Hebreêh 1

1Lɔ jɔ̀gɔ̀ Càŋ lɔ bɔ̀ tele beèh njèh tueé keéh beéh sònò bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀; à lɔ naâ bɔ́ mé ceér hihiné mbei ŋgún tueé. 2Nde nde ká jomo te nàm cèrè jomò hên, à bɔ̀ nùàr njèh tueé seér aá mé Ŋuna seèn. À lɔ njèh dɔɔ́ŋ si giì naâ mé bú, à bɔ̀ dàm njèh seèn dɔɔ́ŋ jege kwaá gi né beè seèn. 3Terreb Càŋ nùà njèh ŋené né yoòr seèn; kèkènè Càŋ mé gùm mene né bú. À wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ ta né kɔɔ́, à ta kwaá né mé ŋgòr terrèb seèn. À lé ndeè naâ bɔ̀ nùàr mé húɔ́m seèn sené, te veên bɔɔ̀n gi. Seé seèn yeé mboón aá, à ŋaá nde cu ké te vulúu, à né te be gaâ Càŋ terrèb den den. 4Huaán né seér Nùà Dueè kɔɔ́ mé bɔ̀ cìlì Càŋ. Yilí mé Càŋ yilá kwaá né bú yoòr né cu yilí dé bɔ̀ cìlì Càŋ ham yɔgɔ́ ndɔ. 5Bèh lɔ mé naâ-naà, lètenè bɔ̀ cìlì Càŋ dɔɔ́ŋ, Càŋ mé cén déì teèn túé njí ŋgwéh, ye bú a: Wò né Huaán nyî, Lan nyí ŋa baá Tele yeè.» À cu mé cìlì Càŋ déì túé njí ŋgwéh ye nyí nde né Tele seèn ŋaá, à ŋa ŋuna nyî ndɔ. 6À lé ménâ jue seér naâ mé ndoón seèn. Cu mé à lé ndeè naâ bú ká te wɔ́ŋe temá njiî, à lé naâ tueé ye: Dàm bɔ̀ cìlì nyî dɔɔ́ŋ a, cémmé gí toò Huaán nyî, bɔ́ die bú.» 7Dé bɔ̀ cìlì seèn, à lé felè bɔɔ̀n tueé seér naâ ye: Bɔ́ né bɔ̀ cìlì nyî; bɔ́ né faá fu nɔ; ye bɔ́ né cu bɔ̀ seé bɔ̀ nyî; bɔ́ né faá leba weè ndɔ.» 8Dé Ŋuna seèn, à ye: Kùsèm Càŋ, kɔgɔ dé yeè né dé ndeèr. Wò né Mgbè te Lò yeè cer dilí, 9wò gwaán lom né njií mé né teèn dilí yilá, wò veên gwàn nyì bèh. Càŋ mé né Càŋ yeè lé wò hên balé weh kuú naâ dé cî. À wò dàm bɔ̀ vɔ́gɔ́-temé seèn yoòr hên kulu su gi né mé njéh ndɔ; À ye te kɔgɔ dé yeè lie kela kɔɔ́ mé kɔgɔ dé bɔ̀ mbaábiì.» 10Càŋ lɔ naá cuù déì felè Ŋuna seèn tueé ye: Né wò Nùà Dueè, tàbè ké bèh duɔɔ̂m lé dieé naâ mé wò. Wò lé vulú bɔɔ́ naâ mé ba beè yeè ndɔ. 11Dé bɔ̀ njií sâ, bɔ́ nde gi né nyueé leér yuo, wò cie le lom kɔɔ́. Bɔ́ nde gi né faá cɔ̀gɔ̀ nɔ kulí yuo; 12wò nde né bɔ́ bècénè faá cɔ̀gɔ̀ nɔ gurú bilí ndɔ. Bɔ́ nde gi né kweéh seér; ndɔ́g wò dé yeè kwéh sér ndé ŋgwéh, wò kúlé nyì ndé ŋgwéh ndɔ.» 13Bèh lɔ mé naá kaà sâ Càŋ mé cìlì Càŋ déì túé njí ŋgúŋgwéh ye bú a: Dèn ndê ká te be gaâ nyî, kɔ nyí ba yií gi aá bɔ̀ bùnò bɔ̀ yeè ka ba gulè yeè.» À lé ménâ jue seér naâ mé Ŋuna. 14Á sâ, dé bɔ̀ cìlì Càŋ nɔ, bɔ́ né bɔ̀ neì wa? Ŋgweéh bɔ́ dɔɔ́ŋ né gi bɔ̀ càŋ mé bɔɔ́ yeé seé Càŋ Dueè wa? Càŋ tema yeé bɔ́, te bɔ́ nde gam bɔ̀ɔ́ mé à nde né bɔ́ yili sɔm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\