Efêse 6

1Bí bɔ̀ huaán, seé bi`i toò Fehtoò beèh né sòn bɔ̀ tele bi`i mé meí bi`i ŋgweê, te dilí ye. 2Né te mvù Càŋe ménâ nyagá den ndɔ, ye: Ŋgwé sòn tele yeè mé meí yeè ma. Bèh joloò Càŋ dé toò jɔ̀gɔ̀ mé ndéb né teèn baá ye bú hên, 3ye mɔ wò né mân bɔɔ́, wò nde né samésé den, cieé yeè maga ye ká te wɔ́ŋe ndɔ. 4Mé bí bɔ̀ tele huaân ndɔ, bí té bɔ̀ huaán temé bɔ́ yúlá, bí léb sér bɔ́ ndéb, bí né bɔ́ mé temé Fehtoò beèh lè soró nyegé. 5Bí bɔ̀ kwer, bí ŋgwé sòn bɔ̀ tele seê bi`i, bí vèh bɔ́ veèh, bí né toò bɔɔ̀n lòù ndelé seér. Bí bɔ́ lòm seé bɔɔ̀n mé temé cén faá né seé Kristò nɔ. 6Bí té léláŋ njolò nùàr bɔ́ húɔ́m lòm, ye te bɔ́ keí bí, bí dɔɔ́ŋ bɔ́ sér faá bɔ̀ kwer Kristò nɔ. Bí njèh dɔɔ́ŋ bɔ́ gí mé temé cén faá Càŋ gwaán nê nɔ. 7Bí seé bɔɔ̀n bɔ́ lòm mé kàgà-ndòn bi`i faá né seé Fehtoò beèh nɔ, bí té túé ye né lom seé dé bɔ̀ nùàr. 8Bí kɔ́ɔ ye, nuaá mé né seé teèn bɔɔ́ yií dɔɔ́ŋ, né mene kwer, mene kwer sam, nde né sàgà beè Nùà Dueè mé seé sâ kwa ma. 9Bí bɔ̀ tele seê, bí bɔ́ yí mé bɔ̀ kwer bi`i teèn ménâ ndɔ, bí té bɔ́ lòù mgbálé. Bí kɔ́ɔ ye, ké te vulúu bí bɔ́ dɔɔ́ŋ né gi mé Tele cên, à dé seèn nùàr lòù gè`i bèh. 10Mè tueé lɔ né ye bí a, bí bílí dèn gí beè Fehtoò beèh, te bí taré nyegé mé terreb dé seèn. 11Bí yoòr wèh sù kwá sér bɔ̀ njèh taâb mé né beè Càŋ, te bí kwa nyegé terreb, bí njebá taáb mé táhòrò nùà kɔ́ŋkɔɔ̀ŋ, à bí bèlè cú. 12Bí kɔ́ɔ ye, béh taáb sâ mé nùàr líé njí ŋgwéh, béh lie njií né mé bɔ̀ càŋ tándulu ké ter ka vulû, béh lie njií mé kunduŋ wɔ́ŋ cib`i bɔ́ bɔ̀ terreb ká teèn hihiné mene. 13Mɔ né mân, bí beè njébá lòm mé bɔ̀ njèh taâb dé Càŋ, te loù mé cieé veên nde jueè teèn, bí kwa terreb, bí weh Sátàn seé; bí kɔ taáb, sâ bí née ter njebá den ye. 14Bí mélá dèn gí te gule; bí dèn lòm bɔ̀ gècên bɔ̀, sâ né kàndá bi`i, bí teneè cám kwá cí. Dene dilî né cɔ̀gɔ̀ taâb bi`i, bí yoòr vùɔ̀b kwá cí. 15Bí yílá Njàgà Bagaà mé feh mene seè, te nùàr dɔɔ́ŋ kwa dɔlê. Bí yílá ménâ, sâ né débágá bi`i, bí gulè yí kwá cí. 16Bí kwá njí dèn temé yoòr Fehtoò beèh, kɔ̀ bi`i né cí, te cií nyegé bí, sàŋ bí s`iè cú. Táhòrò né mene bí sàŋ yoòr si njií, nde né mbaá nyimé le. 17Bí gwàn lòm dé gwaân ye Càŋ né bí yili sɔm; tàm taâb bi`i né cí. Bòù-taâb bi`i né ŋgòr Càŋ; bí wèh s`iè beè. Cúcuí Ŋagâ haá né bí kɔɔ́. 18Bí dùà dèn Càŋ cu dɔɔ́ŋ mé Cúcuí seèn lè, bí té sòn mé bú dù. Bí dèn làŋ ndɔ, bí né tég njebá taré, bí né Càŋ felè bɔ̀ nùàr seèn dɔɔ́ŋ dua laré. 19Bí né bú felè mò dua ndɔ; bú a, há mè njàb ŋgòr mé né teèn yilá, mè tueé cí, te mè se ŋaré nyegé Njàgà Bagaà mé lé naâ bèh naâb leér den doô, mè njeré dé`i vèh cú. 20Mè la née mene ká gwà cib`i ye, mé njéh mene, Yeésò Kristò mè sie kwaá né nùà tebê, ye mè a, sè Njàgà Bagaà seè. Bí dùà Càŋ felè mò, te mè se lom mé terreb faá gwaán nê nɔ. 21Yíé-temé beèh Tisîk mé né seé Fehtoò beèh teèn bɔɔ́ yií, tueé nde né bí dene mò kɔɔ́, te bí den mé njàgà mò tieè. 22Mè bú ké yoòr bi`i tétég tema njií né dé cî, te bí kɔ gèh dene beèh, temé die bí lè. 23Tele beèh Càŋ bɔ̂ Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, há làrè bɔ̀ mbaábi dɔlê dɔɔ́ŋ; bɔ́ a, bɔ́ te bí gwaán kuú lètenè bi`i, bí kwaá njií ŋeí temé yoòr bɔɔ̀n dé ŋeî. 24Bɔ̀ɔ́ mé né gi Fehtoò beèh Yeésò Kristò dé kè`i cên gwaán dɔɔ́ŋ, húɔ́m temé Càŋ a, ká s`iè gí bɔ́ beè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\