Seé b. 8

1Temé Sɔ̂l lé naâ nɔré mé cio sâ ndɔ. Etiên yeé kuú aá, bɔ̀ dùlà-Càŋ bɔ̀ nde jɔgɔ furu bú. Bɔ́ yueé ŋellé mbà seèn doó dɔɔ́ŋ. Sâ né loù mé bùnò ké Jerusalem lé duɔɔ́m naâ teèn. Bɔ̀ Yeésò bɔ̀ durá ŋellé yila nde lè lò Judê mé lò Samarî dɔɔ́ŋ. Bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê le lom ké Jerusalem kɔɔ́. 3Sâ Sɔ̂l yuo die lom aá dé seèn bɔ̀ Yeésò bɔ̀ yoòr, te bɔ́ ŋeéŋellè. À né bɔ́ gùgwò yilá sie weh, véh mé siíb mene, à yií njií bɔ́ lè gwà cibì. 4Bɔ̀ɔ́ mé lé naâ bèh dɔɔ́ŋ dula ŋellé ndeé, wa toò, bɔ́ yila ŋgòr Càŋ tueê ndɔ. 5Filîp dé seèn nde lè lɔɔ́ déì te tàbe Samarî, à né bɔ́ ŋgòr felè Kristò tueé. 6Bɔ̀ nùàr né ŋgweé, à né fém bɔɔ́, bɔ̀ nùàr né mé njolo ŋené, bɔ̀ nùàr kókoó mbaá kwaá njií gi tie teèn ndɔ. 7Tándulu keéŋ durá yuo lè bɔ̀ nùàr ŋgún, bɔ̀ gule-kuû bɔ̀ mé bɔ̀ tácɔgɔ́ taré yuo gi ndɔ. 8Bɔ̀ nùàr lɔɔ́ dɔɔ́ŋ samé lom mé njéh dé gècên. 9Sâ nùà táhunò déì lé naá baá lɔ sâ táhuno lètenè bɔ̀ nùàr bɔɔ́ den, ye nyí né nùà koô; yilí nùà sâ lé naâ Simɔ̂ŋ. Bɔ̀ Samarî bɔ̀ dɔɔ́ŋ lé naá giì ŋené ye seé seèn né mé fém teèn, 10bɔ́ né tie teèn felá njií, bɔ̀ kàm bɔ̀ mé ndà mene né gi tueé ye: Nùà hên né mé terreb Càŋ yoòr, né lom meì bɔ̀ terreb sâ. 11Lòù sam, dàb baá teèn mé à né lètenè bɔɔ̀n ménâ bɔɔ́. 12Filîp yeé baá Njàgà Bagaà se, à baá dene Lò Càŋ se, à né ŋgòr felè Yeésò Kristò tueé, bɔ́ kwaá njií temé teèn; siíb mene, véh mene weh gi nòmò Càŋ. 13Simɔ̂ŋ mé feh seèn kweéh seér temé, bɔ́ kou bú ndɔ. Bɔ́ yeé kou sɔm aá bú, à den le kwarè Filîp. Bɔ̀ fém gèh hihiné mé Filîp né bɔɔ́ bele dɔɔ́ŋ lé naâ njolò seèn, né bú mbaá geí yɔgɔ́. 14Bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê ŋgweé njií ké Jerusalem ye, bɔ̀ Samarî bɔ̀ baá ŋgòr Càŋ gwaán. Bɔ́ tema njií Piêr bɔ̂ Jâŋ ké teèn. 15Bɔ́ yeé wa baá, bɔ́ dua Càŋ felè bɔ̀ sâ bɔ̀ te bɔ́ kwa Cúcuí Ŋagâ. 16Lòù sam, bɔ́ lé bɔ́ kou kwaá loóm naâ mé yilí Yeésò Fehtoò beèh, bɔ́ lé née Cúcuí Ŋagâ kwà ŋgwéeh ye. 17Bɔ́ yeé dua gi aá Càŋ, bɔ́ ba bɔ́ be felè ndɔ, bɔ́ kwa baá-re Cúcuí Ŋagâ. 18Simɔ̂ŋ yeé ŋene bɔ̀ nùàr né Cúcuí Ŋagâ mé njéh kwa, à haá Piêr bɔ̂ Jâŋ kàgàlɔ̀ŋ, 19ye bɔ́ a: «Bí há mè gèh terrèb bú sâ teèn ndɔ, te mè ba bɔ̀ nùàr be felè mé njéh, bɔ́ kwa Cúcuí Ŋagâ.» 20Piêr deên ndɔ, ye bú a: «Bî kàgàlɔ̀ŋ yeè a, cálé gí fà dɔɔ́ŋ, te wò kɔ ye, njií mé Càŋ haá né dé lòù, nùàr lòù ŋgè bèh! 21Mè tueé wò, ndɔ́g gà dé yeè lè seé hên sam, temé yeè né lom beè Càŋ veénsé mân. 22Kwéh sér temé yeè, wò kwɔbé leba, wò dua lom Nùà Dueè, te à kulu sɔm wò veên sâ yoòr, 23wanɔɔ́ŋ temé yeè né lè