Galatî 4

1Bí kwá mè tueé cu bí ndɔ: huaán mé nde né ŋgúlú teleè yieé, mɔ à née mbò ye, mé be njèh seèn sâ mene, bɔ̂ kwer né kè`i cén. 2Cu sâ, à nde née sòn bɔ̀ dè`i seèn ŋgweé ye; à ŋgweé sòn bɔ̀ɔ́ mé né bɔ̀ njèh seèn ke nyegé ndɔ. Kɔ cu mé tele seèn lé sie kwaá naâ ndeè wulu baá, sâ ye. 3Béh né ménâ ndɔ: cu mé béh lé naâ bɔ̀ huaán tetɔɔ̂r, béh lé naá gi`i ka tòù beèh faá kwer nɔ. 4Nde nde, cu mé Càŋ lé sie kwaá naâ yeé wulu baá, à tema njií Ŋuna seèn ndɔ: ma dé`i ŋar bú, à yií keéh feh te sóú bɔ̀ Jûf ménâ ndɔ. 5Sâ dɔɔ́ŋ ye te nyí yili sɔm bɔ̀ɔ́ mé né gi ka sóù, te béh dɔɔ́ŋ ŋa gi ye bɔ̀ ŋunà Càŋ ma. 6Càŋ tema njií baá-re Cúcuí Ŋuna seèn ká lè bi`i, te ŋené huɔm, ye béh dɔɔ́ŋ né bɔ̀ huaán nyî ma. Cúcuí sâ né mé sòn seèn yilá, ye: Tele mò! 7Mɔ né mân, sâ wò kwer sam cuú, wò baá huaán. Sâ ŋgúlú mé Càŋ lé nyegé kwaá naâ mé bɔ̀ ŋuna seèn doô, à nde né wò teèn haá. 8Léí toò bí lé Càŋ kɔ́ ná ŋgwêh, bí lé naá seêr kwer bɔ̀ cècàŋ. 9Dé kènê môn sam cuú, bí ŋene kɔ baá Càŋ gècên kèn. Dé mò, mè nde né tueé seér ye bí a, Càŋ ŋene kɔ né bí kɔɔ́. Á, mɔ baá gi mân, sâ naàn naàn mé bí nde cu né kènê bɔ̀ càŋ tándûg mbaá dua gɔ wa? Naàn naàn mé bí nde cu né kwer bɔɔ̀n ŋaá den ndɔ wa? 10Bí bɔ̀ cieé mé bɔ̀ weéh dé`i jolo den né dé ke`i wa? Bí bɔ̀ kùr bené dé`i jolo yeé dé ke`i? Bí né yeé bɔ̀ nyèmà dé`i jolo. Né dé ke`i ndɔ wa? 11Ŋgweéh sâ seé mò ké lètenè bi`i nde né mbaá mvuaán le mà. Mè hên veéh kuú né cí! 12Bɔ̀ nùàr mò, kúkùr bi`i, bí dèn gí faá mè nɔ; mè baá gi dé mò faá bí kèn. Léí toò bí lé naâ mè veên dé`i bɔɔ́ wa? 13Bí né gi kɔɔ́ ye, mè lé naâ ké lètenè bi`i mé beén yoòr waá seér, mè lé ké sâ den leé naâ dé cî, mè né bí Njàgà Bagaà teèn se keéh ndɔ. 14Beén mò hèllè ye júée nyí. À kɔ ye nyí bí gèr felè mò feh kum aá. Mé njéh mene, bí lé mè s`i lɔ́ ná ŋgwêh, bí mè kwɔ́gɔ́ ŋgwéh ndɔ; bí lé weh kwaá njií seér naâ mè yoòr bi`i faá c`il`i Càŋ dé`i nɔ; lé den loóm naâ faá bí sie nyegé né Yeésò Kristò nùà njèh. 15Mè tueé bí, mɔ ceér sé né beè bi`i teèn, bí sé naâ mè njolo bi`i luagá haá njií gií! Bí yeé bɔɔ́ kɔ gi aá mân kèn, sâ hên jég seèn kwa cu né bí kei wa? 16Wanɔɔ́ŋ mè yeé tueé gi aá bí gècên kèn, mè den seér cu faá nùà bùnò beè bi`i wa? 17Bɔ̀ nyenyenê bɔ̀ hèllè né ké lètenè bi`i tueé nagá gɔ, bɔ́ ye te bɔ́ bou weh gi bí