Seé b. 5

1Sâ nuaré déì lé naâ teèn ndɔ, yilí seèn né Ananíà, dé veèh né Safírà. Bɔ̂ veèh yeé nyɔgɔ aá sòn, à go sɔm ŋueèh bɔɔ̀n, 2à kɔb leér kàgàlɔ̀ŋ kèb déì, sâ veèh né kɔɔ́, à weh dé jomò, à haá njií beè bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê. 3Piêr ye bú a: «Ananíà, bɔɔ́ né naàn mé Sátàn né wò lè yilá, wò bele Cúcuí Ŋagâ wa? Mɔ sam, wò yeé go sɔm aá ŋueèh hèllè, wò kàgàlɔ̀ŋ kèb déì kɔb leér né dé keì wa? 4Ŋgweéh ŋueèh hèllè lé jɔ̀gɔ̀ naâ dé yeè wa? Wò yeé go sɔm aá, ŋgweéh kàgàlɔ̀ŋ sé né dé yeè ndɔ wa? Wò sâ goló caá né kei wa? Wò bele né Càŋ, wò nùàr bèlè lòm ŋgwéh.» 5Ananíà yeé ŋgweé aá ménâ, à komo die nde doó nɔɔ́ŋ, à kuú. Bɔ̀ mbò wuo ter, bɔ́ weh cɔ̀gɔ̀, bɔ́ vuɔb bú, bɔ́ nde bú furú sɔm. Nuaá mé lé ŋgweé naâ ŋgòr hên dɔɔ́ŋ, veéh bɔɔ́ bú njèh. 7Bɔ́ bɔɔ́ teèn yɔ̀ŋ loù tagár, veèh seèn yila kweêh ndɔ, à kɔ́ ŋgwéh dé mé la naâ toò kelá. 8Piêr ye bú a: «Túé mè mé gècên mene, ŋgweéh kàgàlɔ̀ŋ ŋueèh mé bí lé goó naâ doô, gi lom né hên wa?» Ye bú a: «Gi né ka sâ.» 9Piêr ye bú a: «Bɔɔ́ né naàn mé bî si yeè naâ sòn nyɔgɔ́, bí fela Cúcuí Nùà Dueè sòn wa? Kè njí yí tùtúlù yíê, yila cuù né bɔ̀ɔ́ mé naâ si yeè furú weh, bɔ́ nde cu né wò furú.» 10Tètèì sam à komo die nde doó toò Piêr, à kuú. Bɔ̀ mbò yila kweêh, sâ à baá komó. Bɔ́ jɔgɔ cu bú, bɔ́ nde ké kwarè siì furú njií. 11Bɔ̀ nùàr te mbàgà Càŋe hemé laré dɔɔ́ŋ. Bèh mé bɔ̀ nùàr ŋgweé ŋgòr hên dɔɔ́ŋ, dùlù su bɔ́ yoòr ndɔ. 12Bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê lé naâ bɔ̀ fém mé cìè kókoó mbaá lètenè bɔ̀ nùàr bɔɔ́ bele. Bɔ̀ Yeésò bɔ̀ lé bilí den beéh lè kɔ̀ŋ Salomɔ̂ŋ. 13Nuaá mé née temé mé Yeésò kwá njí ŋgwéeh ye, lé yoòr bɔɔ̀n mbembaá ndé wèh ná ŋgwêh, bɔ́ lé bɔ́ seén njií beéh lòù. 14Cìlì nùàr né lom temé kweéh seér, bɔ́ né te bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ yilá ndeé, véh mene, siíb mene, né lom faá cí yaám ndeé. 15Bɔ́ né mé bɔ̀ beén bɔ̀ ká cie jɔgɔ́ yuo kelâ, bɔ̀ déì te ndagáa, bɔ̀ déì te kèe, ye mɔ Piêr baá kelá, mɔ né mene cecemé seèn, te cor kema déì ma. 16Bɔ̀ nùàr kókoó mbaá lè lɔɔ́ hihinê kwarè Jerusalem lé naâ mé bɔ̀ beén bɔ̀ jɔgɔ́ ndeê. Dɔɔ́ŋ bɔ́ lé naá giì taré yuo; bɔ̀ɔ́ mé né mé tándulu yoòr taré yuo gi ndɔ. 17Ŋgàŋ sèmè