Efêse 4

1Sâ, mè nuaá mé né dé mò ká gwà cib`i felè seé Nùà Dueè hên, né bí bɔŋ, ye bí a, bí dèn lòm dene jéjêg mé Càŋ né bí mé njéh yilá sâ. 2Bí dèn lòm yebbésé, dɔlésé, léláŋ sèŋ; bí né lètenè bi`i yoló kuú, bí né lètenè bi`i gwaán kuú ndɔ. 3Bí kɔ́ɔ ye, Cúcuí Càŋ né bí bècénè teé bilí. Bí lègè lòm tég, te bí den le bɔ̀ cên bɔ̀, bí den mé cɔ̀ŋ lètenè bi`i, faá Cúcuí te bilí né bí nɔ. 4Ŋgweéh yo Kristò né gùm cén, Cúcuí Ŋagâ cén ndɔ mà. Mé ndèm né ménâ ndɔ, à né lom bèh cén. Càŋ bí dɔɔ́ŋ yilá bilí gi né teèn. 5Fehtoò beèh né lom cén, bèh temé kwaá njiî cén, nòmò Càŋ koù cén, 6Càŋ né lom cén ndɔ, Tele beèh dɔɔ́ŋ né bú, felè njèh dɔɔ̂ŋ né bú, à seé bɔɔ́ laré né dɔɔ́ŋ, lè njèh dɔɔ̂ŋ né gi bú ndɔ. 7Bí kɔ́ɔ ye, lètenè beèh nùà kàn né mé gà seé seèn yoòr faá Kristò haá keéh né bú mé húɔ́m-temé seèn nɔ. 8Né faá né te mvù Càŋe felè Kristò nyagá kwaá ndɔ, ye: À yeé baá ké ter te vulúu ŋaá ndeé, à sie sie bɔ̀ bùnò bɔ̀ beè, à seé ká doó haá lɔ mé bɔ̀ nùàr.» 9À yeé ŋaá nde aá ké ter te vulúu, sâ tueé né ye naàn? Ŋgweéh sâ ye, à lɔ jɔ̀gɔ̀ kura suagà lɔgɔ́ naâ tɔ́g ká doó mà. 10Nùà cên mé lé ká doó suagà naâ kɔɔ́ sâ, lé ké ter felè vulû ŋaá nde cuù naâ kɔɔ́, te à ŋené yuo kela gi`i te njèh dɔɔ̂ŋ. 11À nùà kàn seé hihiné haá né kɔɔ́: à bɔ̀ dé`i haá né seé mbɔ̀ŋ tebê, bɔ̀ dé`i sòn-Càŋ, bɔ̀ dé`i ŋgòr Càŋ se yɔɔ̀ŋ, bɔ̀ dé`i tèŋ bɔ̀ŋ bɔ̀ Kristò bɔ̀, bɔ̀ dé`i nùà fèh-njèh. 12À bɔ́ seé hihiné ménâ geé haá né te bɔ́ gam bɔ̀ Càŋ bɔ̀, bɔ́ yií gi be te seé Càŋe ndɔ, te mbàgà Càŋ mé né kukuŋ Kristò kwaá yam njií gi temé yoòr seèn. 13Gèh dé sâ, ndeè béh sie bilí nyegé nde né kɔɔ́, te temé mé béh né yoòr Kristò kwaá njií doô yuo gi kè`i cén, te béh dɔɔ́ŋ kɔ nyegé Ŋunà Càŋ bagasé, béh kula jolo wa ye nùàr faá bú nɔ, béh yoòr den mé kèkènè seèn mé gùm mene ndɔ. 14Sâ, béh faá bɔ̀ huaán memanè dèn ndé cú. Gwaán cu sâ ndéb bɔ̀ nyeên bɔ̀ né mene ter lulí ŋaá, mé béh kóbó ndɔ́ré gɔ̀ ndé cú, faá fu né mé mvùɔ̀b nòmò dùà dɔɔ́ŋ kobó ndɔré gɔ nɔ. 15Béh dé beèh túé ŋágá sér á gècên mé gwaân mene; béh né te njèh dɔɔ̂ŋ mé gècên mene kulá laré, te béh kula wa faá Kristò nɔ. Felè beèh né bú. 16À bɔ̀ gà hihiné bècénè me jolo bilí né kɔɔ́. Bɔ̀ gà sâ yo ŋa né kɔɔ́ ndɔ. Bɔ̀ gà