Seé b. 28

1Béh yeé yili yuo gi aá, te béh ŋgweé den ye yilí ten tàbè sâ, ye né Máltà. 2Bɔ̀ lɔɔ̂ bɔ̀ sâ weh lom béh mé vɔ́gɔ́-temé mene. Bɔ́ yeé ke, nu baá neé, dùlù baá dɔlé, bɔ́ fu kwaá béh we, bɔ́ bilí kwaá béh teèn, béh né ŋuagá den. 3Pɔ̂l nde kabe weh keém jaâr, à né tuar kwaá den. We yeé baá bɔgɔ́, ŋgòbò yuo kelà lè jaâr, à gwa sege le Pɔ̂l beè. 4Bɔ̀ lɔɔ̂ bɔ̀ yeé nde ŋene njií ménâ, bɔ́ duɔɔ̂m lètenè bɔɔ̀n tueé kuû, ye: «Nùà hên né lom nùà wúlá-feèh. À naá menè yí dùà mvelé yuo, à nde né kuú faá ndùàn Càŋ né bú yoòr nɔ.» 5Mé njéh mene, Pɔ̂l mele kaga si njií ŋgòbò hèllè tuar, njeré déì bú beè ŋgwèrrè nyì ŋgwéh. 6Sâ bɔ̀ lɔɔ̂ bɔ̀ dé bɔɔ̀n né lom kela, ye nde aá fulu; mɔ sam, Pɔ̂l nde aá mé njéh die kuú. Bɔ́ né ka ke den, bɔ́ ke ke, njeré déì Pɔ̂l bɔ́ ŋgwéh. Yeé baá ménâ, bɔ́ den cuù mé feh bɔɔ̀n, ye: «Nùà hên né càŋ.» 7Ké bèh sâ, lé naâ kwarè lɔɔ́ nùà koô te tàbè sâ, yilí seèn lé naâ Publiyûs. Nùà sâ feh béh bèh cèrrè ndɔ, béh cer ké teèn cieé tagár, à ke lom béh dé gècên. 8Sâ tele seèn lé naâ baán ndɔ, à lé naâ mé dùlù yoòr, à lé naâ mbo sura ndɔ. Pɔ̂l yeé ŋgweé aá ménâ, à yɔŋ nde teèn, à dua Càŋ, à ba bú be felè, à taré sɔm bú. 9Jomo sâ bɔ̀ beên bɔ̀ te ten tàbè sâ wa belê ndɔ, bɔ́ taré yuo gi. 10Béh cer ké sâ weéh tagár. Bɔ̀ lɔɔ̂ bɔ̀ né béh húɔ́m-temé bɔɔ̀n feh keéh. Béh yeé baá mé gò, bɔ́ bie béh gò mé njèh beè ŋgún. Jomo sâ béh yila cu bàtô déì, béh fɔɔ́n gò. Bàtô sâ lé yuoó naâ ké Alesandrî. Bɔ́ teèn nyagá kwaá né «Bɔ̀ càŋ huaán feèh”. À lé ké doó sâ du deén naâ, te cu dùlù gi. 12Béh né ka ndeé, béh wa Sirakû, béh bɔɔ́ ké sâ cieé tagár. 13Béh yuo cu ké sâ, béh nde Regiô. Cieé ŋaga fu déì kobo yuoô kèb túnò, weh sie béh beè; béh bɔɔ́ cegé cieé fà, béh yila Pùjɔ̂l. 14Béh wa te lɔɔ́ sâ, béh kwa bɔ̀ Yeésò bɔ̀ déì teèn, bɔ́ yilá njií béh ké yoòr bɔɔ̀n, béh bɔ́ cer ké sâ cieé téhbeh. Jomo sâ béh fɔɔ́n gò Rɔ̂m. 15Bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dé ké Rɔ̂m yeé ŋgweé aá njàgà beèh, bɔ́ ndeè béh ceér dueè kwa weh. Bɔ̀ déì kela le béh ké bèh mé bɔ́ yilá né Gwà-mbè-tagár. Bɔ̀ déì ndeè kela béh ké tan Apiyû. Te Pɔ̂l yeé nde ŋene njií bɔ́ mân, à Càŋ vra lom mé be fà, yo taré cu bú ndɔ. 16Béh yeé wa baá ké Rɔ̂m, bɔ́ ye Pɔ̂l a, ndé dèn bá dé seèn hiín, bɔ́ bú jomo kwaá lom aá sɔ́jì cén. 17Pɔ̂l cer cieé tagár, à yilá njií bɔ̀ Jûf dé kokoô ké lɔ seèn. Bɔ́ yeé waà baá, ye bɔ́ a: «Bɔ̀ nùàr mò, mè ye te bí kɔ ye, bɔ́ lé mè ké Jerusalem sie kuú naâ dé lòù, bɔ́ haá njií mè beè bɔ̀ Rɔ̂m