Hebreêh 13

1Bí gwàn kú dèn lètenè biì cu dɔɔ́ŋ lòù. 2Bí kɔ gi ndɔ, ye bí nde né bɔ̀ kìn sie nyegé ma. Bɔ̀ déì lɔ bɔɔ́ naâ ménâ, bɔ́ sie nyegé keéh bɔ̀ cìlì Càŋ teèn, bɔ́ kɔ́ ŋgwéh ye né bɔ́. 3Bí mùnò ká bɔ̀ gwà cibì bɔ̀ munò, te den faá bí bɔ́ né ké gwà cibì sâ dɔɔ́ŋ nɔ. Bɔ̀ɔ́ mé bɔ́ né bɔ́ gèr feh keéh, bí té bɔ́ nyèn, te den faá bɔ́ gèr sâ feh keéh né bí bɔ́ dɔɔ́ŋ ndɔ. 4Gwɔ̀m a dèn lòm jolosé beè nùàr dɔɔ̂ŋ. Si bɔ̂ veèh a, té gwɔ̀m cùm; dé kàn a, dèn lòm kɔ́bè sâ. Mɔ sam, Càŋ nde né ju felè bɔ̀ cùm-gwɔ̀m bɔ̀ tená, à tena ju felè bɔ̀ ndé-yàgà bɔ̀ ndɔ. 5Kàgàlɔ̀ŋ a, té bí kɔgɔ kàgà. Njií mé né beè biì ŋené yuo kelâ dɔɔ́ŋ, yo a, táré sér bí mé njéh lòù. Lòù sam, Càŋ ye nyí wò mé huún kwá lɔ́ ndé ŋgwéh ma, wa nyí wò vú lɔ́ ndé ŋgwéh ndɔ. 6Mɔ né mân, béh gwaán njií nde né ké ter mé temé cén ye: Gàm mò né Nùà Dueè, mè njeré déì vèh ndé ŋgwéh. Nuaré déì mè njeré déì bɔ́ kòmò ndé ŋgwéh ndɔ.» 7Bí té bɔ̀ kokoô bɔ̀ biì dé léí toò nyèn; ŋgòr Càŋ ké lètenè biì lé seé naâ bɔ́. Bɔ̀ sâ bɔ̀ lé kuú giì naâ te ceér Càŋe. Bí kè wèh dene bɔɔ̀n, bí kwaá njií temé cén yoòr Càŋ ménâ ndɔ. 8Bí kɔ́ɔ ye, Yeésò Kristò né den cu dɔɔ́ŋ kèì cén: à né léílé, à né lan, à nde den nde né ménâ kèì cén ndɔ. 9Bí kè nyégé bagasé, wanɔɔ́ŋ bí nde né leér le. Lòù sam, bɔ̀ nuaré déì baá bɔ̀ njèh fefeê lètenè biì feh yií. Huɔm kela né mé temé beèh sagár seér mé fùgò Càŋ, te yo taré nyegé béh tarè. Dèn ŋgwéh dé tòù yâb. Mè tueé bí, bɔ̀ɔ́ mé né tòù yâb hèllè genné seér dɔɔ́ŋ né yeé lòù mvuaán yuo kelá. 10Béh né mé kɔ sèmè dé beèh teèn. Bɔ̀ ŋgàŋ sèmè mé bɔɔ́ yeé seé te gwà cɔ̀gɔ̀ bɔ̀ Jûf, sèmè teèn yíé ndé ŋgwéh, bɔ́ mé ceér sam. 11Ŋgàŋ sèmè bɔ̀ Jûf dé koô né yeé te mɔ̀ dé bɔɔ̀n yilá, à beè yila yeé mé húɔ́m nyaàm, à nde bɔ̀ nùàr veên yoòr mé njéh semé sɔm. Jomo sâ bɔ́ jɔgɔ weh komó nyam hèllè, bɔ́ nde ŋgie njií ké jomo lɔɔ̂. 