Efêse 2

1Léí toò, bí lé naâ mé gècên mene sabé, bí né te veên teré yilá, bí lé beè Càŋ naá gi`i cúg faá bɔ̀ komó nɔ. 2Wɔ́ŋ lé bí yoòr yila seér naâ kɔɔ́, bí ŋgɔ seér cí. Bí lé sòn ŋgweé seér naâ dé mgbè terrèb ké ter ka vulû. Wa hên, terreb seèn hèllè ka gí ŋgwéh ndɔ, née ka mé seé yoòr bɔ̀ ŋgén-sòn bɔ̀ temá ndeé den ye. 3Béh né kɔɔ́ ye, béh dɔɔ́ŋ lé naá gi`i ménâ ndɔ. Tuaá veên lé naâ béh lè salé, béh lé naá gi`i njií mé ŋgàŋ yoòr beèh gwaán né kɔɔ́ bɔɔ́ seér, béh lé njèh dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi`i naâ mé feh beèh ménâ. Béh sé naá gi`i ju mé gèh dene bú sâ die, faá bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ nɔ. 4Mé njéh mene, húɔ́m-temé Càŋ né njèh yɔgɔ̂: Càŋ mé húɔ́m-temé seèn né seér cu béh jere kɔɔ́. 5Béh lé né gi mene toò seèn mé veên beèh hèllè komó cúg, à lé naâ béh yɔ̀ŋ dé feê mé Kristò haá seér, à yili sɔm béh dé lòù, 6à béh te cio komo sɔm keêh mé bú, à béh kwaá njií seér ké te vulúu, te béh bɔ́ den kɔɔ́. 7Càŋ béh tàŋɔ̀r húɔ́m-temé seèn mé Yeésò Kristò ménâ feh keéh gi né, ye te bɔ̀ jomo bɔ̀ dɔɔ́ŋ ŋene kwaá gi fùgò dueè nyî njolò. 8Bí lé yili yuoó naâ mé fùgò húɔ́m-temé Càŋ sâ. Lé naâ mé temé yoòr Càŋ kwaá njiî. Bú sâ lé mé kàgà-ndòn bi`i nùà njèh ná ŋgwêh. Càŋ lé bí fùgò sâ haá naâ mé lè`i seèn. 9Béh lé seé bagaà dé`i bɔ́ kòmò ná ŋgwêh ndɔ; à lé béh haá naâ dé lòù, ye te nùàr mé seé dé`i mbaá púnó kú cú. 10Bí kɔ́ sér ye, Càŋ lɔ béh meè naâ kɔɔ́; wa, à lɔ béh si bilí kwaá naâ yoòr Yeésò Kristò, ye te ká jomo, yoòr beèh ndeè yam lom bɔ̀ seé bebagaà mé nyí lɔ naá gi`i léí jɔ̀gɔ̀ ter nyegé kwaá doô. 11Mɔ né mân, bí mùnò njí cú dene bi`i dé léí toò, bí bɔ̀ɔ́ mé Jûf ŋàr-lè sam, mé bɔ̀ Jûf bí yilá né kurú, wa lòù sam, bɔ́ né dé bɔɔ̀n ŋgór ŋɔɔ́b ma. Sâ né lom mágá te ŋgàŋ yoòr kèb cieè mbaá ndɔ. 12Bí bɔ̀ɔ́ mé bɔ́ né ménâ yilá sâ, bí mùnò njí cú gèh dene bi`i dé léí toò sâ ndɔ, bí bɔ̀ Kristò lé née nòmò dàb we dàb ye. Sâ bí lé beè Càŋ née k`in ndɔ. Sâ te bɔ̀ŋ bɔ̀ nùàr seèn Iserálà bí lé née teèn sam ye. À lɔ né mene ŋgɔ̀ŋ kɔ ye te ndéb nyî mboón, mé njéh mene à lɔ bí teèn yí kéh ná ŋgwêh. Sâ bí lɔ cu sâ née wɔ́ŋ ŋgɔ ye, bí mé ndèm lè sam, Càŋ lé mé yilí beè bi`i cu sâ ná ŋgwêh ndɔ. 13Mé njéh mene, kènê Càŋ bí bɔ̀ Kristò sie bilí gi aá kèn. Bí bɔ̀ɔ́ mé lé naá gi`i nòmò dàb we dàb mé Càŋ léí toò sâ baá gi kènê kwarè seèn. Sâ dɔɔ́ŋ né gi mé njua húɔ́m Kristò. 14Cɔ̀ŋ beèh né bú. Lòù sam, à lé naâ feh seèn semé, à sie bilí bɔ̀ Jûf mé bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam mé njéh, à tulu sɔm kɔ̀ŋ mé lé naâ bɔ́ mé sòn hihiné kerré kwaá doô. Bùnò gi lètenè bɔɔ̀n ndɔ, bɔ́ dɔɔ́ŋ ŋaá bilí gèh cên. 15Né mene bɔ̀ sóú Jûf dé kàn mé dé kân dɔɔ́ŋ, Kristò bɔ́ tɔr wula gi aá kèn, ye te gèh nùàr fà ŋa bilí, bɔ́ me yuo gèh dé feê cén, bɔ́ den yoòr nyî, bɔ́ ŋgweé fu ma. 16Kristò yeé kuú baá ké ter te toû, à kuú nyoló lɔ kèrrè hèllè ké teèn sâ. À lɔ gèh nùàr fà sie bilí naâ mé cio bú sâ, te nde ye gèh dé feê cén ŋaá, à nyɔgɔ́ njií bú yoòr Càŋ. 17Kristò lé ká te wɔ́ŋe ndeè naâ Njàgà Bagaà se ndɔ, te bí bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam kwa gi cɔ̀ŋ, wanɔɔ́ŋ bí bɔ̀ Càŋ lé naá gi`i nòmò dàb we dàb. Dé`i né cu, te bɔ̀ Jûf mé né dé bɔɔ̀n kwarè Càŋ kwa gi cɔ̀ŋ ménâ ndɔ. 18Sâ kènê né mene Jûf mene Jûf sam dɔɔ́ŋ, Cúcuí Tele beèh Càŋ né gi béh yoòr, béh baá mé sòn toò Càŋ; né mé njua Kristò. 19Mɔ né mân, sâ bí bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam dɔɔ́ŋ, k`in beè Càŋ sam cuú. Bí bɔ́ nòmò dàb we dàb sam cuú ndɔ. Bí kènê baá gi huaán, faá bɔ̀ dé`i nɔ, bí bɔ́ kènê mbàgà Càŋ sio né dɔɔ́ŋ, bí bɔ́ né bɔ̀ nùàr seèn. 20Bí né gi felè maàŋ meé den. Maàŋ sâ né bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê bɔ́ bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀. Taá dàn teèn né bú Yeésò Kristò nùà njèh. 21Gwà sâ tarésé den né mé bú, te ham nyegé bagasé, ŋa gwà Càŋ dé koô mé bú nùà njèh ndɔ. 22À gwà sâ me né mé bí, te den bèh joloò Càŋ, Cúcuí seèn cer beh teèn. Lòù sam, bí bɔ̀ Yeésò Kristò né kɔɔ́ teé bilí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\