Kɔlɔ̂se 2

1Bí kɔ́ɔ ye, mè né mé seé felè biì kwaré. Seé sâ né felè biì bɔ̀ Kɔlɔ̂se bɔ̀, bɔ̀ Laodísè bɔ̀, mé bɔ̀ toò bɔ̀ mene. Bí mene mè kɔ́ ŋgwéh, 2mè lege lom né ye te temé bí lè kú cú, te bí gwaán kuú lètenè biì, bí ŋa bilí gi dɔɔ́ŋ cén; te lo yam sie bí beè mé gùm mene, bí mé njéh den bɔ̀ sèsàm bɔ̀ te ceér Càŋe, temé die bí lè. Teèn sâ, njèh gècên mé Càŋ lé leér nab kwaá naâ doô, bí nde né ŋgweé kɔɔ́: né gùm Kristò nùà njèh. 3Kɔ́gɔ̀n bɔ̂ lo mé gùm mene merré den né beè seèn. 4Mè bí mân tueé né ye te nuaré déì bí beè Kristò bèlè nágá sɔ̀m cú. 5Mɔ mè la mene ké kwarè biì sam, temé mò dɔɔ́ŋ né gi ké yoòr biì. Mè né ŋgweé ye bí né te ceér Kristò tég, bí né temé cén mé bú kwaá njií ndɔ. Mè né lom mé vɔ́gɔ́-temé biì lè dé gècên. 6Ŋgweéh bí lé naá giì gwaán ye Yeésò Kristò né Fehtoò biì mà. Sâ bí ŋgɔ̀ bú. 7Bí dèn lòm beè seèn nɔɔ́ŋ, bí né yoòr seèn teé ndeé, bí temé nɔɔ́ŋ kwaá njií lom mé bú faá bɔ́ lé naâ bí feh nɔ; bí né bú teèn vra yií. 8Bí dèn làŋ, te nuaré déì bí kɔ́ŋkɔŋ nyeên déì lè bèlè yí cú. Gèh kɔ́ŋkɔŋ dé sâ né yeé tánágá bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀. Bɔ̀ sâ bɔ̀ né dé bɔɔ̀n beè tándulù, bɔ́ feh yeé njií mé nùàr munó né kɔɔ́, dèn ŋgwéh mùnò dé Kristò. 9Dé Kristò, yoòr seèn né gi léláŋ kèkènè Càŋ mé gùm mene. 10Sâ tueé né ye, bí bɔ̀ɔ́ mé né gi yoòr seèn dɔɔ́ŋ baá gi mé njéh yoòr mé gùm mene ndɔ. À dé seèn né mé terreb felè njèh dɔɔ̂ŋ. Né mene gèh terrèb dé heè dɔɔ́ŋ, né gi ka seèn. 11Bí bɔ̀ɔ́ mé né gi yoòr Kristò dɔɔ́ŋ, bí baá gi mé mágá seèn yeyoòr. Né faá bɔ́ sé la naâ bí ŋgór ŋɔɔ́b nɔ. Njèh cén, bɔ́ bú mé be ŋɔ́b ŋgwéh; Kristò nùà njèh bú yoòr biì maga kwaá né kɔɔ́, ye te bí geé mé ceér veên. 12Nòmò Càŋ mé bɔ́ lé koú naâ bí doô, bɔ́ lé sâ furú bilí naâ bí bɔ̀ Kristò. Càŋ lé sâ te cio komo sɔm bilí naâ bí bɔ́ ndɔ. Lòù sam, bí lé naá giì temé cén yoòr seèn kwaá njií, ye Càŋ terrèb lé naâ bú lè cio komo sɔm ma. 13Sâ lɔ toò, bí lɔ naá giì bɔ̀ komó làŋ, bí lé ceér Càŋ kɔ́ ná ŋgwêh, bí lé sóú seèn cum seér naâ lòù. Mé njéh mene, Càŋ bɔ̀ veên beèh dɔɔ́ŋ kulu njií seér doó, à komo sɔm béh mé Kristò. 14Mɔ sam, béh sé kuú seér naâ kɔɔ́. Lòù sam, béh lé naá giì ju beè Càŋ sela. Mé njéh mene, Càŋ nde hùà sâ gwɔm seér mé cio Kristò; den cu né faá à lé naâ hùà sâ ké te toû tɔɔ́r wulá ndɔ. 15Mé cio cén sâ, à né bɔ̀ cècàŋ te kɔgɔ mé njéh huaré sɔm. Njií sâ né mene mé gèh terrèb dé heè dɔɔ́ŋ, à né bú toò bɔ̀ nùàr huaré; gɔ̀gɔ̀ né die ndeé. 16Mɔ né mân, sâ bí té gwàn mé nuaré déì taáŋ haá seér bí njèh lòù, né mene yáb, né mene njèh ŋueê, bú a, té bí lòù táŋ há. Nuaré déì a, té bí cieé koô déì lòù táŋ há ndɔ; né mene loù weéh feê joloò, né mene loù sóù, nuaré déì té bí teèn mbaá nàm kú. 17Bɔ̀ njií sâ dɔɔ́ŋ lé née gi jèrè ye; kukuŋ lé naâ jomo, né Kristò nùà njèh. 18Bí té gwàn mé bɔ̀ nùàr taáŋ yií bí seé bɔɔ̀n déì, wa bí kwàrè mé nɔ, bí dùà gɔ̀ cìlì Càŋ. Bɔ́ né mene ndòn se gɔ, ye né seé Càŋ, dɔɔ́ŋ bí té sòn bɔɔ̀n ŋgwé, né gi bɔ̀ hàm feh bɔ̀, bɔ́ sâ punó gɔ né dé wɔ̂ŋ. 19Bɔ̀ sâ bɔ̀ dé bɔɔ̀n yoòr Fehtoò beèh sam. Fehtoò beèh dé seèn né feh; kukuŋ né bɔ̀ nùàr seèn. À bɔ́ yoòr nyɔgɔ́ bilí né faá yo nyɔgɔ́ bilí yeé bɔ̀ gà mé cègè nɔ; à né bɔ́ koó, bɔ́ né faá Càŋ gwaán nê nɔ kulá huɔɔ́m ndɔ. 20Bí né kɔɔ́ ye, bí bɔ̀ Kristò lé naâ kɔɔ́ kuú bilí, ye bɔ̀ tándulu ká te wɔ́ŋe mé terreb felè biì sam cuú. Bí yeé kɔ gi aá ménâ, kei mé bɔɔ́ bí den cu faá bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀ nɔ wa? Bí tie te bɔ̀ njií sâ felá njií né dé keì wa? Bɔ́ né bí tagá, 21wa té dé kàn kèmà, té dé kân nágá, té dé kàn cór ndɔ. Bí tie teèn felá njií yeé dé keì wa? 22Mè tueé bí, gèh bɔ̀ sóú bú sâ, bɔ́ tagá kuú né felè bɔ̀ njèh wàn. Bɔ̀ nùàr bɔ̀ sóú sâ si yeé kɔɔ́, bɔ́ bɔ́ feh cu né kɔɔ́ ndɔ. 23Bɔ̀ sóú hèllè njolò nùàr ŋené né faá njèh kɔ́gɔ̀n nɔ. Dé kàn ye bèh joloò né mân, dé kân ye né mân; wa nùàr a, kwàrè mé nɔ. Bú a, jámé sér yo. Né gi ménâ dág. Njèh cén, nùà kàn a, kɔ́ɔ ye, ndɔ́g bɔ̀ sóú hèllè veên mé né lè nyî sɔ̀m kòmò ndé ŋgwéh ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\