Efêse 3

1Yeé baá ménâ, mè Pɔ̂l mé né ká gwà cib`i felè Yeésò Kristò, mè né Càŋ felè bi`i bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam dua. 2Bí lé naá gi`i ŋgweé, ye Càŋ mé húɔ́m-temé seèn lé naâ mè seé hên jege haá, ye mè a, ndé ké lètenè bi`i seé nyî bɔɔ́ jegé. 3Njií mé à lɔ naá gi`i nyegé naáb kwaá sâ, à lé naâ mè njolò ŋené feh ndɔ. Mè la naâ bɔ̀ njàb dé`i teèn nyagá weh, te mè tema njií bí. 4Mɔ bí baá mvù mò hên jaŋé, bí nde né teèn ŋené kɔɔ́, ye mè né gi mé njèh nâb felè Kristò sâ ká lè ma. 5Njií mé lé naâ lòù leér den sâ, Càŋ lɔ bú mé bɔ̀ léí-toò bɔ̀ ŋéné fèh ná ŋgwêh. À nde Cúcuí seèn yoòr bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê seèn mé bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ tema njií seér aá kènê, te à nde ye bɔ́ ŋené feh. 6Njèh lèrrèb sâ né ye: mé Njàgà Bagaà sâ, bɔ̀ Jûf mé bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam dɔɔ́ŋ, nde gi né ŋgúlú Càŋ yieé, bɔ́ dɔɔ́ŋ baá gi yoòr yo cên, bɔ́ né gi te ndéb mé Càŋ lɔ kwa kwaá naâ mé Yeésò Kristò doô teèn ndɔ. 7Mè mbɔ̀ŋ Njàgà Bagaà hên ŋa lom né mé fùgò húɔ́m-temê Càŋ felè mò, à mè terreb seèn yoòr nyeén su né kɔɔ́. 8Wanɔɔ́ŋ, ŋgweéh lètenè bɔ̀ nùàr Càŋ dɔɔ́ŋ, lólôb cèrè-mbáŋ bɔ̀ cèrè-mbâŋ faá mè nɔ sam mà. Mé njéh mene, Càŋ né cu mè jere lòù kɔɔ́ seér, ye mè a, ndé bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam ŋgòr felè ŋgùlù mé né beè Kristò se. Mè tueé bí, ŋgùlù bú sâ dé tueê sam. 9Ye mè a, sè ŋágá kwá nùàr dɔɔ́ŋ tieè ma, te bɔ́ ŋgweé kɔ gèh dé mé Càŋ né njèh nâb sâ mboón. Nùà njèh né bú Càŋ, à lɔ ménâ nyegé nab kwaá naâ kɔɔ́, 10ye te ndeè ŋené yuo kelà te mbàgà nyî mân, te bɔ̀ c`il`i Càŋ bɔ́ bɔ̀ tetarê bɔ̀ ké ter ka vulû ŋene ŋagá kɔ́ŋkɔŋ nyî mé ceér hihiné teèn. 11Càŋ mé Yeésò Kristò Fehtoò beèh mân bɔɔ́ né jéjég faá à lɔ naá gi`i mé kàgà-ndòn seèn dé kè`i cên nyegé kwaá nɔ. 12Kènê, béh baá mé sòn toò Càŋ teèn, béh njeré dé`i vèh cú njua mé béh né beè Kristò, mé temé beèh né gi yoòr seèn ndɔ. 13Sâ kúkùr bi`i, mɔ dàm gèr né mene mè seé felè bi`i weh, bí té gùr, mè gèr ŋene né te bí yila ŋgùlù Càŋ. 14Yeé baá ménâ, mè né toò Tele beèh Càŋ cemmé. 15Né mene ké ter, né mene ká doó, mbàgà bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ njebá gi né mé yilí seèn. 16Càŋ ŋgùrmò né lom bú. Mè né bú dua, ye bú a, s`i kwá bí lege Cúcuí seèn lè, te bí kwa beh terreb, bí né tég njebá taré. 17Kristò a, cèr lòm te temé bi`i tég. Lòù sam, bí temé kwaá njií né yoòr seèn. Bú a, bɔ́ te gwaân yií lom jɔgɔb lètenè bi`i mé terreb, 18te bí bɔ̀ nùàr Càŋ mbaábi ŋgweé komo ye dàb bɔ̂ hàm gwaân Kristò, bí ŋgweé komo gèh dé mé gwaân Kristò teèn né yilá keéh ndɔ. 19Dé sâ né môn, bí nde né gwaân seèn ŋgweé komo. Njèh cén, nùàr bú mé gùm mene ŋgwé kòmò bèh. Mé njéh mene, mɔ bí baá bú ŋgweé kɔɔ́, te bí yoòr den lom mé kèkènè Càŋ mé gùm mene. 20Bú nuaá mé né seé yoòr beèh mé terreb seèn bɔɔ́, nde né faá béh dua né bú nɔ bɔɔ́ yɔgɔ́ keéh. Béh né mene njeré dé`i lòù munó lɔɔ́, à nde né béh ménâ bɔɔ́ yɔgɔ́ keéh ndɔ. 21Kùsèm, ŋgɔ́g Càŋ a, ŋgúlí dèn te mbàgà seène mé Yeésò Kristò dé nyèmà mé nyèmà ménâ. È môn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\