wa?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\