Seé b. 6

1Cu mé bɔ̀ mbɔ̀ŋ Yeésò yeé baá tetoò maga ndeé, bɔ̀ɔ́ mé né ju greêk tueé, si tɔgɔ ye bɔ̀ mbɔ̀ŋ mé né ju hebreêh tueé né yeé yáb geé, bɔ́ né bɔ̀ ma kû bɔɔ̀n seb ma. 2Yeé baá ménâ, bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê yulà cùɔ̀b fà doô yilá bilí bɔ̀ mbɔ̀ŋ dɔɔ́ŋ, bɔ́ ye bɔ́ a: «Hên, mɔ béh kwaá lɔ ŋgòr Càŋ, béh nde bèh yáb geê, né dilí wa? 3Mɔ ye te huɔm, belà, bí bàlè sɔ̀m sér bɔ̀ gècên bɔ̀ lètenè biì, bɔ̀ loò bɔ̀ téhbeh mé Cúcuí Ŋagâ né yoòr bɔɔ̀n ŋgulí, te béh haá bɔ́ seé sâ. 4Béh kɔ lom dé beèh Càŋ duaà, mé ŋgòr Càŋ tueê.» 5Bɔ̀ nùàr doó dɔɔ́ŋ gwaán laré ménâ ndɔ. Bɔ́ balé sɔm baá-re Etiên, nùà mé Cúcuí Ŋagâ né bú yoòr ŋgulí, mé temé cén kwaá njií lom né mé Yeésò; bɔ́ bɔ̀ Filîp mé Prokôr bɔ̂ Nikanôr mé Timɔ̂ŋ mé Parmenâ mé Nikolâ nùà Antiôs; dé seèn à lé ŋaà naâ Jûf lòù. 6Bɔ́ yeé balé sɔm aá bɔ́, bɔ́ weh njií bɔ́ ké toò bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê. Bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê dua Càŋ felè bɔɔ̀n, bɔ́ ba bɔ́ be felè ndɔ. 7Ŋgòr Càŋ kɔ lom baá-re tetoò yaám ndeé deèn. Ké Jerusalem bɔ̀ mbɔ̀ŋ né tetoò maga ndeé. Bɔ̀ ŋgàŋ sèmè ŋgún kwaá njií gi temé yoòr Yeésò. 8Càŋ kulu Etiên ndɔ, à haá bú terreb. Etiên yila cu bɔ̀ fém tetarê lètenè bɔ̀ nùàr bɔɔ́ beleè. 9Bɔ̀ Jûf déì yeé ŋene aá ménâ, bɔ́ berɔ́ŋ. Bɔ́ né dé bɔɔ̀n lè gwà sóù mé bɔ́ yilá yeé gwà bɔ̀ɔ́ mé lé naâ kwer, mé kènê baá mé feh bɔɔ̀n doô. Né bele bɔ̀ Jûf mé naâ lè tàbè Sirên bɔ̂ Alesandrî; bɔ̀ déì naâ lè tàbè Silisî mé tàbè Asíà mene. Bɔ́ dɔɔ́ŋ taré gi sòn toò Etiên. 10Cúcuí Ŋagâ mé lé naâ yoòr Etiên ŋgulí doô né bú kɔ́gɔ̀n haá. Yeé baá ménâ, bɔ́ sòn toò Etiên kwà cú ndɔ. 11Bɔ́ yeé ŋene aá ménâ, bɔ́ nde gwɔm nab seér bɔ̀ kòb bɔ̀ déì kàgàlɔ̀ŋ, te bɔ́ nde bɔ̀ nùàr tueé, ye bɔ́ a: «Béh naâ mé tie beèh ŋgweé, à naâ Músì bɔ̂ Càŋ selé.» 12Bɔ́ soób baá-re bɔ̀ nùàr, bɔ́ soób bɔ̀ kokoô bɔ̀ mé bɔ̀ njí-sóù mene. Temé ŋaâ bɔ́ ndɔ, bɔ́ sie njií Etiên ké te mbàgà juù, 13bɔ́ weh sie cu bɔ̀ nyeên bɔ̀ beè, bɔ́ wa, bɔ́ ye bɔ̀ nùàr a: «Cu dɔɔ́ŋ nùà hên né yeé njií felè gwà Càŋ beèh tueé beéh, à né sóú Músì tueé cuaré ndɔ. 14Béh naâ mé tie beèh ŋgweé ye: Yeésò nùà Najarêt nde né gwà Càŋ tulú sɔm. Gènnè mé Músì lé feh lɔɔ̀ naâ béh, ye Yeésò nde né kweéh seér sé wa?» 15Bɔ̀ nùàr yeé ŋgweé aá ménâ, bɔ́ su Etiên njolo yoòr gwà dɔɔ́ŋ. Bɔ́ ke, njolo Etiên den seér aá faá dé cìlì Càŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\