Efêse 1

1Né mè Pɔ̂l, mbɔ̀ŋ tebê Yeésò Kristò. Càŋ lé mè mân sie kwaá naâ mé kàgà-ndòn seèn. Mè mvù hên nyagá njií né mé bí, bɔ̀ nùàr Càŋ ké Efêse mé né gi temé tég yoòr Yeésò Kristò kwaá njií dɔɔ́ŋ. 2Tele beèh Càŋ bɔ̂ Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, kúlú bí, bɔ́ haá bí dɔlê. 3Kùsèm Càŋ Tele Fehtoò beèh Yeésò Kristò! À lɔ naá gi`i béh bɔ̀ dàm njèh bebagaà ké te vulúu kulú haá. À lɔ béh haá keéh naâ beè Kristò. 4Mé à lɔ nde wɔ́ŋ si, sâ dàb mé à lɔ béh yoòr Yeésò Kristò balé yií gi aá, ye te béh ndeè den lom bɔ̀ nùàr nyî, mé ndɔ̀gɔ̀ veên dé`i yoòr beèh ŋéné sáb cú. 5Càŋ mé húɔ́m-temé seèn lɔ ménâ nyegé kwaá gi`i mé kàgà-ndòn seèn, ye nyí ndeè nde né béh bɔ̀ huaán nyî mé Yeésò Kristò sie seér ma. À lé ménâ gwaán naâ kɔɔ́. 6Sâ ye te tàŋɔ̀r húɔ́m-temê nyî ŋené yuo kelà cie mé njéh. Béh yila baá-re fùgò làgàt`i beè seèn kuû. Sâ dɔɔ́ŋ né mé Huaán yíé-temê seèn. 7Mé húɔ́m Ŋunà, à lé naâ béh te veéne yili sɔm, à kulu sɔm yúlá-temé beèh lè seèn ndɔ. Sâ dɔɔ́ŋ, ye te béh ŋene kɔ tàŋɔ̀r húɔ́m-temé nyî teèn. 8Né lom felè beèh faá cí nɔ yaám ndeé, ye te kɔ́ŋkɔŋ bɔ̂ lo nyî yam sie lom béh beè mé gùm mene. 9Njií mé à lɔ naâ ter nyegé naáb kwaá sâ, lɔ naá gi`i mé kàgà-ndòn seèn, ye te ndeè mboón mé Kristò ma. À béh hên feh keéh né cí, 10wa loù mé wɔ́ŋ nde né teèn gií, nyí nde né njèh ké te vulúu mé ká doó mene dɔɔ́ŋ bècénè horó bilí, te Kristò den lom felè bɔɔ̀n kɔɔ́. 11Mé Kristò béh baá gi mé gà teèn. Sâ tueé né ye, Càŋ lɔ béh ter ké toò balé kwaá naâ mé kàgà-ndòn seèn. Né ménâ, à njèh dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi yeé jéjég faá à nyegé kwaá yeé nɔ, 12te be terrèb seèn ŋené yuo kelà yoòr beèh bɔ̀ toò-jɔ̀gɔ̀ bɔ̀ mé lɔ naá gi`i ndèm mé Kristò kwaá lɔgɔ́. 13Mé bí mene ndɔ, cu mé Njàgà Bagaà mé né ŋgòr gècên lé waà naâ ké lètenè bi`i te yili sɔm bí, ŋgweéh bí lé naá gi`i temé yoòr Kristò kwaá njií mà! Yeé baá ménâ, Càŋ maga kwaá gi bí yilí seèn yoòr ndɔ. Mágá sâ né Cúcuí Ŋagâ. Cúcuí Ŋagâ sâ lɔ ndéb seèn jegé naâ kɔɔ́. 14Béh yeé kwa baá bú, béh kɔ baá-re mé njéh ndɔ, ye ŋgúlú Càŋ né béh kela, ye loù mé Càŋ nde né béh dé kè`i cên yili sɔm wa, béh nde né ŋgúlú seèn yieé ma. Sâ dɔɔ́ŋ, Càŋ ye te be terrèb nyî ŋené yuo kelà cie mé njéh. 15Mɔ né mân, mè né lom Càŋ felè bi`i mé gècên mene vra. Lòù sam, bɔ́ ye mè a, bí né lom temé yoòr Fehtoò beèh Yeésò kwaá njií, wa bí bɔ̀ Yeésò bɔ̀ gwaán né mé temé cén ndɔ ma. 16Mè né Càŋ felè bi`i vra, mè sòn dù bèh. Mè né bú dua, 17bú Càŋ sùsùm, Tele Fehtoò beèh Yeésò Kristò, mè ye bú a: Há ŋéí cú bí Cúcuí seèn lòù, te bí ŋgweé komo njèh, à feh ŋagá bí gècên seèn, te bí kɔ ŋeí cu Càŋ dé ŋeî. 18Bú a, kúkùr seèn, à s`i kwá lege ŋagâ seèn lè bi`i, te bí ŋene gèh ndèm mé à yilá kwaá né bí beè seèn mé njéh doô. Bú a, bɔ́ te gèh sèsàm ŋgùlù mé bɔ̀ nùàr seèn nde né kwa dɔɔ́ŋ den den njolò bi`i bèsɔ́nè. 19Bú a, bɔ́ te béh bí bɔ̀ɔ́ mé né gi temé yoòr seèn kwaá njií dɔɔ́ŋ, béh ŋene kɔ be terrèb seèn mé né lom yoòr beèh faá cí nɔ yieé. Terreb seèn bú sâ, dé seèn dé se komoò sam. 20À lé Yeésò Kristò te cio komo sɔɔ́m naâ mé terreb bú sâ, à weh ŋaá mé bú ké te vulúu, à kwaá njií bú te be gaâ seèn. 21Felè njèh dɔɔ̂ŋ né bú. Terreb wɔ̂ŋ né mene naàn, né mene gèh terrèb dé heè ké te vulúu dɔɔ́ŋ, né gi ka seèn. Gwaán yilí bɔɔ̀n a, ŋgúlí yɔ̀ŋ méné wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ, gwaán bú a, ndé ŋgúlí yílá te nàm dé ké toò mene dɔɔ́ŋ, felè bɔɔ̀n dɔɔ̂ŋ né Kristò. 22Càŋ lɔ ka ba gulè Kristò ba yií gi`i naâ njèh dɔɔ́ŋ; à feh te mbàgà seèn sie kwaá né bú ndɔ. 23Mbàgà seèn sâ né faá kukuŋ Kristò nɔ. Kristò mé gùm mene ŋené yuo kelà né teèn, à yoòr né mé kèkènè Càŋ mé gùm mene ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\