Hebreêh 10

1Mè tueé bí, sóú Músì né lom cecemé bɔ̀ njèh jéjêg. Bɔ̀ njèh jéjêg sâ née ké toò ye ndɔ. Sóú seèn hèllè mé terreb sam, à nùàr ké toò Càŋ nyégé njí ndé ŋgwéh gùm dɔɔ́ŋ; wanɔɔ́ŋ à seèn nùàr mé cící sèmè cící sèmè nyèmà dɔɔ́ŋ sené caá nde né mé ŋgei wa? 2Mɔ veên sé lɔ né bɔ̀ dùà-Càŋ bɔ̀ yoòr mé gèh sèmè bú sâ gií, kènê bɔ́ sé lɔ núr veên yoòr bɔɔ̀n ŋgwé dèn ná cû; sèmè hèllè sé lɔ naâ gií ndɔ. 3Mɔ wa hên bɔ́ née den núr sâ yoòr bɔɔ̀n ŋgweé, sâ sèmè hèllè né bɔ́ nyèmà dɔɔ́ŋ lòù tueé den, ye bɔ́ a: bí né bɔ̀ vevenê bɔ̀ ma. 4Lòù sam, húɔ́m nàgà mé húɔ́m mbieè dé bɔɔ̀n veên sènè kòmò bèh. 5Yeé baá ménâ, cu mé Kristò lé ndeè naâ ká te wɔ́ŋe ndeê, à lé ye Càŋ a: Wò sèmè bɔ̂ mbe gwàn bèh, wò ye mè a, ŋá sér nùàr. 6Bɔ́ né mene wò mbe nyaàm ké te kɔ ŋgela haá den, wò njolo teèn kè njí bèh. Né mene sèmè dé veên senê, wò njolo teèn kè nyì bèh ndɔ. 7Yeé baá môn, mè ye wò a: Sâ mè hên nɔ, Càŋ mò! Mè ndeè, te mè bɔɔ́ faá wò gwaán nê nɔ; te den ka nág faá né felè mò te mvù nyagá den ndɔ.» 8Sâ Kristò lé tueé lɔgɔ́ naâ faá béh la naâ ŋgweé nɔ, ye Càŋ a: Wò sèmè gwàn bèh, wò mbe gwàn bèh. Bɔ́ né mene wò nyam ké felè kɔɔ̀ ŋgela haá, wò njolo teèn kè njí bèh; né mene sèmè dé veên senê, wò njolo teèn kè nyì bèh ndɔ.» Á sâ, bɔ̀ sèmè hèllè né gi faá sóú tueé nê ndɔ. 9Kristò den cuù faá béh la naâ ŋgweé nɔ, ye Càŋ a: Sâ nyí hên nɔ, Càŋ nyî! Nyí ndeè te nyí bɔɔ́ faá wò gwaán nê nɔ.» Mé Kristò lɔ nde faá bèh ménâ tueé, sâ feh keéh né ye, Càŋ bɔ̀ sèmè hèllè vurú sɔm gi aá kèn, à teèn yií keéh seér aá sèmè dé Yeésò Kristò ma. 10Kristò lé naâ dé seèn faá Càŋ gwaán nê nɔ bɔɔ́ jege. À lé semé naâ gùm seèn nùà njèh, lé naâ mbei cén dé kèì cên ndɔ. Béh baá senésé mé njéh. 11Dé bɔ̀ ŋgàŋ sèmè, né lom ka cící sâ bɔ́ baá cu teèn; bɔ́ né lom cieé dɔɔ́ŋ ter njebá sɔɔ́, bɔ́ né seé cên sâ bɔɔ́ gerá kuú, bɔ́ né-re sèmè sâ ferré den, sâ sèmè hèllè veên yoòr sɔ̀m kòmò bèh ndɔ. 12Dé Kristò, à lɔ semé cegé naâ mbei cén, ye te nyí fɔ sɔm bɔ̀ nùàr veên yoòr dé kèì cên. Jomo sâ à ŋaá yuo ké ter, à nde te be gaâ Càŋe den ndeé. 13À kènê né ké sâ, à kela den né cu mé Càŋ nde né bɔ̀ bùnò bɔ̀ seèn ka ba gulè seèn baá yií. 14Mé sèmè Kristò cén-tà-cén sâ, bɔ̀ɔ́ mé né senésé baá gi dé bɔɔ̀n tê dé kèì cên. 15Cúcuí Ŋagâ toò tueé taré né béh ménâ ndɔ, ye né lom môn jéjég, wa Càŋ ye: 16Hên né ŋgɔ̀ŋ mé nyí kɔ nde né mé bɔ́ loù sâ, jue nyí Càŋ Dueè: nyí bɔ́ sóú nyî soú kwaá seér nde aá felè, nyí bɔ́ nyagá kwaá seér nde aá te temê ndɔ.» 17À den cuù déì, ye: Nyí veên bɔɔ̀n ká lè nyî sìè kwá ndé cú; bɔ́ lé naá menè sóú nyî kwalé, nyí dé cuûm sâ lòù táŋ ndé cú ndɔ.» 18Bí kɔ́ɔ ye, mɔ Càŋ kulu sɔm gi aá veên yoòr nùàr kèn, húɔ́m cú mé nùàr haá cu sèmè. 19Mɔ né mân bɔ̀ nùàr mò, sâ kènê béh njeré déì nyàmè ndé cú, béh nde né te mɔ̀ joloò yilá. Né mé njua húɔ́m Yeésò. 