Galatî 3

1Kɔ̀cɔ̀, tándugó Galatî bɔ̀! Ne`i bí mân yieé wula caá né kɔɔ́, mé bɔ́ se nyegé gi mene bí cio Yeésò Kristò ké te toû, bí né lom ndugó ŋeí doô? 2Mè gwaán lom né bí njèh cén bieê, bí jɔ̀gɔ̀ túé ke mè ye: Càŋ lé bí Cúcuí seèn tema njií naâ felè sóú joloò wa, lé naâ felè temé te Njàgà Bagaà kwaá njiî wa? Mè tueé bí, lé naá seêr felè Njàgà Bagaà mé bí lé naâ ŋgweé, bí kwaá njií temé teèn doô. 3Bí mân ndugó caá né dé ke`i? Bɔɔ́ né naàn mé bí lé duɔɔ́m nyegé gi`i mé Cúcuí Càŋ kpɔ́g, kènê bí lɔɔ̀ cí, bí bɔɔ́ seér cu aá mé feh bi`i wa? 4Bí lé naâ gèr felè Njàgà Bagaà ŋené. Sâ tueé né ye, bí lé ŋene kuú naâ dé lòù wa? Ŋgweéh dé lòù sam ŋgweéh mà. 5Mɔ Càŋ né bí Cúcuí seèn haá, à né bɔ̀ fém lètenè bi`i bɔɔ́ bele, sâ à ménâ bɔɔ́ kuú né felè sóú joloò wa? Ŋgweéh né felè Njàgà Bagaà ŋgweê mé temé teèn kwaá njiî mà. 6Né te mvù Càŋe felè Abrahâm nyagá den ye: Abrahâm lé naâ temé cén yoòr Càŋ kwaá njií; Càŋ lé bú nùà dilî yilá naâ mé njéh.» 7Sâ bí félá nyégé-re bagasé, ye: bɔ̀ɔ́ mé né temé yoòr Càŋ faá Abrahâm nɔ kwaá njií, bɔ̀ ndùté ndùtù Abrahâm dé jéjêg né bɔ́. 8Càŋ lé naâ Abrahâm jɔ̀gɔ̀ tueé kwaá, ye nyí felè seèn kulu keéh gi nde né dàm nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ ma. Lòù sam, à lɔ naá gi`i ménâ jɔ̀gɔ̀ nyegé kwaá, ye nyí nde né bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam bɔ̀ didilí bɔ̀ yilá; nyí bɔ́ ménâ yilá nde né mé temé cén yoòr nyî kwaá njií ma. 9Abrahâm lé naâ temé teèn kwaá njií; Càŋ lé naâ bú ménâ kulú ndɔ. Mɔ né mân, bɔ̀ɔ́ mé temé kwaá njií né yoòr Càŋ dɔɔ́ŋ, Càŋ nde né bɔ́ ménâ kulú. 10Bɔ̀ɔ́ mé né dé bɔɔ̀n te sóù tétég ŋgelá den dɔɔ́ŋ, bɔ́ né lom duagásé. Ŋgweéh Ŋgòr Càŋ né gi ménâ tueé ndɔ wa? ye: Bɔ̀ɔ́ mé sóú Càŋ mé gùm mene faá bɔ́ nyagá kwaá né te mvù Càŋe nɔ, jòlò jégé ŋgwéh dɔɔ́ŋ, bɔ́ a, dèn duagásé.» 11Ŋgweéh ŋgòr Càŋ né gi tueé ŋagá mà, ye: nuaré dé`i nùà dilî ké toò Càŋ mé sóú joloò ŋá wá ndé ŋgwéh. Lòù sam, né te mvù Càŋe nyagá kwaá gií, ye: nuaá mé ŋa né nùà dilî beè Càŋ mé temé cén yoòr seèn kwaá njiî dɔɔ́ŋ kwa nde né yɔ̀ŋ kɔɔ́. 12Ŋgweéh sâ sóú né hiín, temé yoòr Càŋ kwaá njiî né hiín ndɔ mà. Lòù sam, né te mvù Càŋe nyagá den gií, ye: Dé sóù, nuaá mé né sóú mé gùm mene jolo komo, yɔ̀ŋ kwa nde né kɔɔ́.» 13Kristò lɔ ndeè duagásé den dɔɔ́ŋ; lɔ naâ felè beèh, ye te nyí ŋa sɔm béh dúágátí yoòr, béh geé mé ceér sóù. Dé sâ né gi te mvù Càŋe nyagá den ye: Nuaá mé bɔ́ segé njií né te toû dɔɔ́ŋ yoòr né mé dúágátí.» 14Kristò lé mân bɔɔ́ kuú naâ ye te dèh mé Càŋ lé naâ Abrahâm mé njéh kulú doô, kema keéh bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam teèn. Bɔ́ dèh sâ kwa nde né mé Kristò, te béh ndèm kwaá njií gi yoòr seèn, béh kwa Cúcuí Ŋagâ faá Càŋ lé naâ béh tueé nɔ. 15Belà, mè nde né bí njeré dé`i tueé, mè me njií nde né bí mé njèh wɔ̂ŋ: mɔ nuaré dé`i naá gi`i ŋgúlú seèn taáŋ nyegé, nuaré dé`i sòn teèn yí ndé cú, ye te nyí vurú sɔm. À túé ndé ŋgwéh ye nyí nde cu né njeré dé`i felèbɔ̀ sagá ndɔ. 16Beè Càŋ né môn. Càŋ lé ndéb kwa kwaá naâ mé Abrahâm bɔ̂ ndùté ndùtù seèn. Sâ tueé né ye, ŋgòr Càŋ dé bɔ̀ ndùté ndùtù seèn dɔɔ́ŋ júé ŋgwéh, te nùàr dɔɔ́ŋ làgà cú. Te mvù Càŋe bɔ́ jue lom né ndùté ndùtù seèn cén tà cén. Mɔ né mân, sâ bɔ́ jue lom né Kristò. 