bɔ̀. Mè lé veên déì mé bɔ̀ nùàr beèh bɔ́ njí ná ŋgwêh, mè lé tòù bɔ̀ tele beèh kwá ná ŋgwêh ndɔ. 18Bɔ̀ Rɔ̂m bɔ̀ lé naá menè kwɔ̀m bieé, bèh saáb mé bɔ́ nde né mè teèn wulá, bɔ́ lé kwà ná ŋgwêh. Bɔ́ yeé nde aá mè yi njií, 19bɔ̀ Jûf ye, ndɔ́g ménâ bɔ́ ndé ŋgwéh ndɔ. Mè yeé ŋene aá ménâ, mè ye, mè ju mò njií seér nde né ké toò mgbè Rɔ̂m ma. Dèn ŋgwéh ye mè lé sâ sií naâ bɔ̀ nùàr beèh ndɔ. 20Yeé baá mân, mè ye, kɔ mè yilá njiî bí ká toò, te bí kɔ ye, nùà mé dàm bɔ̀ Iserálà bɔ̀ dɔɔ́ŋ né gi ndèm yoòr seèn kwaá njií doô, mè lè fɔ̀gɔ̀ lɔ̀ŋ hên cer kuú né felè seèn.» 21Bɔ̀ kokoô bɔ̀ hèllè ye bú a: «Bɔ̀ Judê bɔ̀ lé béh njeré déì felè yeè nyàgà njí ná ŋgwêh. Nuaré déì lé ké sâ yùò ná ŋgwêh, à ndeè béh ŋgòr veên déì felè yeè tueé ndɔ. 22Mɔ né mân, sâ béh gwaán né sònò yeè mé tie beèh ŋgweê. Lòù sam, béh né kɔɔ́ ye, bɔ̀ŋ dé mé wò né teèn sâ, bèh dɔɔ́ŋ bɔ́ né yeé bú bunó.» 23Bɔ́ bɔ̀ Pɔ̂l tena kwaá cieé ndɔ. Yeé baá loù sâ, bɔ́ komo waà ké gwò seèn kókoó mbaá, Pɔ̂l né bɔ́ njèh se, à se sɔɔ́ mé njéh tɔ́g wa liyilì. À né bɔ́ felè Lò Càŋ tueé. Njií mé sóú Músì tueé né felè Yeésò, à né bɔ́ se. Njií mé bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ tueé né felè Yeésò, à né bɔ́ se ndɔ. À né ceér fɔɔ́n ye te nyí dɔr weh bɔ́ mé njéh. 24À yeé tueé gi aá, bɔ̀ déì kwaá njií temé teèn, bɔ̀ déì berɔ́ŋ seér lòù. 25Bɔ́ yeé baá lòù saán yuo ménâ, Pɔ̂l deên ndɔ, ye bɔ́ a: «Cúcuí Ŋagâ lɔ jue bɔ̀n. Cu mé à lé naâ bɔ̀ tele biì njèh sònò Esáyà sòn-Càŋ tueé keéh, 26à lé ye: Ndé yoòr bɔ̀ nùà hên, júée bɔ́ a: Dé felâ, bí nde gi né bagasé felá nyegé, bí seér ŋgwé ndé ŋgwéh lòù. Bí nde gi né bagasé ke den, ndɔ́g bí seér ŋéné kòmò ndé ŋgwéh. 27Lòù sam, temé bɔ̀ nùà hên baá gi lè maŋgwan, te bɔ́ mùnò kòmò cú. Bɔ́ duagá baá tie kèn, te bɔ́ mé tie ŋgwé cú. Bɔ́ lier aá njolo, te bɔ́ mé njolo ŋéné cú. Te bɔ́ ká yoòr mò ndé sér cû, te mè bɔ́ táré sɔ̀m cú ndɔ, jue mè Càŋ Dueè.» 28Pɔ̂l den cuù, ye bɔ́ a: «Bí kɔ́ɔ ye, Càŋ lé naâ bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam ceér seèn feh keéh, te bɔ́ yili yuo. Dé bɔɔ̀n, bɔ́ nde né ŋgweé.» [ 29Te Pɔ̂l yeé nde tueé sɔm mân, bɔ̀ Jûf kem yuo, bɔ́ né lom mé njéh lètenè bɔɔ̀n ŋaáŋ ndeé.] 30Pɔ̂l cer ké sâ nyèmà fà. À lé gwà sâ gwɔm beéh lòù ndɔ. Bɔ̀ nùàr lé naâ yoòr seèn ndeé, à né bɔ́ weh nyegé, 31à né bɔ́ felè Lò Càŋ se, à né bɔ́ ŋgòr felè Yeésò Kristò Fehtoò beèh feh. À bɔ́ njèh tueé ŋagá lom gùm dɔɔ́ŋ, à njeré déì vèh ŋgwéh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\