Hebreêh 3

1Mɔ né môn bɔ̀ nùàr mò te ceér Yeésò, Càŋ lé yilá naâ bí kɔɔ́ ndɔ; bí njolo kè njí lòm mé tebé Càŋ Yeésò ŋgàŋ sèmè dé koô. Béh bɔ̀ nùàr saán keéh yeé bú. 2Càŋ lé naâ bú nùà seê seèn sie kwaá. À seé seèn bɔɔ́ lom mé temé cén faá Músì lɔ naâ ké gwà Càŋ bɔɔ́ nɔ. 3Á, ŋgweéh yilí nùà mé-gwà ŋgulí kela yeé kɔɔ́ mé gwà nùà njèh wa? Mé Yeésò bɔ̂ Músì né ménâ ndɔ. Músì dé seèn né faá gwà nɔ. Terreb dé koô wulu né mé Yeésò nùà mé-gwà, dèn ŋgwéh Músì. 4Ŋgweéh gwà dé kàn né seé nùà mé-gwà wa? Né ménâ mé Càŋ, à njèh dɔɔ́ŋ si gi né kɔɔ́. 5Músì dé seèn te mbàgà Càŋe né nùà seê. Càŋ lé ye bú a, ndé bɔ̀ nùàr sòn nyî toò tueé kwaá. À lé naâ ménâ mé temé cén tueé gií ndɔ. 6Dé Kristò, à né Huaán. Mbàgà Càŋ né beè seèn. À bú ke den né te be sâ. Mbàgà Càŋ sâ né béh. Njèh cén, kɔ béh né bú mé temé cén sie, béh né ndèm mé bú kwaá, béh né mé njéh sagár, sâ ye. 7Mɔ né mân, béh ŋgwé sòn Cúcuí Ŋagâ; à lé ye: Lan mɔ bí baá hueh Càŋ ŋgweé, 8bí té temé lòù dúágá sér, bí té faá bɔ̀ tele biì léí jɔ̀gɔ̀ nɔ dèn. Wa cieé déì ké ya dueè bɔ́ lé naâ gàgà mé Càŋ saán. 9Càŋ nùà njèh ye: bɔ̀ tele biì léí jɔ̀gɔ̀ lé naâ mè sòn felá. Bɔ́ né mene gèh terrèb mò ké kunduŋ te nyèmà yulà nèà ŋené, mé njéh mene bɔ́ né lom gàgà mé mè saán. 10Temé lé mè lè mé bɔ́ ŋaá njií naâ dé cî, ye: bɔ̀ nùà hên ceér mò ŋéné kɔ́ ŋgwéh, bɔ́ cu dɔɔ́ŋ munó sabé seér né lòù. 11Yeé baá mân, temé ŋaá ŋeí cuù mè mé bɔ́ lòù, mè jege ye: lòlòm bɔ̀ nùà hên bèh dù ká yoòr mò ndé ndé cû ndɔ.» 12Sâ belà, bí kè nyégé keè, te nuaré déì mé temé veên lètenè biì lè dúágá dèn cú, te à ceér Càŋ làŋ kwá lɔ́ cú ndɔ. 13Mɔ ye te huɔm, bí fágá sér feh, bí né lètenè biì cieé dɔɔ́ŋ lòù toó kuú. Lòù sam, cieé mé yuoô bà dɔɔ́ŋ né gi lan mé Càŋ jue né sâ. Bí té gwàn mé nuaré déì sela veên, à ŋgwan le teèn. 14Béh bɔ̀ Kristò gɔ né kɔɔ́. Njèh cén, kɔ béh né bú mé temé cén sie, béh bele faá béh lé naâ ké bèh duɔɔ̂m nɔ ŋgweé, tɔ́g nde wa bèh cerê ndɔ. 15Né te mvù Càŋe ménâ nyagá den ye: Lan mɔ bí baá hueh Càŋ ŋgweé, bí té temé lòù dúágá sér, bí té faá bɔ̀ tele biì léí jɔ̀gɔ̀ nɔ dèn. Bɔ́ lé naâ gàgà mé Càŋ saán.» 16Á sâ, bɔ̀ɔ́ mé lé naá giì hueh Càŋ ŋgweé, bɔ́ né seér gàgà mé bú saán sâ, lé naâ bɔ̀ neì wee? Ŋgweéh lé naâ dàm bɔ̀ɔ́ mé Músì lé ker yuoó naâ mé njéh ké Ejíptò doô mà. 17Á, te nyèmà yulà nèà sâ, temé lé Càŋ lè ŋaá njií naâ mé bɔ̀ neì ndɔ wa? Lé naâ mé bɔ̀ɔ́ mé lé gela kuú giì naâ mé veên ké ya dueè sâ ndɔ. 18Càŋ lé naâ jege ye, bɔ̀ nùà hên bèh dù ké yoòr nyî ndé ndé cû. À lé sâ jege njií naâ mé bɔ̀ neì ndɔ wa? Ŋgweéh lé naâ mé bɔ̀ɔ́ mé lé saán naâ bú gàgà sâ wa? 19Béh ŋgweé kɔ mé njéh ye, bɔ́ lé bú mé temé cén sìè ná ŋgwêh; ye bɔ́ lé bèh dù sâ ndé ná ŋgwêh dé cî ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\