Kɔlɔ̂se 4

1Bí bɔ̀ tele seê, bí bɔ́ dìlì nyégé felè bɔ̀ kwer biì bagasé. Bí kɔ́ɔ ye, bí né taré ka Nùà koô biì ké te vulúu ménâ ndɔ. 2Bí dùà dèn Càŋ cu dɔɔ́ŋ, bí né làŋ den, bí né bú teèn vra keéh, 3bí né bú felè beèh dua ndɔ, te béh kwa ceér, béh se ŋgòr seèn, te ju Kristò mé lé naâ lòù leér den, ŋené yuo kelà bèsɔ́nè. Mè ká gwà cibì tétég hên yila kuú né mé njéh. 4Sâ bí dùà Càŋ teèn, te mè se bɔ̀ nùàr faá né tueé nɔ. 5Bɔ̀ɔ́ mé bɔ̀ Yeésò bɔ̀ sam, bí dèn toò bɔɔ̀n ŋgulísé. Lɔ́ŋ mé né toò biì ŋené dɔɔ́ŋ, bí té yì kéh. 6Bɔ̀ ŋgòr biì a, ŋgúlí sábé lòm bɔ̀ nùàr tieè cu dɔɔ́ŋ lòù. Njií mé bɔ́ né bí bieé nyegé dɔɔ́ŋ, bí kɔ́ gèh dé mé bí nde né bɔ́ bagasé se nyegé. 7Tisîk dìm yíé-temé beèh tueé nde né bí njàgà mò kɔɔ́. À né lom seé Fehtoò beèh mé temé cén bɔɔ́, béh bú seé bɔɔ́ yeé kɔɔ́. 8Mè bú ké yoòr biì tétég hên tema njií kuú né, ye te bí ŋgweé kùr beèh, temé taré cu bí lè. 9Bɔ̂ Onesîm dìm yíé-temé beèh déì gɔ nde né kɔɔ́. Onesîm dé seèn né nùàr biì cén déì, à seé Càŋ bɔɔ́ né mé temé cén. Njií mé né kán kelá dɔɔ́ŋ, bɔ́ nde né bí tueé. 10Aristârk ye bíé kéh bí. Béh bú né ká gwà cibì kɔɔ́. Mârk ŋunà bei Bàrnàbâs ye bíé kéh bí ndɔ. Mè lé naá giì bí tueé ye bí a, mɔ à waà baá, bí sìè nyégé bú bagasé ma. 11Yeésò mé bɔ́ yilá cu né Jústùs, ye bíé kéh bí ndɔ. Lètenè bɔ̀ Jûf mé né bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dɔɔ́ŋ, seé Lò Càŋ ká lɔ bɔɔ́ lom né béh bɔ̀ tagár bɔ̀ hên. Yo mò né lom mé bɔ́ taré dé gècên. 12Nùà biì Epaferâs ye bíé kéh bí. Né nùà seê Yeésò Kristò ndɔ. À né Càŋ felè biì dua, à sòn dù ŋgwéh, ye Càŋ a, há bí terreb, te bí den lom tég, bí né teèn joló huɔɔ́m; te njií mé Càŋ gwaán nê, bí njií sâ ŋene kɔ lom mé gùm mene, bí bɔɔ́ cí. 13Dé hên, mè nde né sòn seèn gwaán: à né lom bí mé gècên mene munó. À né bɔ̀ nùàr Laodísè munó, à né bɔ̀ Hierapolî bɔ̀ ménâ munó ndɔ. 14Lûk dɔ́ptà yíé-temé beèh bɔ̂ Demâs ye bíé kéh bí ndɔ ma. 15Bí bíé kéh bɔ̀ mbeí beèh ké Laodísè dɔɔ́ŋ, bí bie keéh Nimfà mé bɔ̀ Yeésò bɔ̀ mé bilí yeé ké gwò seèn mene. 16Mɔ bɔ́ jaŋé gi aá mvù hên lètenè biì, bí há njí mé bɔ̀ Laodísè bɔ̀ te bɔ́ jaŋé ké te mɔ̀gɔ̀ bɔɔ̀n ndɔ. Mɔ bɔ̀ Laodísè bɔ̀ tema njií aá bí mvù mò déì, bí jáŋé cú lè mɔ̀gɔ̀ biì ménâ ndɔ. 17Bí júée Arsîp a, seé Fehtoò beèh mé né beè seèn doô, bú a, bɔ́ sɔ̀m bɔɔ̀ ma. 18Né mè Pɔ̂l, mè bèh hên nyagá né mé be mò, mè bie aá bí. Bí té nyèn, ye mè né dé mò ká gwà cibì ndɔ. Húɔ́m-temé Càŋ a, ká sìè gí bí beè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\