17Mè gwaán né tueé ŋagâ ndɔ, ye bí a: Càŋ lé naâ ŋgɔ̀ŋ coló, à kwa kwaá ndéb ter, ye ŋgɔ̀ŋ sâ le nde né ménâ. Mɔ à lɔ naá gi`i ménâ coló, cer ter nyèmà yuií nèà mé nyèmà yulà tagár te sóú nde ye cie yuo. Á sâ, sóú né mé terreb teèn, à nde né ŋgɔ̀ŋ sâ cum lɔ wa? Ndɔ́g! Mé ndéb mene sóú bɔ́ cálé kòmò ndé ŋgwéh. 18Mɔ ŋgúlú Càŋ yieê sé né mé sóú beleè, sâ ndéb dé seèn sé teèn mbaá ná kú cû. Mè tueé bí, Càŋ lɔ Abrahâm ŋgúlú seèn tieè kwa kwaá naâ mé ndéb. 19Mɔ né cu mân, á sâ Càŋ lɔ dé seèn sóú sou kuú naâ dé ke`i ndɔ? Bí kɔ́ɔ ye, Càŋ lɔ sóú teèn sou sagá cuù naâ, ye te bɔ̀ nùàr ŋene kɔ veên mé njéh. À lɔ ménâ sou kwaá ŋgɔgɔ́ naâ, sâ ndùté ndùtù Abrahâm nùà njèh lɔ née wá ŋgwéeh ye. À yeé waà baá, sóú hèllè cuaré yuo. Càŋ lɔ sóú sâ tueé keéh naâ sònò bɔ̀ c`il`i Càŋ. Nuaré dé`i kela lètenè bɔɔ̀n mé bɔ̀ nùàr faá nàŋ nɔ, à den, à né bɔ̀ nùàr njií mé lé yuoó naâ sònò bɔ̀ c`il`i Càŋ tueé keéh. 20Ŋgweéh mɔ nàŋ né teèn, sâ né lètenè njèh fà: dé`i né kèb dé`i, dé`i kèb dé`i wa? Dé Càŋ, à dé seèn né cén. 21Sâ tueé né ye, sóú bɔ̂ ndéb Càŋ nyuùn kwàrè bèh wa? Môn sam ndɔ! Mɔ sóú mé nde né bɔ̀ nùàr yɔ̀ŋ haá sé né teèn, à sé naâ bɔ̀ nùàr sie seér, te bɔ́ ŋa bɔ̀ didilî bɔ̀ mé njéh. 22Á, seèn môn sam. Mvù Càŋ seèn né gi cie tueé kwaá, ye veên né lom wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ beè kebbé sie; wa dé sâ bɔɔ́ né te ndéb Càŋ mboón, faá Càŋ lé naâ tueé nɔ, ye nyí nde né bɔ̀ nùàr yili sɔm, nyí yili sɔm nde né bɔ̀ɔ́ mé né temé bɔɔ̀n yoòr Yeésò Kristò kwaá njií ma. 23Léí toò béh lé naá gi`i ka sóù faá bɔ̀ gwà cib`i bɔ̀ nɔ. Kristò yeé waà baá, te bɔ̀ nùàr nde ye temé yoòr seèn kwaá njií. 24Cu sâ sóú lɔ naâ dé seèn faá dè`i beèh nɔ, ye te Kristò nde waà, béh ŋa bɔ̀ didilí bɔ̀ njolò Càŋ mé temé yoòr seèn kwaá njiî. 25Kènê cu temé kwaá njiî sâ waà baá. Béh geé baá mé ceér sóù, béh beè dè`i hèllè yuo gi aá. 26Lòù sam, béh bɔ̀ Yeésò Kristò bilí seér aá kɔɔ́; béh baá bɔ̀ ŋunà Càŋ. Béh bɔ̀ ŋunà Càŋ ŋa né mé temé cén yoòr seèn kwaá njiî. 27Bí lé nòmò Càŋ kou kuú naâ, ye te bí bɔ̀ Kristò nyɔgɔ́ bilí cén. Sâ kènê bí baá gi mé Kristò yoòr. 28Mɔ né mân, sâ kènê lètenè bɔ̀ Jûf mé bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam gwèn teèn sam cuú; lètenè bɔ̀ɔ́ mé den né mé feh bɔɔ̀n mé bɔ̀ kwer, gwèn teèn sam cuú; lètenè bɔ̀ siíb mé bɔ̀ véh mene gwèn teèn sam cuú ndɔ; dɔɔ́ŋ bí nyɔgɔ́ bilí gi aá cén yoòr Yeésò Kristò. 29Mɔ bí né bɔ̀ nùàr Kristò, sâ kènê bí baá gi bɔ̀ ndùté ndùtù Abrahâm ndɔ; sâ bí yieé nde né ŋgúlú Càŋ faá à lé naá gi`i tueé kwaá nɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\