jelásé, wò né kwer veên ndɔ.» 24Simɔ̂ŋ ye Piêr a: «Mɔ né mân, bí dùà Fehtoò beèh felè mò teèn, te njeré déì mè faá bí tueé naâ sâ kwà cú.» 25Bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê fà doô yeé se gi aá sòn Fehtoò beèh, bɔ́ tueé gi aá ŋgòr Càŋ, bɔ́ cu cu ké Jerusalem ndɔ. Bɔ́ né gɔ, bɔ́ né mé Njàgà Bagaà lè lɔɔ́ hihiné te tàbè Samarî tueé ndeé. 26Jomo sâ cìlì Càŋ déì ye Filîp a: «Wùò ter, ndé sér kèb túnò, te ceér ya dueè mé suagà né ké Jerusalem nde Gàsà doô.» 27Filîp wuo ter ndɔ, à nde, à wa ceér dueè, à ŋene nùà Etiopî déì teèn. À né nùà seê dé koô beè Kàndâse. Kàndâse né mgbè dé vêh felè bɔ̀ Etiopî bɔ̀. Bɔ̀ ŋgùlù lɔɔ̂ dɔɔ́ŋ né gi beè nùà koô sâ. À naâ ké Jerusalem bèh Càŋ duaà, 28à nde cu aá lɔ. À né te màtúâ déì den den, à né mvù Esáyà sòn-Càŋ jaŋé den. 29Cúcuí Ŋagâ ye Filîp a: «Ŋgòrò ndé yí kwarè màtúâ sâ.» 30Filîp dula nde yí teèn ndɔ, à ŋgweé nùà doô né njeré déì lè mvù Esáyà jaŋé den. Filîp bie njií, ye bú a: «Wò né njií sâ ŋgweé kɔɔ́ wa?» 31Nùà hèllè ye bú a: «Mɔ nuaré déì mè lòù sè ŋgwéh, mè ŋgweé komo nde né naàn wa?» Jomo sâ, ye Filîp a: «Ndê ŋá dèn ká kwarè mò.» Filîp den nde ndɔ. 32Sâ nùà hèllè lé jaŋé deén naâ bèh mé bɔ́ nyagá kwaá né teèn ye: «À lé deén naâ faá sòrŋgaŋ mé bɔ́ derré njií né bèh ŋɔɔ̂b nɔ. Mé sòn kúb faá huaán sòrŋgaàŋ den né toò nuaá mé né bú hobó nɔ, à lé sòn kòmò nyì ná ŋgwêh. 33Bɔ́ lé naâ ju nyeên felè seèn tená, bɔ́ bɔɔ́ gulí bú. Dene seèn ká lè wɔ́ŋe ceré baá kèn; gèh seèn ceré le aá mé bú ndɔ.» Sâ nùà hèllè lé jaŋé deén naâ bèh sâ. 34Jomo sâ, ye Filîp a: «Kúkùr yeè, sè yeè mè teèn. Sòn-Càŋ hên tueé njií né felè neì wa? À tueé den né felè seèn nùà njèh wa, né felè nuaré déì wa?» 35Filîp kwa baá-re ceér ndɔ. À yeé baá bú se, à tueé keéh bú Njàgà Bagaà felè Yeésò teèn. 36Bɔ́ bú né ka ndeé, bɔ́ wa beré déì, bɔ́ kwa nòmò. Nùà koô doô ye Filîp a: «Kè nòmò hên. Kei yiín né mè kou sɔɔ̀m kɔɔ́ wa?» [ 37Filîp ye bú a: «Mɔ wò kwaá njií aá temé cén yoòr Yeésò Kristò, mè kou wò mà.» Nùà hèllè ye bú a: «Mè kwaá njií aá temé mò yoòr Yeésò Kristò, ye à né Ŋunà Càŋ.»] 38À yeé tueé gi aá ménâ, ye bɔ́ sìè njébá màtúâ njebà. Bɔ̂ Filîp suaga nde ké dùà fà dɔɔ́ŋ. Filîp kou sɔm bú ndɔ. 39Bɔ́ yeé yuo kela baá yí dùà, Cúcuí Fehtoò beèh nyue leér sɔm Filîp. Nùà koô doô yeé Filîp ŋéné cú, à fɔɔ́n gò seèn mé vɔ́gɔ́-temé mene ndɔ. 40Filîp nde yuo kela dé seèn ké Asótà. Jomo sâ, à tueé bele ŋgòr Càŋ te lɔɔ́ hihinê, à né bɔ̀ nùàr Njàgà Bagaà se, à mé njéh tɔ́g se yuo kela ké Sesarê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\