Kɔlɔ̂se 1

1Né mè Pɔ̂l, mbɔ̀ŋ tebê Yeésò Kristò. Càŋ lé mè mân sie kwaá naâ mé kàgà-ndòn seèn. Bêh dìm beèh Timotê nyagá njií né mé 2bí bɔ̀ nùàr Càŋ ké Kɔlɔ̂se. Bí bɔ̀ mbeí beèh mé né gi temé tég yoòr Kristò kwaá njií dɔɔ́ŋ, Tele beèh Càŋ a, kúlú bí, à haá bí dɔlê. 3Béh né yeé Càŋ Tele Fehtoò beèh Yeésò Kristò felè biì dua. Cu dɔɔ́ŋ béh né bú teèn vra. 4Lòù sam, béh né njàgà biì ŋgweé, ye bí né lom temé yoòr Yeésò Kristò tég kwaá njií, ye bí né lom bɔ̀ Yeésò bɔ̀ mé temé cén gwaán ndɔ. 5Sâ dɔɔ́ŋ, bí ndèm kwaá njií gi né te njií mé Càŋ lɔ naâ bí ké te vulúu nyegé kwaá. Njií sâ, bí lé naá giì bú te Njàgà Bagaà ŋgweé, bɔ́ lé naâ bí se. Ŋgòr gècên né cí. 6Lé naâ ké lètenè biì kar waá, né wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ kaá ndeé, né mé tàb bèh dɔɔ́ŋ waá yaám ndeé, né bɔ̀ nùàr gam. Ké lètenè biì né ménâ ndɔ. Bèh lɔ mé bí lɔ ŋgweé naâ Njàgà Bagaà, tɔ́g nde wa hên, née den ka môn yaám ndeé ye. Bí lé naâ mé fùgò beè Càŋ kuú, bí né gècên seèn teèn ŋené kɔɔ́ ndɔ. 7Epaferâs lé feéh naâ bí Njàgà Bagaà sâ kɔɔ́. Né mbeí seê beèh, temé beèh dɔɔ́ŋ né gi yoòr seèn, à seé Kristò bɔɔ́ yeé mé temé cén, à seé ké lètenè biì bɔɔ́ né mé sòn beèh mene. 8Gèh terreb mé Cúcuí Ŋagâ lé haá naâ bí te bí gwaán bɔ̀ mbeí biì mé njéh doô, à lé naá giì béh tueé nyegé. 9Béh yeé ŋgweé aá ménâ, béh yila Càŋ felè biì duaà, béh sòn dù cú. Béh ye bú a, há lòm bí terreb te bí ŋgweé komo njií mé temé seèn gwaán nê; bú a, há bí kɔ́gɔ̀n bɔ̂ lo mé terreb Cúcuí Ŋagâ, te bí ŋene kɔ njèh gècên. 10Mɔ baá mân, te bí teèn gɔ yií lom aá faá Fehtoò beèh gwaán nê nɔ, te bí bɔɔ́ komo ye bɔ̀ njií mé né bú yoòr yilá ndɔ. Sâ te bí wa tàb mé njéh, bí bɔɔ́ seé bagaà, bí né cu Càŋ dé kɔɔ̂ kɔɔ́ ŋeí. 11Béh né bú dua ye bú a: sɔ̀m njí be terrèb seèn ter, à nyén kwá bí terreb yoòr, te bí kwaá sèŋ, bí yolo komo ye njèh. 12Bí kóbó Tele beèh be mé vɔ́gɔ́-temé mene. À lé bɔɔ́ naâ kɔɔ́, te bí nde ye ké bèh ŋagâ yilá komo, bí yieé ŋgúlú mé à lɔ nyegé kwaá naâ dé bɔ̀ nùàr seèn. 13À lé naá giì béh ka cibì turú sɔm, à yií njií béh ké lè bɔ̀gɔ̀ Huaán yíé-temé seèn. 14Mé Ŋuna seèn cên sâ à lé naâ béh te veéne yili sɔm, à kulu sɔm yúlá-temé beèh lè seèn ndɔ. 15Béh Càŋ mé njolo ŋéné bèh, béh bú mé njolo ŋene né yoòr Kristò. Huaán né bú, Nùà Dueè felè bɔ̀ njií mé Càŋ lɔ si giì naâ dɔɔ́ŋ né lom bú ndɔ. 16Lòù sam, Càŋ lɔ njèh dɔɔ́ŋ si giì naâ mé bú, ye te den gi dé seèn. Né mene bɔ̀ njèh dé ké te vulúu, né mene bɔ̀ dé ká doô, bɔ̀ɔ́ mé njolo né ŋené o, bɔ̀ɔ́ mé njolo ŋéné ŋgwéh o, dɔɔ́ŋ Càŋ lɔ si