Hebreêh 5

1Ŋgàŋ sèmè dé koô dɔɔ́ŋ balé yuo giì né lètenè bɔ̀ nùàr, te à ŋa nùà seê Càŋ dé bɔ̀ mbeí seèn. Seé seèn né mbe mé sèmè toò Càŋ haâ, te veên bɔ̀ nùàr gi mé njéh. 2À nde né yuaâ bɔ̀ cùr ŋgweé komo, à ŋgweé komo yuaâ dé bɔ̀ɔ́ mé né bɔɔ́ sabé gɔ ndɔ. Lòù sam, bú nùà njèh né yuaásé faá bɔ́ nɔ. 3Sé yeé baá ménâ, à léláŋ veên dé bɔ̀ mbeî sèmè lòm ndé cú, à semé bilí nde aá mé dé seèn mene. 4Nùàr tì felè seèn mé be seèn lòbò bèh, wa nyí baá ŋgàŋ sèmè dé koô. Càŋ haá yeé nùàr bèh bú sâ kɔɔ́; à lɔ naâ Arɔ̂ŋ ménâ bɔɔ́. 5Né kèì cén mé Kristò ndɔ, à lɔ yo seèn kɔɔ́ sìè hàm ná ŋgwêh, ye te nyí ŋa ŋgàŋ sèmè dé koô. Càŋ lɔ bú ŋgàŋ sèmè dé koô sie kwaá naâ kɔɔ́, ye: Wò né Huaán mò, lan mè ŋa baá Tele yeè.» 6Wa cu beré déì ye: Wò né dé yeè ŋgàŋ sèmè dé kèì cên, wò né te gule Melkisedêg.» 7Cu déì ká te wɔ́ŋe, Yeésò lé naâ Càŋ mé terreb dua, à né bú lòù bɔŋ, à teèn lɔgɔ bilí mé yúé mene, yímé lé naâ bú njolo berré ndɔ. À lé sâ dɔɔ́ŋ ŋgweé giì naâ sòn Càŋ mé nde né bú te cio yili sɔm. Yeé baá ménâ, Càŋ ŋgweé njií mé à né dua ndɔ. 8À lɔ né mene Ŋunà Càŋ kɔɔ́, mé njéh mene à lɔ naâ tie ŋgweê maán; lɔ naâ mé dàm gèr ŋené larê. 9À yeé sieé yuo aá teèn, Càŋ sie kwaá bú manyor cɔ̀ŋ dé bɔ̀ɔ́ mé né sòn seèn ŋgweé dɔɔ́ŋ, te bɔ́ yili yuo dé kèì cên. 10Lòù sam, Càŋ ye: à né dé seèn ŋgàŋ sèmè dé koô, à né te gule Melkisedêg ma. 11Te ju hên béh né lom mé njèh tueê teèn ŋgún. Njèh cén, né taré. Béh se mene lòù, tie biì baá lieé. 12Wanɔɔ́ŋ hên né cu mé bí sé la baá giì bɔ̀ nùà fèh-njèh teèn, bí sé la né bɔ̀ déì lòù feh seér. Mé njéh mene, bí ye, ŋgòr Càŋ mé bí lé naá giì ŋgweé hên, kɔ bɔ́ fèrrè dèn cú bí cí. Sâ tueé né ye, bí sér yíé kɔ́ ŋgwéh, bí gwaán seér né mbán. 13Nuaá mé né mbán ménâ ŋaám dɔɔ́ŋ né faá huaán mbɔgɔ̀ nɔ; à mé terreb sam, à ŋgòr bagaà mé dé veên gè kɔ́ ndé ŋgwéh. 14Dé nùà koô, yáb tetarê né seé seèn, à mé seé bɔ̀ kokoô bɔ̀ meh gi aá, à né gi bɔ̀ njèh dé bebagaà mé dé vevenê geé kɔɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\