12Né dé cî mé Yeésò lé nde kuú naâ ké jomo lɔɔ̂. À lé kuú naâ ye te nyí bɔ̀ nùàr sené seér mé húɔ́m dé nyî nùà njèh. 13Mɔ né mân, sâ béh hin gi ké jomo lɔɔ̂ yoòr seèn, béh bɔ́ nde gulí kuú ké sâ dɔɔ́ŋ. 14Lòù sam, lɔɔ́ beèh dé kèì cên ká te wɔ̂ŋ sam, béh fɔɔ́n seér né lɔɔ́ dé ké toò. 15Sâ, béh té sòn mé Càŋ seên dù. Sòn sèmè dé beèh né cí, né mé njua Yeésò. Sâ tueé né ye: béh sén bèh yilí Yeésò toò bɔ̀ nùàr mé sòn beèh nùà njèh. 16Bí té bagaà bɔɔ̂ nyèn, bí gàm kú lètenè biì gaàm. Sâ né gèh sèmè mé né Càŋ yoòr huɔɔ́m dé gècên ndɔ. 17Bí ŋgwé sòn bɔ̀ kokoô bɔ̀ biì ŋgweè, bí dèn bèh ka bɔɔ̀n. Lòù sam, bɔ́ lɔ́m felè biì cèr ŋgwéh, ye Càŋ nde né mé bɔ́ bieé le. Mɔ bí né sòn bɔɔ̀n ŋgweé, sâ bɔ́ nde né seé bɔɔ̀n mé vɔ́gɔ́-temé mene bɔɔ́. Mɔ sam, bɔ́ sé bɔɔ́ né seé mé yúlá-temé mene. Á sâ, nde né bí gam cuú wa? 18Bí dùà dèn Càŋ felè beèh cu dɔɔ́ŋ. Béh kɔ gi aá kèn, ye dé beèh, temé beèh né lè die. Lòù sam, béh gwaán lom né ye dene beèh a, húɔ́m gí te njèh dɔɔ́ŋ lòù. 19Mè né bí dua, kúkùr biì, bí dùà lòm Càŋ kókoó, ye bú a, kwá mè cu cu ké yoòr biì wágácén ma. 20Càŋ mé yuɔb yeé nùàr dɔlê komo sɔm aá Fehtoò beèh Yeésò te cio kèn. À Nùà mbieè nùà njèh yuo né mé cio bú sâ. Càŋ ŋgɔ̀ŋ dé kèì cên jegé né mé húɔ́m seèn ndɔ. 21Càŋ yùɔ̀b nùàr a, nyén kwá bí ŋgulísé, te bí bɔɔ́ faá à gwaán nê nɔ. Bú a, sɔ̀m kêh be seê seèn yoòr beèh mé Yeésò Kristò, te béh bɔɔ́ njií mé né bú yoòr huɔɔ́m. Kùsèm terreb Yeésò Kristò a, sùmù yùò kélá dèn cie dé nyèmà mé nyèmà. È môn. 22Bɔ̀ nùàr mò, bí té ndè, mè bí hên nyagá kuú né ye te yo taré bí tarè; mè nyagá lom né tibísé ndɔ. 23Bí kɔ́ɔ ye, bɔ́ sɔm aá mbeí beèh Timotê gwà cibì kèn. Mɔ à waà né jɔ̀gɔ̀, sâ mɔ mè baá ké yoòr biì ndeê, béh bú wa ndeè né kɔɔ́. 24Bí bíé kéh mè bɔ̀ kokoô bɔ̀ gwà Càŋ mé bɔ̀ Càŋ bɔ̀ ké sâ dɔɔ́ŋ. Bɔ̀ Càŋ bɔ̀ mé né bɔ̀ Italî bɔ̀ dɔɔ́ŋ ye bíé kéh bí ndɔ. 25Húɔ́m-temé Càŋ a, ká sìè gí bí beè dɔɔ́ŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\