Efêse 5

1Kènê, bí baá bɔ̀ huaán yíé-temê Càŋ. Mɔ né mân, sâ dene Càŋ nùà njèh a, ŋéné lòm yoòr bi`i kɔɔ́. 2Bí njèh dɔɔ́ŋ bɔ́ gí mé gwaân bɔ̀ mbaábi`i lè faá Kristò né mé gwaân beèh lè nɔ. À lé mé njéh kuú naâ felè beèh, à nde dé seèn Càŋ sèmè haá seér mé gùm seèn nùà njèh; te yo Càŋ nɔré mé njéh. 3Kènê, bí baá bɔ̀ nùàr Càŋ; Càŋ a bɔ́ bí nde yàgà; bí té négér cór, bí té temé te ŋgúlú kwá njí. Né mene dé tueê, gèh bɔ̀ njií hên a, té sònò bi`i yùò. 4Bɔ̀ ŋgòr vevenê a, té sònò bi`i ndùàlè yùò. Né mene ja, bú a té bí sònò yùò jélá vé ndɔ. Bí te njèh dɔɔ́ŋe vrà sér Càŋ dé vraà. 5Mè né tueé ye bí a, nuaá mé né sár gwaá, bɔ̂ tánégér mé nùà nyaâ dé bɔɔ̀n ŋgùlù Kristò bɔ̂ Càŋ yíé ndé ŋgwéh. Dé nyaâ, njií mé nùàr né mbeí nomó dɔɔ́ŋ, né cècàŋ beè nùà sâ. 6Càŋ a bɔ́ nuaré dé`i waà, né bí mé bɔ̀ ŋgòr mbembaâ bele weh. Bí kɔ́ɔ ye, temé né yeé Càŋ mé bɔ̀ seé vevenê hèllè ŋaá, à jeré njií bɔ̀ dúágá-tie bɔ̀ gèr yoòr. 7Bí bɔ̀ sâ bɔ̀ té mé njeré dé`i bɔ́ kwàrè gùm dɔɔ́ŋ. 8Bí dé bi`i te cibi faá léí toò nɔ sam cuú, bí kènê yoòr baá gi mé ŋagâ Fehtoò beèh Yeésò Kristò. Bí gɔ̀ bá gò nuaá mé né bèh ŋagâ, 9bí né tàb faá bɔ̀ɔ́ mé né bèh ŋagâ nɔ waá ndɔ: bí dèn lòm léláŋ húɔ́m-temê, léláŋ dene dilî, mé léláŋ gècên. 10Bí lègè lòm tég, te bí ŋene kɔ bɔ̀ njií mé né Fehtoò beèh yoòr huɔɔ́m, bí bɔɔ́ cí. 11Bɔ̀ ŋgiín seé mé bɔ̀ macùr né bèh cib`i bɔɔ́ dɔɔ́ŋ, bí té be teèn yí, bí sàlè sér bɔ́ mé njéh lòù. 12Wanɔɔ́ŋ njií mé bɔ̀ sâ bɔ̀ né yeé lòù bɔɔ́ leér gɔ hèllè, dé mé nùàr nde né tueé komo mé fegùl`i sam. 13Mɔ bɔ́ né njeré dé`i cie salé sɔm, kèkènè njií sâ nde né cie ŋagá le. 14Lòù sam, njií mé né ye bèsɔ́nè dɔɔ́ŋ, né suútenè. Bɔ́ te mvù Càŋe tueé né dé cí, ye: Wò baá lɔ́m kpɔ́g. Ny`imè yùò lètenè bɔ̀ komô nyimè, te yoòr yeè ŋené seér ŋagâ Kristò.» 