Galatî 5

1Kristò béh te yuií kwer-e se sɔm aá kèn, ye te béh den lom mé feh beèh, béh ka sóù dèn cú. Sâ, bí dèn lòm mé feh bi`i nɔɔ́ŋ ménâ, bí té te yuií kwer-e yílá cú. 2Né mè Pɔ̂l, mè tueé né kɔɔ́, bí félá nyégé bagasé: mɔ bí né cu ŋgór ŋɔɔ́b, sâ Kristò njèh gàm beè bi`i sam cuú. 3Bɔ̀ɔ́ mé né ŋgór ŋɔɔ́b dɔɔ́ŋ, sâ bɔ́ a: jòlò kòmò lòm sóú mé gùm mene ndɔ. 4Bí bɔ̀ɔ́ mé né sóú jolo, ye bí bɔ̀ didilí bɔ̀ beè Càŋ ŋa nde né mé njéh dɔɔ́ŋ, bí kɔ́ɔ ye, bí bɔ̀ Kristò geé baá kèn; bí vu aá be mé fùgò Càŋ ndɔ. 5Dé beèh môn sam; béh dé beèh ndèm kwaá njií seér né mé bú, ye loù sâ à nde né béh bɔ̀ didilî bɔ̀ beè seèn yilá. Béh hên kela den né cí, béh né temé teèn mé terreb Cúcuí Ŋagâ kwaá njií gií ndɔ. 6Béh kɔ né ye, mɔ béh nyɔgɔ́ den né yoòr Yeésò Kristò, béh ŋɔb mene ŋgór, béh mene ŋɔ́b ŋgwéh, dɔɔ́ŋ ju sam. Njèh gècên né lom temé cén yoòr Kristò kwaá njiî. Bɔ́ temé cén sâ ŋene kɔ nde né mé lètenè beèh gwaán kuû. 7Bɔ̀ nùàr mò, hên bí lé baá gi`i ceér gècên faá nùàr nɔ bele nyegé; bɔɔ́ né naàn mé bí ceér gècên sâ bèlè cú wa? Ne`i bí yiín né kɔɔ́? 8Dé mé bí né seér ŋgɔ sâ, bí kékɔɔ̀ ye, beè Càŋ mé né bí yilá doô yùò ná ŋgwêh. 9Bɔ́ lɔ kɔ tueê ye: Nyure cén beéh yeé túɔ́m kɔɔ́. Hên baá-re cí sâ. 10Mé njéh mene, mè né kɔɔ́ ye, béh bí baá gi dé beèh beè Fehtoò beèh, béh bí nde né mé sòn cên den ndɔ. Mè né cu kɔɔ́ ye, né mene ne`i, nuaá mé né bí feh ter ŋellé gɔ sâ, nde né ju tarê die. 11Bɔ̀ nùàr mò, mè dé mò túé ŋgwéh ye nuaré dé`i a, kɔ ŋɔ́b sɔ́ cú ŋgór, te Càŋ gam ye bú. Mɔ sé né môn, mè sé né cu gèr beè bɔ̀ Jûf ŋené den wa? Sâ cio mé Yeésò lé kuú naâ ké te toû doô sé naá cuù njèh d`ièb beè bɔɔ̀n ŋaá wa? 12Mè teèn sam. Bɔ̀ɔ́ mé né ka bí feh ter ŋellé gɔ sâ, bɔ́ a, njí ká bɔ́ nji`i, bɔ́ teèn kà bílí mé tùlù mene! 13Dé bi`i bɔ̀ nùàr mò, Càŋ bí yilá gi aá kèn, ye te bí den mé feh bi`i. Njèh cén, mé feh bi`i deèn sâ, túé ŋgwéh ye bí bɔ́ làrè njií mé ŋgàŋ yoòr né gwaán dɔɔ́ŋ. Sòn sâ, bí gwàn kú sér mé njéh lètenè bi`i dé gwaân, bí né lètenè bi`i gam kuú. 14Lòù sam, bɔ̀ sóú dɔɔ́ŋ yila gi né yoòr sóú bú cén mé né tueé ye: Gwàn mbeí yeè faá wò gwaán né ŋgàŋ yoòr yeè doô. 15Á, mɔ bí den seér cu né faá bɔ̀ nyam ké ya dueè nɔ, bí lètenè bi`i bɔɔ́ kuú seér veên mé veên, sâ bí kè keè, mè tueé bí, bí nde né lètenè bi`i calé kuú. 16Mɔ né mân, mè tueé bí, bí kwá lɔ́ yɔ̀ŋ bi`i beè Cúcuí Ŋagâ, te à feh bí ceér kɔɔ́. Njií mé ŋgàŋ yoòr bi`i gwaán seér né kɔɔ́, bí té dé sâ bɔ́. 17Lòù sam, bɔ̀ njií sâ bɔ́ bɔ̀ dé Cúcuí Càŋ nyuùn kwàrè bèh. Yeé baá môn, Cúcuí Càŋ bar taré bɔ́ ndɔ: dé`i bɔ̂ mbeí nyuùn kwàrè cú, te njií mé bí gwaán né bɔɔ̂ dɔɔ́ŋ, bí bɔ́ kòmò cú ndɔ. 18Bí kɔ́ɔ ye, mɔ Cúcuí Càŋ bí ceér feh né kɔɔ́, sâ bí dé bi`i ka sóù sam cuú. 19Nùàr dɔɔ́ŋ né gi seé ŋgàŋ yoòr bagasé mân kɔɔ́ nyegé: ŋgàŋ yoòr gwaán né yàgà yɔŋ tobô; à gwaán né fúár, à gwaán né sár tegê. 20Ŋgàŋ yoòr gwaán né cècàŋ dua gɔɔ̀; táhunó né bú. Bɔ̀ nùàr né bɔ̀ mbeí bunó gɔ; tɔgɔ bɔ̂ huer mé ŋá-temé né li; keên né bɔ́ seé weh, bɔ́ né mé sòn hihiné kerré den, 21bɔ́ né njèh kàn gwaán, bɔ́ né sela gɔ, bɔ́ né soóm gɔ, bɔ́ né lom mé bɔ̀ veên dé`i faá bèh mân bɔɔ́ ndeé. Mè bí tueé kwaá cu né faá mè lé naá gi`i bí tueé nɔ, ye bí a: bɔ̀ɔ́ mé né mân bɔɔ́ dɔɔ́ŋ Lò Càŋ mé njolo ŋéné ndé ŋgwéh ndɔ́g. 22Tàb dé Cúcuí Ŋagâ né seér gwaân, vɔ́gɔ́-temé, cɔ̀ŋ, sèŋ, jere kɔɔ̂, húɔ́m-temé, dene kɔ́bè sâ, 23dɔlê, mé yo sieè. Bɔ̀ njií mé né bɔ̀ njèh bebagaà ménâ dɔɔ́ŋ, sóú gwaán né cí. 24Bɔ̀ nùàr dé Yeésò Kristò dɔɔ́ŋ faga wula gi aá ŋgàŋ yoòr bɔɔ̀n ké te toû, bɔ́ dé bɔɔ̀n bɔ̀ tuaá dé vevenê sâ doó su njií gi aá kèn. 25Cúcuí Ŋagâ béh yɔ̀ŋ haá né kɔɔ́. Mɔ né mân, sâ béh kwá lɔ́ gí yɔ̀ŋ beèh beè seèn, te à feh béh ceér kɔɔ́. 26Béh té feh hàm, béh gè mé sà lètenè beèh fɔɔ̂n, béh té mé huer lètenè beèh ŋgéré kú cú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\