Hebreêh 2

1Mɔ né ménâ, sâ béh mègè ŋéí cú te ŋgòr gècên mé béh lé ŋgweé naâ doô tég. Mɔ sam, béh nde né ceér leér lɔɔ́. 2Béh kɔ́ɔ ye, ŋgòr Càŋ mé bɔ̀ cìlì Càŋ lé tueé waà naâ mé njéh doô né gi cie mé feh seèn ŋené ŋagá, ye né lom ŋgòr gècên ma. Bí kɔ́ɔ ye, bɔ̀ɔ́ mé lé naâ ŋgòr sâ ŋgeén, mé lé naâ bú lòù seb seér dɔɔ́ŋ, lɔ naá giì gèr beè Càŋ teèn ŋené yií. 3Sé tagá béh wa? Mɔ ceér koô mé nde né béh yili sɔm hên, béh né bú lòù seb seér, naàn naàn mé béh nde né ju beè Càŋ mvelé wa? Mè tueé bí, Nùà Dueè mé feh seèn lé naâ mé ŋgòr sâ tueé waâ, toò jɔ̀gɔ̀ lé naâ bú. Jomo sâ jege bele bɔ̀ɔ́ mé lé naá giì ŋgòr hên sònò seèn ŋgweé ndɔ, bɔ́ ye béh a, né lom ŋgòr gècên ma. 4Càŋ nùà njèh lé naâ be teèn mé terreb mene kwaá; à né bɔ̀ cìè mé bɔ̀ fém hihiné teèn bɔɔ́ bomó yií, à né nùà kàn seé Cúcuí Ŋagâ yoòr kwaá, à né nùà kân faá à gwaán nê nɔ kwaá ndɔ. 5Né mene wɔ́ŋ dé jomò mé béh né sònò tueé hên, Càŋ túé ŋgwéh ye bɔ̀ cìlì Càŋ a, né beè bɔɔ̀n. 6Beré déì tueé seér né te mvù Càŋe ye: Hè, sâ nùàr né-re hàm keì mé wò nde né bú munó nyi ná Càŋ? Sâ wò te ndândaà nùàr mbaá ke nyegé kuú né kei wa? 7Cu déì wò lé naâ bú ka bɔ̀ cìlì yeè maànjé sie kwaá weh. Yeé gi aá, wò bɔ bú ŋgɔg, wò sumú seér bú lòù, 8wò terreb felè njèh dɔɔ́ŋ haá gi beè seèn ndɔ.» Mɔ né gi tueé ye: Càŋ terreb felè njèh dɔɔ́ŋ haá gi né beè nùàr, sâ tueé né ye, né lom ménâ, sàŋ lè ŋgwéh, njèh dɔɔ́ŋ né gi beè nùàr sâ. Mé njéh mene, wa mene hên, béh ŋéné sɔ̀m ŋgwéh bèh mé njèh dɔɔ́ŋ né gi beè nùàr sâ ndɔ. 9Béh ŋene kɔ cegé né mé Yeésò. Dé seèn, cu déì Càŋ lé naâ bú ka bɔ̀ cìlì Càŋ maànjé sie kwaá weh. Njua mé Càŋ lé naâ bú ménâ sie kwaá weh sâ, ye te à cio kuú seér felè nùàr dɔɔ̂ŋ. Yeé gi aá, Càŋ bɔ bú ŋgɔg ndɔ, à bú sumú seér cu lòù. Lé naâ mé núr cioò bú sâ. 10Càŋ nùà njèh mé lɔ sií naâ njèh dɔɔ́ŋ kɔɔ́, ye kɔ nyí Yeésò sieé seér né mé gèr bú sâ, te nùàr ŋgún ŋa keéh gi bɔ̀ huaán nyî teèn, nyí weh njií bɔ́ ká mbàm yoòr nyî ma. Lòù sam, bɔ́ né mé Yeésò yili yuo. 11À bɔ̀ nùàr veên yoòr yaga sɔm gi né kɔɔ́. Bɔ̀ɔ́ mé baá gi jolosé dɔɔ́ŋ, bɔ́ bɔ́ baá gi kènê mé Tele cên. Né dé cî mé Yeésò bɔ̀ sâ bɔ̀ yilá né bɔ̀ lɔb seèn, à fegùlì kwá sɔ́ cú. 12À tueé seér né ye: È Càŋ, mè nde né yilí yeè lètenè bɔ̀ lɔb mɔ̀ saán, mè nde né wò mé bené seén, mè wò seén nde né toò cìlì nùàr.» 13À den cuù ye: Dé mò, mè temé kwaá lɔ nde né mé Càŋ.» À den cuù ndɔ, ye: Mè hên nɔ, béh bɔ̀ huaán mé Càŋ lé naâ mè beè haá kwaá.» 14Yeésò lé nùàr ŋaà naâ, ye lòù sam, bɔ̀ huaán mé nyí né bɔ́ huaán yilá sâ né gi bɔ̀ nùàr, wa kɔ nyí ŋa nùàr ndɔ. Sâ dɔɔ́ŋ ye te nyí kuú cio, nyí mé njéh nyoló sɔm Sátàn mé terreb cioò né beè seèn. 15Ye te bɔ̀ɔ́ mé lé naá beéh cio veéh dɔɔ́ŋ, cio vèh cú, te bɔ́ huaré den gi mé feh bɔɔ̀n. Lòù sam, bɔ́ lé ka cioò naá giì bɔ̀ kwer. 16Mè tueé bí, à lé ndé ná ŋgwêh ye te nyí gam bɔ̀ cìlì Càŋ; à lé tétég nde kuú naâ ye te nyí gam bɔ̀ ndùté ndùtù Abrahâm. 17À lé nùàr tétég hên ŋa kuú naâ mé njéh. Kɔ à sé lé naá kaà nùàr ménâ ŋaá seér ndɔ, te à we ye bɔ̀ lɔb seèn, à den ŋgàŋ sèmè bɔɔ̀n dé koô, mé né lom beè Càŋ kɔ́bè sâ, léláŋ húɔ́m-temê ndɔ. Sâ dɔɔ́ŋ ye te nyí bɔɔ́ yií seé Càŋ teèn, nyí semé sɔm feh nyî nùà njèh, te Càŋ kulu sɔm cìlì nùàr veên yoòr. 18Wa mene hên, bɔ̀ɔ́ mé gèr né bɔ́ jilí, veên né bɔ́ taáb dɔɔ́ŋ, à nde né bɔ́ gam den. Lòù sam, bɔ́ lé naâ bú mé veên ménâ taáb ndɔ, à lé naâ mé gèr kwaré.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\