Galatî 1

1Né mè Pɔ̂l, mbɔ̀ŋ tebê mé bɔ̀ nùàr mè kɔɔ́ témá ná ŋgwêh, mè jomo nuaré dé`i kélá ná ŋgwêh ndɔ. Né Yeésò Kristò bɔ̂ Càŋ Tele seèn nuaá mé lé komo sɔɔ́m naâ bú lè cio sie kwaá né mè kɔɔ́. 2Béh bɔ̀ mbeí mò mé né gi ká kwarè mò dɔɔ́ŋ bí mvù hên nyagá njií né kɔɔ́, béh tema njií né mé bí bɔ̀ Yeésò bɔ̀ mé bɔ̀ŋ hihiné te tàbè Galatî dɔɔ́ŋ, béh né bí bieé. 3Càŋ Tele beèh bɔ̂ Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, kúlú bí, bɔ́ haá bí dɔlê. 4Bú Yeésò Kristò mé feh seèn lé naâ te veên beèh yilá kuú, à lé ménâ bɔɔ́ naâ, ye te nyí yili sɔm béh faá Tele beèh Càŋ gwaán nê nɔ, wanɔɔ́ŋ wɔ́ŋ baá ve. 5Kùsèm terreb Càŋ a, sùmù yùò kélà cie dé kè`i cên. È môn. 6Né mè lòù geí lɔɔ́; wanɔɔ́ŋ Càŋ né bí yilá, te bí nde fùgò beè Kristò kuú, kwar cén bí né seér bú durá si lɔɔ́, bí nde te Njàgà Bagaà dé hiîn faár yilá nɔ. 7Mè tueé bí, bɔ̀ nùàr bí feh ter bɔɔ́ ŋellé né kɔɔ́, bɔ́ ye te bɔ́ kweéh seér Njàgà Bagaà felè Kristò mé dé hiîn. Mé gècên mene bí kɔ́ɔ ye, Njàgà Bagaà dé`i teèn sam gùm dɔɔ́ŋ. 8Mɔ nuaré dé`i waà, né mene béh, né mene c`il`i Càŋ dé`i suagà né ter kɔɔ́, à tueé seér bí Njàgà Bagaà dé hiîn, dé mé béh lé naâ bí tueé hên, à bí cí túé ŋgwéh, sâ Càŋ a, dúágá bú! 9Béh lé naá gi`i bí mân tueé ndɔ, mè hên ferré cu né bí dé ferrê, ye bí a: mɔ nuaré dé`i waà, à né bí Njàgà Bagaà dé hiîn tueé seér, dé mé bí lé naá gi`i ŋgweé, à bí cí túé ŋgwéh, sâ Càŋ a, dúágá bú! 10Bí ye, mè mân tueé kuú né te bɔ̀ nùàr seén mè mé njéh wa? Hɔ̂s, mè yueé lom né gàm dé beè Càŋ. Á sâ, mè ye te huɔm bɔ̀ nùàr yoòr mé mè ndɔ wa? Mɔ mè sé la ye te mè huɔm cu bɔ̀ nùàr yoòr, mè tueé bí, mè sé née nùà seê Kristò ŋá ŋgwéeh ye. 11Mè tueé bí bɔ̀ nùàr mò: Njàgà Bagaà mé mè né se hên, nùàr lé bú kɔɔ́ s`i ná ŋgwêh. 12Mè lé bú beè nuaré dé`i wèh ná ŋgwêh, nuaré dé`i lé mè bú kɔɔ́ fèh ná ŋgwêh ndɔ. Yeésò Kristò mé feh seèn lé mè Njàgà Bagaà hên feh loóm naâ kɔɔ́. 13Bí lé naá gi`i njàgà denè mò dé léí toò ŋgweé, sâ mè née te tòù bɔ̀ Jûf ye. Bí lé naâ ŋgweé, ye mè lé naâ bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ gèr mé terreb mene feh, ye kɔ bɔ́ ŋellé yuo aá, temé mò dɔlé ye. 14Bɔ̀ Jûf mé né kè`i mò dɔɔ́ŋ, mè lé naá gi`i bɔ́ mé gènnè beèh kɔɔ́ yɔgɔ́. Mè tueé bí, tòù bɔ̀ jɔ̀gɔ̀ bɔ̀ lé mè yoòr yila loóm naâ faá seé mò nùà njèh nɔ. 15Kàmbér sâ Càŋ mé húɔ́m-temé seèn lɔ mè balé kwaá gi aá kèn, à lɔ mè balé kwaá naâ sâ bɔ́ née mè ŋàr ŋgwéeh ye, ye te mè ndeè ŋa nùà seê nyî ma. 16Cu sâ yeé wulu baá, ye nyí nde né mè Ŋuna nyî feh ŋagá, te mè nde bú ké lètenè bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam saán yɔŋ ma. À feh ŋagá mè ndɔ. Mè tueé bí, mè lé ndé ná cû sòn nuaré dé`i bieé sɔɔ́. 17Bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê mé né gi ké toò mò, mè lé ké Jerusalem yoòr bɔɔ̀n ndé ná ŋgwêh te mè bie nyegé lòù ndɔ. Mè lé nde seér naâ te tàbè Arabî; jomo sâ mè nde cu ké Damâs. 18Nyèmà tagár yeé kela baá, mè nde ye ké Jerusalem yoòr Piêr, te béh bú meh. Mè yeé wa baá, mè cer ké sâ sɔ́ndè fà. 19Mé njéh mene, mè lé mbɔ̀ŋ tebê dé`i ké teèn ŋéné ná ŋgwêh ndɔ, lé gi cegé naâ Jâk, d`im Fehtoò beèh. 20Mè tueé bí, njií mé mè né bí nyagá hên, Càŋ né ŋené, mè nyeén túé ŋgwéh, né ka môn jég. 21Te jomo sâ mè nde ye te tàbè Sirî bɔ̂ Silisî. 22Bɔ̀ŋ bɔ̀ Kristò bɔ̀ dé ké Judê lé mè kɔ́ ná ŋgwêh, 23bɔ́ lé ŋgweé cegé naâ njàgà mò mé bɔ́ né tueé ye: Nuaá mé lé naâ béh seé weh, ye te nyí wula ceré sɔm béh doô, Njàgà Bagaà hên tueé den cu aá bú ma. 24Yeé baá mân, bɔ́ yila baá-re Càŋ felè mò seên ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\