sâ, dé kàn yoòr mbeî bagasé nyɔgɔ́ nde né mé cègè seèn faá Càŋ bɔɔ́ kwaá nê nɔ; ye mɔ gà dé kàn baá seé seèn faá tueé nê nɔ bɔɔ́, te yo somo huɔm, gwaân yam sie bú beè mé gùm mene ma. 17Mè bí hên tueé njií né mé yilí Nùà Dueè: Càŋ a bɔ́ bí gɔ cu gò bɔ̀ Càŋ-kɔ̂ bɔ̀ dé`i. Bɔ́ dé bɔɔ̀n kɔ cegé né mbaá munó cur njiî, 18lo bɔɔ̀n felè né cibi mbaá, bɔ́ te yɔ̀ŋ Càŋe né k`in. Lòù sam, bɔ́ né bɔ̀ cùr, bɔ̀ taŋgwan bilí né bɔ́ ndɔ. 19Bɔ́ fegùl`i kɔ́ cú, bɔ́ yoòr yɔ waá seér né fúár; bɔ́ né núlú yoòr huan su, dé sie komoò sam nde cuú. 20Bí gè lòm mé ceér bɔɔ̀n nɔɔ́ŋ. Kristò lé bí dé bi`i gèh dene bú sâ fèh sér ná ŋgwêh. 21Ŋgweéh mé gècên mene, bí lé naá gi`i kùr Kristò ŋgweé, bɔ́ feh bí gècên mé né yoòr seèn ndɔ mà. 22Sâ, bí húár yùò lòm dé bi`i te dene bú léí toò hèllè nɔɔ́ŋ, bí ŋá bɔ̀ fefeê bɔ̀, wanɔɔ́ŋ gèh dene bú léláŋ négêr hèllè lé bí bele njií seér naâ lè cio. 23Kènê yoòr bi`i a, ŋéné sér á dene feê, mé mùnò feê ndɔ. 24Bí yoòr sù sér á yo dé feê. Bú sâ né yo mé Càŋ lɔ sií naâ, ye te felá yo dé nyî nùà njèh; te teèn ŋené lom seé didilî, jéjég seê mé yuo yeé te gècên. 25Mɔ né mân, bí máb nyeén! Nùà kàn a, túé lòm gècên mé mbeí. Lòù sam, béh dɔɔ́ŋ bilí me gi né yo cén. 26Mɔ temé baá nuaré dé`i yulá, bú a, kèkeè; mɔ sam, à nde né veên mé njéh sela. Nùàr a, té mé yúlá-temé lè gùm cieê sɔ́ yílí. 27Bí té gwàn mé táhòrò yií keéh be teèn. 28Nuaá mé né yeé yíb ŋuɔɔ́b, bú a, sɔ̀m be teèn nɔɔ́ŋ. Bú a, té kòb bɔ́ cú, à lègè sér mé ba beè seèn te gam bú, à gam keéh bɔ̀ saám bɔ̀ teèn ndɔ. 29Ŋgòr a, té bí sònò yùò jélá; sònò bi`i a, yùò sér bɔ̀ ŋgòr bebagaà mé nde né bɔ̀ mbaábi te ceér Càŋe gam, te Càŋ kulu bɔ́ mé njéh. 30Càŋ a bɔ́ bí bɔɔ́ yulá Cúcuí Càŋ temé; bí kɔ́ɔ ye mágá Càŋ nùà njèh yoòr bi`i né bú. Temé beèh lè die né mé bú, ye loù sâ wa, Càŋ nde né béh dé kè`i cên yili sɔm ma. 31Bí káb lóú njí jélá-temé ké dàb; ŋá-temé bɔ̂ fúrú-temé ké dàb ndɔ. Tɔgɔ bɔ̂ séb a tíndɔ̂g. Bí té temé jéré, te ŋgòr veên leér yuo lètenè bi`i. 32Bí dèn sér lètenè bi`i léláŋ húɔ́m-temê, bí né mé jere lètenè bi`i kɔɔ́ kuú ndɔ. Dé kàn a, kúlú sɔ̀m veên mbeí senà lè seèn, faá Càŋ né veên beèh doó mé Kristò kulú njií nɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\