dé koô yeé ŋene aá ménâ, temé ŋaâ bú lè. Bɔ̀ɔ́ mé né jomo seèn dɔɔ́ŋ, furu gi bɔ́ ménâ ndɔ. Bɔ̀ sâ bɔ̀ lé naâ lètenè bɔ̀ Sadusiên. Temé yeé baá bɔ́ lè furú, bɔ́ tema njií nùàr, ye bɔ́ ndé bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê sie. 18Bɔ́ nde bɔ́ gwà cibì dé koô sie yií ndɔ. 19Yeé baá lètenè cibî, cìlì Càŋ déì waà gulu sɔm hin gwà cibì hèllè, sɔm keéh bɔ̀ mbɔ̀ŋ cie, ye bɔ́ a: 20«Bí ndé dèn ké gwà Càŋ koô, bí tueé né bɔ̀ nùàr kùr yɔ̀ŋ feê.» 21Bɔ̀ mbɔ̀ŋ ŋgweé sòn seèn: yeé baá maánjɔ̀gɔ̀ bɔ́ komo nde ké gwà Càŋ koô ndɔ, bɔ́ né njèh teèn feh den. Jomo sâ ŋgàŋ sèmè dé koô, mé bɔ̀ɔ́ mé né gi jomo seèn dɔɔ́ŋ, yilá bilí bɔ̀ kokoô bɔ̀ lètenè bɔ̀ Jûf, te bɔ́ bilí mbàgà juù. Bɔ́ yeé baá gi doó dɔɔ́ŋ, bɔ́ tema njií baá-re ké gwà cibì, ye bɔ́ sɔ̀m ndê mé bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê ma. 22Bɔ̀ sɔ́jì yeé wa, gwà baá mvúâr, mbɔ̀ŋ déì teèn sam cuú. Bɔ́ cu cuù, bɔ́ tueé bɔ̀ kokoô bɔ̀ ménâ, 23bɔ́ ye bɔ́ a: «Béh wa ké teèn, hin dɔɔ́ŋ né gi lílíér ménâ. Nùà seê dé kàn né tùtúlù ndɔ. Béh yeé gulu hin, nuaré déì teèn sam.» 24Nùà koô felè bɔ̀ gó gwà Càŋ mé bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô yeé nde ŋgweé njií ménâ, feh ŋellé bɔ́ ter, bɔ́ né lètenè bɔɔ̀n bieé kuú, ye sâ naâ gèh dé heè wa? 25Jomo sâ, nuaré déì kar waà ndɔ, ye bɔ́ a: «Mɔ bí jue né bɔ̀ nuaá mé bí lé sie yií naâ gwà cibì doô, bɔ́ né bɔ̀ nùàr njèh ké gwà Càŋ feh den.» 26Bɔ́ yeé nde ŋgweé njií ménâ, nùà koô felè bɔ̀ gó gwà Càŋ doô wuo ter, à weh nde mé bɔ̀ nùàr seèn ké teèn, te bɔ́ bɔ́ weh cu cuù mé bɔ̀ mbɔ̀ŋ hèllè. Wa ké teèn, bɔ́ njèh lòù bɔ́ ŋáŋ cú ndɔ, bɔ́ veéh lom aá ye, bɔ̀ nùàr nde né bɔ́ mé taá tɔbé. 27Bɔ́ weh bɔ́, bɔ́ bɔ́ cu cuù. Bɔ́ yeé baá ké te mbàgà juù, ŋgàŋ sèmè dé koô bie njií ye bɔ̀ mbɔ̀ŋ a: 28«Béh lé naá giì bí luɔm ye bí a: máb lɔ́ njèh mé yilí nùà hèllè feèh ménâ. Bí hên bɔɔ́ den cu né kei wa? Ŋgweéh ká Jerusalem lɔɔ́ dɔɔ́ŋ ka yɔŋ cu né njèh mé bí né feh sâ mà. Bí ye te bí luar kwa béh cio nùà hèllè yoòr wa?» 29Bɔ̀ Piêr ye bú a: «Kɔ béh dula kela Càŋ mé bɔ̀ nùàr. 30Mè tueé bí, ŋgweéh bí lé Yeésò faga wulà naâ kɔɔ́ wa? Càŋ mé lé naâ bɔ̀ tele beèh léí jɔ̀gɔ̀ gam, komo sɔm cu aá bú te cio, 31à bú weh kwaá njií ké te be gaâ seèn; ké te kɔgɔ né bú, Yìlì nùàr né lom bú ndɔ, te haá bɔ̀ huaán Iserálà bɔ̀ terreb temé kweéh seêr, te Càŋ kulu sɔm gi bɔ́ veên yoòr. 32Bɔ̀ njií sâ dɔɔ́ŋ lé bɔɔ́ deén naâ njolò beèh, béh né bɔ̀ sòn seèn; Cúcuí Ŋagâ né sòn seèn ndɔ. Càŋ lé bú tema njií naâ yoòr bɔ̀ɔ́ mé né tie ŋgweê.» 