15Sâ, mɔ né mân, kɔ bí bɔŋ nyegé feh mé dene bi`i bagasé ndɔ. Bí té dene macùr kèmà; yoòr bi`i a, yám sér á dene kɔ́gɔ̀n. 16Lɔ́ŋ mé né toò bi`i ŋené dɔɔ́ŋ, bí té y`i kéh, wanɔɔ́ŋ cafanê veên fií né kela. 17Bí té lòù bɔ́ mb`i njí, bí félá nyégé lòù, te bí ŋgweé ye njií mé Fehtoò beèh né gwaán, bí bɔɔ́ cí. 18Bí té mbè sèlà. Mɔ sam, bí lòù ndabé seér aá kèn. Sòn sâ, bí sèlà sér Cúcuí Ŋagâ, 19bí né ŋgòr Càŋ mé bené lètenè bi`i se kuú, bí né tòù Càŋ lòù de; bɔ̀ bené mé Cúcuí Ŋagâ né bele teèn dɔɔ́ŋ, bí sén gí Fehtoò beèh mé njéh seèn, bí sén lòm bú mé temé bi`i mene. 20Bí vrà làrè Tele beèh Càŋ te njèh dɔɔ́ŋe, bí vra bú mé yilí Fehtoò beèh Yeésò Kristò, bí té sòn dù. 21Bí bɔ̀ɔ́ mé né Kristò veéh dɔɔ́ŋ, bí ŋgwé kú sòn lètenè bi`i ŋgweè. 22Bɔ̀ véh a, ŋgwé sòn bɔ̀ si bɔɔ̀n faá bɔ́ ŋgweé né sòn Fehtoò beèh nɔ. 23Lòù sam, felè veèh né si; né faá felè mbàgà Càŋ né Kristò ndɔ nɔ. Mbàgà sâ né kukuŋ seèn, à bú yili sɔm yeé kɔɔ́. 24Sâ bɔ̀ véh a, ŋgwé làrè sòn bɔ̀ si bɔɔ̀n te njèh dɔɔ́ŋe, faá mbàgà Càŋ ŋgweé né sòn Kristò nɔ. 25Mé bí bɔ̀ siíb ndɔ, bí gwàn lòm bɔ̀ veèh bi`i mé temé cén faá Kristò lé naâ mbàgà Càŋ gwaán, à kuú felè seèn nɔ. 26À lé teèn kuú naâ ye te mbàgà Càŋ den lom beè Càŋ ŋagásé, faá nyí lé naá gi`i bú mé nòmò bɔ̂ ŋgòr nyeén kwaá nɔ. 27Sâ dɔɔ́ŋ, ye te mbàgà Càŋ toò nyî yuo kela lom kɔ́bè sâ, à luagár huɔm yàgà, à den pír, à dé nyî den lom mé gùm mene. 28Mɔ né mân, sâ bɔ̀ siíb a, gwàn lòm bɔ̀ véh bɔɔ̀n mé temé cén faá bɔ́ gwaán né ŋgàŋ yoòr bɔɔ̀n nɔ. Nuaá mé né veèh mé temé cén ménâ gwaán dɔɔ́ŋ, gwaán né ŋgàŋ yoòr seèn nùà njèh. 29Á sâ, nuaré dé`i né yeé ŋgàŋ yoòr seèn kɔɔ́ bunó cuú ndɔ wa? Ŋgweéh à bú koó seér yeé mé yáb, à bɔŋ nyegé bú wa? Né faá Kristò bɔŋ yeé mbàgà Càŋ ndɔ nɔ. 30Lòù sam, béh dɔɔ́ŋ, béh né gi bɔ̀ gà seèn. 31Né dé cî mé nùàr nde né tele bɔ̂ meí si lɔɔ́, à nde veèh kwa, bɔ́ bú den, te bɔ́ fà dɔɔ́ŋ ŋa lom cén.» Né te mvù Càŋe ménâ nyagá den. 32Ŋgé`i ŋgòr gècên né te lèmè hên ŋené ŋagá. Mè kɔ né dé mò ye, ŋgòr hên tétég jue né Kristò bɔ̂ mbàgà Càŋ. 33À jue cu ma gwà ndɔ. Nùà kàn a, gwàn lòm veèh seèn mé temé cén faá à gwaán né ŋgàŋ yoòr seèn nɔ. Ma dé kàn a, ŋgwé táré sòn si`i ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\