Kɔlɔ̂se 3

1Bí né gi kɔɔ́ ye, bí bɔ̀ Kristò lé komo yuo giì naâ te cio kɔɔ́. Mɔ né mân, sâ bí fɔ́n lòm bɔ̀ njèh dé ké te vulû, bèh mé Kristò né teèn den den. À né ké te be gaâ Càŋe. 2Bɔ̀ njèh dé ké te vulû a, yílá kélá bí yoòr kɔɔ́ mé bɔ̀ njèh dé ká lè wɔ́ŋe. 3Lòù sam, bí bɔ̀ Kristò lé naâ kuú bilí, Càŋ né bɔ̀ yɔ̀ŋ biì ké beè seèn leér kwaá, à leér kwaá né yoòr Kristò. 4Yɔ̀ŋ biì dé jéjêg né Kristò. Mɔ à ndeè cuù baá, te bí ŋené lie nyegé kwarè seèn. 5Mɔ né mân, sâ bí kwɔ́bé leba mé ceér wɔ̂ŋ. Mè ye, bí kwɔ́bé leba mé yàgà yɔɔ̀ŋ, mé fúár ndɔ. Bí té njèh cì, bí té tuaá ŋgàŋ yoòr bèlè, bí té temé te njèh nùàre kwá njí. Mɔ sam, nde né cècàŋ biì ŋaá. 6Bɔ̀ɔ́ mé né ménâ bɔɔ́ dɔɔ́ŋ, né gi feh mé Càŋ taré. Temé bú lè mé bɔ́ ŋaá nde né dé cî. 7Mé bí mene, bí lé naá giì veên sâ ŋgɔ; felè biì lé cer loóm naâ cí. 8Kènê bí sɔ̀m á be teèn. Temé a, té bí lè ŋá, bí té fúrú, bí té temé jéré ndɔ. Séb a, té bí sònò yùò; bí té biag sònò biì gèh sɔ̀m. 9Bí té mé nyeén lètenè biì cɔ̀rè kú. Lòù sam, yoòr biì yo dé cuûm sam cuú, 10baá yo dé feê. Yo dé feê sâ, Càŋ mé lɔ naâ bú si, né bú beè beè nyeén, te den faá yo seèn nùà njèh nɔ, ye mɔ bí baá faá yo nyî nùà njèh, bí nde né nyí mé gùm mene kɔɔ́ nyegé. 11Mɔ né mân, sâ bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam bɔ́ bɔ̀ Jûf né kèì cén; bɔ̀ɔ́ mé ŋɔb aá ŋgór mé bɔ̀ɔ́ mé ŋgór ŋɔ́b ŋgwéh dɔɔ́ŋ né gi kèì cén ndɔ. Né mene bɔ̀ ya dueè bɔ̀, né mene bɔ̀ cùr, né mene bɔ̀ kwer, né mene bɔ̀ɔ́ mé kwer sam dɔɔ́ŋ né gi beè Càŋ kèì cén. Càŋ dé seèn kɔ lom né Kristò mé né lè bɔɔ̀n. 12Càŋ lé balé weéh naâ bí kɔɔ́, bí né bɔ̀ dé seèn, temé seèn né gi yoòr biì. Mɔ né mân, bí dèn mé jere bɔ̀ mbaábiì lè, bí dèn bɔ̀ húɔ́m-temé bɔ̀, bí té ŋgúmó, bí dèn sér dɔlésé, bí né temé sie, 13bí né lètenè biì yoló kuú. Temé né mene nuaré déì mé mbeí yulá, bú a, kúlú sɔ̀m lè seèn kulù. Bí kúlú sɔ̀m gí veên bɔ̀ mbaábiì lè biì, faá Nùà Dueè né bɔ̀ dé biì lè seèn kulú sɔm nɔ. 14Njií mé kela né kɔɔ́ né gwaân. Bú a, ká sìè lòm bí beè mé gùm mene, te bí dɔɔ́ŋ nyɔgɔ́ bilí gi cén. 15Bí kwá Kristò lab bí mboó. À bí yilá kuú né mé njéh, ye te bí dɔɔ́ŋ ŋa bilí cén. Sâ bí vrà bílí bú. 16Bí kwá ŋgòr Kristò si ŋgùlù lètenè biì, bí né lètenè biì feh kuú, bí né sɔgɔ́ kuú mé kɔ́gɔ̀n mene ndɔ. Bí sì bené, bí né ŋgòr Càŋ lòù de. Bɔ̀ bené mé Cúcuí Ŋagâ né bele teèn dɔɔ́ŋ, bí sén gí Càŋ mé njéh seèn, bí sén lòm bú mé temé biì mene, bí né bú vra ndɔ. 17Bí né mene njeré déì bɔɔ́, bí tueé mene lòù, bí dɔɔ́ŋ bɔ́ gí mé yilí Fehtoò beèh Yeésò. Bí né Tele beèh Càŋ beè seèn vra keéh ndɔ. 18Bí bɔ̀ véh, bí ŋgwé sòn bɔ̀ si biì ŋgweè, seé biì toò Fehtoò beèh né cí. 19Bí bɔ̀ siíb, bí dèn mé gwaân bɔ̀ véh biì lè ndɔ, bí té bɔ́ lòù fúrú sér. 20Bí bɔ̀ huaán, bí ŋgwé làrè sòn bɔ̀ tele biì mé meí biì te njèh dɔɔ́ŋe. Mɔ bí né ménâ bɔɔ́, nde né Càŋ yoòr huɔɔ́m. 21Bí bɔ̀ tele huaân, bí té bɔ̀ huaán lòù ndè jélá sér; temé nde né bɔ́ lè gur. 22Bí bɔ̀ kwer, bí ŋgwé sòn bɔ̀ tele seê biì ŋgweè, bí témá làrè seé bɔɔ̀n mé temé cén, bí té léláŋ njolò nùàr bɔ́ húɔ́m lòm, ye te bɔ́ keí bí. Bí dé biì dula né Fehtoò beèh. 23Seé sâ den mene naàn, bí bɔ́ lòm bú mé temé cén faá seé Fehtoò beèh nɔ, bí té túé ye né lom seé dé bɔ̀ nùàr. 24Bí kɔ́ɔ ye, Fehtoò beèh gwɔm nde né bí kɔɔ́. Gà ŋgúlù mé à lé naâ mé bɔ̀ nùàr seèn nyegé kwaá, bí nde né yieé ndɔ. Lòù sam, seé biì né seé Fehtoò beèh Kristò. 25Nuaá mé né seé vevenê bɔɔ́ dɔɔ́ŋ, Fehtoò beèh nde cu né bú mé sàgà dé veên ménâ gwɔm ndɔ; à seèn nùàr lòù gèì bèh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\