33Te bɔ̀ kokoô bɔ̀ hèllè yeé nde ŋgweé cu mân, temé ŋaá cuù bɔ́ lè, bɔ́ gwaán lom aá bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê bɔɔ́ wulâ. 34Càŋ mé ŋgeér sam. Nùà Farisiên déì naâ lètenè bɔ̀ kokoô bɔ̀ sâ teèn, yilí seèn né Gamaliêl, à né njí-sóù, bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ né gi bú veéh. Nùà sâ komo wuo ter, ye bɔ́ a: «Bí jɔ̀gɔ̀ sɔ̀m kéh née bɔ́ cie ye.» 35Jomo sâ, à tueé njií mé mbàgà juù, ye bɔ́ a: «Bɔ̀ huaán Iserálà, bí kè nyégé ká njií mé bí nde né mé bɔ̀ nùà hên bɔɔ́ bagasé, mè tueé bí. 36Bí kwá seé bɔɔ̀n ndeè sɔm fù mé beè seèn faá seé Teudâs nɔ. Lòù sam, dàb née sam mé Teudâs lé naâ mé nùàr yuií nèà jomo kar waà, ye te nyí junó lɔɔ́, wa nyí né nùà dueè ma. Ŋgweéh bɔ́ lé naâ bú wula sɔm wa? À yeé kuú baá, ŋgweéh bɔ̀ nùàr seèn lé naâ mbaá ŋellé le gií wa? 37«Júdàs nùà Galilê lé naá cuù ménâ ndɔ. À lé naâ te cu nyàgà nùàre kar waà, à né lom bɔ̀ nùàr kókoó mbaá soób, te bɔ́ ŋa gi bɔ̀ nùàr seèn. Ŋgwéeh bɔ́ lé naá cuù bú ménâ wulá sɔm, bɔ̀ nùàr seèn durá leér gi ndɔ wa? 38Kènê, bí lɔ̀gɔ̀ sɔ̀m á be biì yoòr bɔ̀ nùàr hên nɔɔ́ŋ, bí yì njí bɔ́. Bí kɔ́ɔ ye, mɔ bɔ́ baŋ né seé dé ká lè wɔ́ŋe, nde né mé be seèn laga le. 39Mɔ né dé Càŋ, sâ bí bɔɔ́ kuú né mbaá, ndɔ́g ŋéllé kòmò ndé ŋgwéh. Sâ bí kè nyégé keè, mɔ sam bí bɔ̀ Càŋ nde né taáb lieé liím.» Mbàgà juù dɔɔ́ŋ gwaán gi ŋgòr Gamaliêl. 40Bɔ́ yilá yií cuù bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê, bɔ́ ye, dún bɔ́ núr. Bɔ́ yeé duún aá bɔ́, bɔ́ luɔm ferré cu, ye bɔ́ a: «Càŋ a bɔ́ bí saán feh cu bɔ̀ nùàr yilí Yeésò hèllè.» Jomo sâ bɔ́ yi njií bɔ́ ndɔ. 41Bɔ̀ mbɔ̀ŋ samé yuo seér te mbàgà juù mé vɔ́gɔ́-temé mene, ye: «Béh naâ nùàr njolò Càŋ wulú. Béh gèr felè Yeésò ŋene né dé cî mà.» 42Cieé dɔɔ́ŋ bɔ́ né njèh ké gwà Càŋ feh, bɔ́ né gùgwò feh bele ndɔ. Bɔ́ né bɔ̀ nùàr Njàgà Bagaà se, ye Nùà Cɔ̀ŋ né Yeésò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\