giì naâ mé bú. Felè njèh dɔɔ̂ŋ né bú ndɔ. Sâ terreb wɔ̂ŋ né mene naàn, né mene gèh terrèb dé heè ké te vulúu dɔɔ́ŋ né gi ka seèn. 17À lɔ teèn naá lɔgɔ̂ kɔɔ́, te wɔ́ŋ nde ye die. Njií mé né teèn dɔɔ́ŋ lané sie gi né yoòr seèn. 18Felè mbàgà Càŋ né bú; à né feh, mbàgà Càŋ né kukuŋ. Yɔ̀ŋ dé feê duɔɔ́m né yoòr seèn. Te cio lé komo yuo lɔgɔ́ naâ bú. Càŋ ye te felè njèh dɔɔ̂ŋ den lom bú, 19wa lòù sam, kèkènè nyî mé gùm mene né yoòr seèn; 20nyí njèh dɔɔ́ŋ ká yoòr nyî nyɔgɔ́ njií giì né mé bú ma. Bɔ́ faga njií bú ter te toû ndɔ. Húɔ́m seèn yeé ber aá, pɔ́ŋ die lètenè nùàr bɔ̂ Càŋ. À lé mân bɔɔ́ naâ, ye te bɔ́ bɔ̀ njèh dé ké te vulû mé ká doó dɔɔ́ŋ den cu mé sòn cên. 21Né mé bí ménâ ndɔ: léí toò bí bɔ̀ Càŋ lé naá giì nòmò dàb we dàb. Mùnò biì mé seé biì lé naâ feh keéh ye, bí né lom bɔ̀ bùnò Càŋ bɔ̀ ma. 22Mé njéh mene, kènê Càŋ bí ká yoòr seèn weh nyɔgɔ́ njií cuù aá kèn. Né mé cio Ŋuna seèn. À lé naâ faá nùàr nɔ kuú, te yaga sɔm bɔ̀ veên biì dɔɔ́ŋ. Càŋ ye te bí yuo kelà toò nyî ŋagásé, te nuaré déì bí mé ndɔ̀gɔ̀ veên déì yoòr ŋéné sáb cú. 23Mɔ né mân, sâ kɔ bí den lom nɔɔ́ŋ, bí né te ŋgòr Càŋe tég njebá taré, te bí ndèm yoòr Njàgà Bagaà sɔ̀m cú. Bí lé naâ Njàgà Bagaà sâ ŋgweé, né wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ beè ŋgulí sie, bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ bú ŋgweé gi aá kèn. Mè Pɔ̂l ndɔ, mè nùà seê hên ŋa keéh né felè Njàgà Bagaà sâ. 24Mè né mé vɔ́gɔ́-temé, bɔ̀ nùàr mò, mè la né mene dàm gèr felè biì ŋené laré, mè samé seér né mé njéh dé samê. Ŋgàŋ yoòr mò jamé né mân, te gèh gèr mò mboón faá Kristò lé ye mè nde né felè mbàgà nyî ŋené nɔ. Né kukuŋ seèn. 25Càŋ mè seé hên jege haá naâ kɔɔ́, ye mè a: ŋá nùà seê mbàgà nyî, mè nde bí ŋgòr nyî mé gùm mene se ma. 26Càŋ lɔ ŋgòr sâ leér nab kwaá beéh lòù. Nde nde, cu yeé wulu baá, à nde ye bú njolò bɔ̀ nùàr seèn ŋené sɔm keéh, 27ye te bɔ́ ŋene kɔ njèh dueè mé nde né nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ gam laré. Né njií mé nyí lɔ nyegé leér kwaá naâ lòù. Mè tueé bí, bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam, njèh dueè sâ né Kristò yoòr biì. Bí mé njéh kwaá gi aá ndèm, ye bí nde né ké mbàm Càŋ dobo yilá. 28Béh bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ hên tueé den né felè Kristò sâ. Béh né nùà kàn tie ndɔgɔ́, béh né nùà kân mé lo mene feh, te bɔ́ den mé Kristò yoòr, bɔ́ ké toò Càŋ yuo lom faá nùàr nɔ. 29Terreb mé Yeésò haá né mè hên, mè mé njéh lege den né cí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\