beè mò mé njéh, bí bɔɔ́ seér seé bɔɔ̀n. 18Mɔ né mân, sâ nùàr a, bóú yí nùàr teèn, te gam bú. Mɔ mè né mene ké lètenè bi`i, mè mene teèn sam, te den den faá béh bí né kɔɔ́ nɔ. 19'Oè, bɔ̀ huaán yíé-temê mò, mè te gèr-e yila cu aá kèn, mè baá cu gèr yoló. Mè yolo den né faá ma dé`i yolo né nyer nɔ. Kɔ bí ndeè ŋa nyegé baá bɔ̀ mbɔ̀ŋ Kristò kèn, sâ ye. 20Mè tueé nde né naàn? Dene mò sé la né kènê ké yoòr bi`i; feh mò ter mé ju bi`i ŋellé gi aá kèn. 21Bí bɔ̀ɔ́ mé gwaán né ka sóù deèn dɔɔ́ŋ, bí jɔ̀gɔ̀ túé ke mè ye, bí beéh sóú sâ ŋgwé bèh wa? 22Ŋgweéh bɔ́ nyagá kwaá né te mvù Càŋe, ye Abrahâm lé naâ mé huaán fà wa? Dé`i né ŋunà kweèr, dé`i ŋunà veèh seèn nùà njèh. 23Ŋunà dé kweèr, bɔ́ lé bú ŋaár naâ faá bɔ́ ŋar yeé bɔ̀ huaán dɔɔ́ŋ nɔ. Ŋunà dé veèh nùà njèh, Càŋ lé naá gi`i ŋaàr seèn toò tueé kwaá, te bɔ́ nde ye bú ŋar. 24Béh nde né njeré dé`i teèn ŋgweé keéh: bɔ̀ véh fà sâ né sòn ŋgɔ̀ŋ fà. Cén dé`i, yilí seèn né Hàgâr; né sòn ŋgɔ̀ŋ dé`i. Dé sâ né ŋgɔ̀ŋ mé Càŋ lé tueé naâ ké felè tòr Sinayî doô. Bɔ̀ huaán mé bɔ́ lé ŋaár naâ te ŋgɔ̀ŋ bú sâ dɔɔ́ŋ lé naá gi`i dé bɔɔ̀n te yuií kwer-e. 25Hàgâr né sòn tòr Sinayî sâ te tàbè Arabî. Hàgâr cên sâ né cu sòn Jerusalem dé cafanê bɔ́ bɔ̀ nùàr teèn mene. Lòù sam, bɔ́ né gi bɔ̀ kwer sóù. 26Jerusalem dé gècên né ké te vulúu, à dé seèn né véh dé nùà njèh, à kwer sam. Dé beèh, meí beèh dɔɔ́ŋ né bú. 27Né te mvù Càŋe nyagá den ye: Sàmè sér dé yeè lòù, ma ŋgiîn! Kwá njí lòm be mé ja kioô, nyer dé`i wò némá ŋgúŋgwéh! Si yeè lé naâ wò si lɔɔ́, wò mé huaán sam. Mé njéh mene, bɔ̀ huaán yeè maga kela nde né kɔɔ́ mé dé huer yeè. Wò samé nde né dé cî.» 28Bɔ̀ nùàr mò, bí né dé bi`i bɔ̀ ŋunà Càŋ. Càŋ lé naâ ménâ toò tueé kwaá faá à lé naâ felè Isâk toò tueé kwaá nɔ. 29Léí toò huaán mé bɔ́ lé ŋaár naâ bú mé terreb Cúcuí Càŋ sâ, bɔ́ lé naâ bú bunó; huaán mé bɔ́ lé ŋaár naâ faá bɔ́ ŋar yeé nùàr nɔ, lé bunó naâ bú kɔɔ́. Mé kènê mene, née den ka môn ye. 30Yeé baá môn, ŋgòr Càŋ tueé ŋagá ndɔ, ye: Kwɔ́gɔ́ sɔ̀m ma mé né dé seèn kwer sâ kwɔgɔ̀; kwɔ́gɔ́ sɔ̀m bɔ̂ ŋuna seèn mene. Kɔ́ɔ ye, ŋgúlú teleè né dé ŋunà veèh nùà njèh; ŋunà kweèr dé seèn te gà ŋgúlu sam.» 31Mɔ né mân, bɔ̀ nùàr mò, sâ béh bí dé beèh bɔ̀ ŋunà kweèr sam, béh né bɔ̀ ŋunà veèh dé nùà njèh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\