20Bí kɔ́ɔ ye, Kristò béh ceér lɔŋ komo kwaá baá kèn. Né ceér feê mé béh nde né yɔ̀ŋ teèn kwa. À ŋerré sɔm aá cɔ̀gɔ̀ mé lé naâ toò cií tená doô. Sâ jue né gùm seèn nùà njèh mé lé naâ kuú doô. 21Kènê béh baá mé ŋgàŋ sèmè beèh dé koô teèn; felè mbàgà Càŋ dɔɔ́ŋ né bú. 22Sâ béh hin lom ké yoòr Càŋ mé temé cén, mé ndèm beèh mene dɔɔ́ŋ. Yeésò yaga sɔm gi aá béh temé kèn; bɔ́ lé naâ béh mé nòmò ŋagâ kou ndɔ. 23Béh kwá njí lòm ndèm te njií mé béh né bɔ̀ nùàr tueé hên tég. Bí kɔ́ɔ ye, Càŋ bɔɔ́ nde né nág faá à lé naâ béh tueé kwaá nɔ. 24Béh kè kú lètenè beèh, te gwaân yam lètenè beèh, seé bagaà yam mé njéh ndɔ. 25Béh té lè bilî bɔ̀ Càŋ bɔ̀ kún, faá bɔ̀ déì né yeé kuún nɔ. Béh fágá kú sér dé beèh mé feh. Bí kɔ́ɔ ye, kwarè biì doó sâ baá giì cieé mé Nùà Dueè ndeè né teèn cuû. 26Mɔ béh né gi gècên Càŋ kɔɔ́, mé njéh mene béh né cu veên mé be beèh loró ŋeí, sâ béh kɔ́ɔ ye: ndɔ́g, sèmè mé nde cu né béh veên sâ yoòr yaga sɔm teèn sam ma. 27Mɔ nuaré déì né yeé ménâ bɔɔ́, sâ bú a, ndèlè kú mé veéh ndelè, à kèlà lòm á dé seèn ju mé nde né bú loù sâ kwa. We tarê nde né bɔ̀ bùnò bɔ̀ Càŋ loù sâ mé ndègè mene ŋgie ceré. 28Né gi bí tieè mé sóú Músì ménâ ndɔ, ye: mɔ nùà fà mé tagár tueé gi né mé sòn cên dɔɔ́ŋ, ye nùà mân cum aá sóú, sâ bɔ́ wúlá bú wulà, bɔ́ té jere kwá ma. 29Mɔ mé sóú Músì né mân, sâ ju nuaá mé seb seér né dé seèn Ŋunà Càŋ den nde né naàn wa? Mɔ à dé seèn táŋ ŋgwéh ye húɔ́m ŋgɔ̀ŋ Càŋ lé naâ nyí sené, wa Cúcuí Càŋ né nyí bagaà dé lòù bɔɔ́, à né bú lòù selé seér, sâ ju felè seèn den nde né naàn ndɔ wa? Mè tueé bí, dé nùà sâ dé tueê sam. 30Ŋgweéh béh né Càŋ kɔɔ́ wa? À lé naá giì sòn seèn cie tueé kwaá, ye: Nyí njùŋ sɔm nde né kɔɔ́. Mɔ nuaré déì né wò veên bɔɔ́, nyí bú sòn sâ bɔɔ́ sɔm cu nde né kɔɔ́ ndɔ. À né gi tueé ye: Jue mè Nùà Dueè, mè nde né ju felè bɔ̀ nùàr mò tená.» 31Càŋ a bɔ́ nuaré déì die ke ju beè Càŋ làŋ loù sâ nɔ, te à ŋene bú. 32Bí jɔ̀gɔ̀ mùnò njí ke ye: cu mé bí lé naâ ŋagâ ŋené lɔgɔ́, bí lé naâ dàm gèr ŋené laré; bí lé naâ yoòr nɔɔ́ŋ yoló kwaá njií ndɔ; 33séb o, núr o, dɔɔ́ŋ bí lé naá giì mé njéh njolò bɔ̀ nùàr kwaré. Mé njéh mene bí lé dé sâ táŋ ná ŋgwêh, bí lé naâ bɔ̀ mbaábi mé né ménâ jamé, lòù taá seér. 34Bí lé naâ bɔ̀ gwà cibì bɔ̀ jere kɔɔ́. Bɔ̀ nùàr né mene bɔ̀ njèh biì ŋgaá weh, bí lé naá giì be teèn mé vɔ́gɔ́-temé mene sɔm, ye bí nde cu né ménâ kwa yɔgɔ́ keéh, wa dé sâ dé seèn gí ndé cú ndɔ ma. 35Mɔ né mân bɔ̀ nùàr mò, bí té temé ter sɔ̀m. Bí kɔ́ɔ ye, sàgà biì ké beè Càŋ né duesé ma. 36Huɔm kela né ménâ yolô, bí té gùr, te bí bɔɔ́ ye njií mé né Càŋ yoòr huɔɔ́m, bí kwa ye faá Càŋ lé ye nyí nde né bí haá ndɔ. 37Né te mvù Càŋe nyagá den ye: Le lom aá njɔ́, tánjɔ́ mân, sâ nuaá mé ndeè né ndeê doô waà baá kèn, à ŋgágá ndé cú. 38Càŋ ye, nuaá mé ŋa né nùà dilî beè nyî mé temé cén yoòr nyî kwaá njiî dɔɔ́ŋ kwa nde né yɔ̀ŋ kɔɔ́. Mɔ à bele seér njolo, nyí sɔm temé yoòr seèn ndɔ.» 39Dé beèh, mè mùnò ŋgwéh ye béh né te bɔ̀ŋ bɔ̀ɔ́ mé nde né jomo cuú teèn. Ŋgweéh bɔ̀ sâ bɔ̀ nde né lòù leér le ma. Béh dé beèh né temé cén mé Càŋ kwaá njií, te béh yili yuo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\