Galatî 6

1Bɔ̀ nùàr mò, mɔ bí ŋene mbeí bi`i dé`i baá te veên yilá, bí bɔ̀ɔ́ mé Cúcuí Càŋ né bí lè teèn, bí tùlù sɔ̀m kêh bú teèn tulù, bí feh nyegé bú ceér dé dilî, bí feh bú mé hueh dɔlê; wò né feh yeè teèn bɔŋ keéh ndɔ. Mɔ sam, wò nde né faá bú nɔ die. 2Bí gàm kú lètenè bi`i gaàm, bí né mé seé lètenè bi`i jɔgɔ́ kuú. Mɔ bí né ménâ bɔɔ́, sâ bí né tòù Kristò bele huɔɔ́m. 3Mɔ nuaré dé`i né lètenè bi`i munó, ye faá nyí nɔ sam, mé à hàm njeré dé`i sam ndɔ, sâ bú a, té feh seèn mbaá bèlè kú. 4Nùà kàn a, kè nyégé kèkènè seèn mé be seèn. Mɔ né teèn yilá, à nde né mé seé dé seèn nùà njèh sagár, à mé seé dé bɔ̀ mbeî mè sɔ́ ndé cú. 5Mè tueé bí, nùà kàn jɔgɔ nde né seé seèn nùà njèh mé feh seèn. 6Nuaá mé bɔ́ né bú Njàgà Bagaà se, bú a, kɔ̀b sɔ̀m bɔ̀ njèh seèn kèb dé`i, à haá nuaá mé feh yeé bú Njàgà Bagaà sâ teèn. 7Bí té feh bi`i bèlè: bɔ́ beéh Càŋ séí bèh. Nùà kàn kwa cu nde né njií mé à lé dobó naâ. 8Mɔ à dobo né njií mé ŋgàŋ yoòr né gwaán, sâ ŋgàŋ yoòr nde né bú cio beè kwaá haá. Á, mɔ à dobo né dé mé Cúcuí Ŋagâ gwaán né kɔɔ́, sâ Cúcuí kwa haá nde né bú dé seèn yɔ̀ŋ tètàgà. 9Béh bɔ́ lòm bagaà, béh té be mé njéh dù. Mɔ béh gùr ŋgwéh, loù sâ béh nde né kwaá. 10Sâ, mɔ né mân, keí mé née hên, béh bɔ́ làrè bagaà mé nùàr dɔɔ́ŋ, tétég mé bɔ̀ɔ́ mé né te mbàgà Càŋe faá béh nɔ, béh té bɔ́ nyèn. 11Bí né gèh bɔ̀ njolo mvù dé kokoô hên ŋené wa? Mè bɔ́ nyagá né mé be mò, te mè tema njií bí. 12Bɔ̀ɔ́ mé né seé fù ŋgàŋ bɔɔ́ dɔɔ́ŋ ŋeí né bí mé ŋgór ŋɔɔ̂b kɔɔ́. Bɔ́ ye te wɔ́ŋ seén bɔ́ mé njéh seèn. Lòù sam, bɔ́ né gèr veéh; bɔ́ ye, mɔ bɔ́ tueé lom né felè cio Kristò ké te toû wa, bɔ́ nde né bɔ́ lòù bunó seér ma. 13Á sâ, bɔ̀ɔ́ mé né te ŋgór ŋɔɔ̂b ŋgelá den sâ, bɔ́ sóú hèllè mé feh bɔɔ̀n jòlò kòmò bèh ndɔ. Bɔ́ gwaán lom né ye te bí ŋɔb kuú mé ŋgór, bɔ́ punó seér mé njéh lòù, ye bí baá mé mágá bɔɔ̀n yoòr ma. 14Dé mò môn sam. Beè mò, mè punó seér nde né mé cio Fehtoò beèh Yeésò Kristò ké te toû. Mè wɔ́ŋ kɔ́ cú mé njéh, wɔ́ŋ mè kɔ́ cú mé njéh ndɔ; mè baá gi te njèh wɔ́ŋe komó mbaá. 15Béh né mene ŋgór ŋɔɔ́b, béh mene ŋgór ŋɔ́b ŋgwéh dɔɔ́ŋ, ju sam. Njèh gècên né lom nùà feê beè Càŋ ŋaâ. 16Bɔ̀ɔ́ mé né gi ceér dé sâ bele dɔɔ́ŋ, Càŋ a, kɔ́ bɔ́ jere, há bɔ́ dɔlê, à kulu bilí bɔ́ mé bɔ̀ dé seèn lètenè bɔ̀ huaán Iserálà mene dɔɔ́ŋ. 17Duɔɔ̂m mé lan, nuaré dé`i a, té mè feh ter bɔ́ ŋéllé cú. Bɔ̀ mágá mé né yoòr mò hên tueé ŋagá gi aá kèn, ye mè baá dé mò nùàr Yeésò. 18Bɔ̀ nùàr mò, húɔ́m-temé Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, ká s`iè gí bí beè. È môn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\