Hebreêh 6

1Mɔ né mân, sâ béh jóló ŋá sér ter lòù. Bɔ̀ ŋgòr mé béh lé naá giì felè Kristò ŋgweé doô baá gi béh lè faá maàŋ nɔ. Bɔ́ maàŋ lòù sì fèrrè ndé cú. Né mene dé feh yueé fɔɔ̂n, te bí kwaá lɔ ceér veên, né mene temé yoòr Càŋ kwaá njiî, bí ŋgweé gi aá kèn. 2Né mene tòù nòmò Càŋ, né mene dé nùàr be felè baâ, né mene te cio komo yuoô; né mene dé loù ju tenâ dɔɔ́ŋ, bí baá gi mé njéh lè. 3Mɔ né mân, sâ béh jóló ŋá sér ter lòù! Béh nde né ménâ mé terreb Càŋ bɔɔ́ komo. 4Mɔ sam, bɔ̀ déì nde né ceér Yeésò si lɔɔ́. Mɔ bɔ́ né ceér Yeésò si lɔɔ́ ndɔ, sâ bèh yili yuo bɔɔ̀n nde né taré. Á, ŋgweéh bɔ́ lé baá giì ké toò Càŋ bèh ŋagâ mà. Bɔ́ lé naá giì dàm njèh ké te vulúu kwa laré, bɔ́ kwa bilí mé Cúcuí Ŋagâ mene. 5Bɔ́ ŋene nyegé, ye ŋgòr Càŋ né lom njèh gècên kɔɔ́. Terreb wɔ́ŋ mé baá ndeê hên, bɔ́ lé naá giì ŋené ndɔ. 6Mɔ bɔ́ né cu lòù die seér, ŋgweéh sâ bèh yili yuo bɔɔ̀n nde né taré wa? Sɔɔ́ kuú mene, bɔ́ temé kwéh kòmò ndé cú. Lòù sam, bɔ́ né seér Ŋunà Càŋ yí ter lòù fagá njií cuú, bɔ́ sellé kwaá bú ké mbartɔgɔ̂, te séb bomo sue bú yoòr bomò. 7Mè tueé bí, mɔ tàbè déì né nu kwa, né lom bú yoòr te mbeî te mbeî neé yilá, yab né teèn yuo huɔɔ́m, né nùà ŋueèh gam, sâ Càŋ né tàbè sâ kulú. 8Njèh cén, mɔ teèn ba yuo seér né téker bɔ̂ njìè, sâ tàbè hèllè né cùr, Càŋ nde né bú lòù duagá seér, tàbè hèllè ŋgie yuo. 9Béh la né mene sònò mân tueé, mé njéh mene bɔ̀ nùàr mò, béh né kwàgà biì yieé, bí nde né dé biì yili yuo. 10Càŋ nùà tá-gobó sam. À seé biì nyèn ndé ŋgwéh; à né gwaân lètenè biì ŋené. Gàm mé bí lé naâ bɔ̀ nùàr seèn mé yilí seèn gam doô, à né ŋené. À né ŋené ye, bí née bɔ́ gam den ndɔ. À bí nyèn ndé ŋgwéh. 11Mé njéh mene, belà, béh né gwaán ye nùà kàn a, fágá cú feh, te seé biì jegé, bí kwa ye njií mé bí né ndèm teèn kwaá njií sâ. 12Bí té ndɔ̀m, bí bèlè sér gule bɔ̀ɔ́ mé né ceér Càŋ mé temé cén sie, mé né njèh yoló komo, mé njèh dɔɔ́ŋ kwa gi né faá Càŋ lé tueé naâ nɔ. 13Lɔ mé Càŋ lɔ kwa kwaá naâ Abrahâm ndéb tieè, à lɔ naâ bú teèn mé jègè mene jege bilí. Càŋ yeé ke, nùà koô mé né bú ham yɔgɔ́ teèn yùò kélá ŋgwêh, à jege seér gùm seèn nùà njèh, 14ye Abrahâm a: Nyí nde né wò kulú; bɔ̀ ndùté ndùtù yeè nde né mbaá yaám ndeé den ma.» 15Yeé baá môn, Abrahâm yila baá-re yolô ndɔ; à né ka yoló. Nde nde, Càŋ kulu njiî bú faá à lé tueé kwaá naâ bú nɔ. 16Mɔ bɔ̀ nùàr né njeré déì tueé, bɔ́ né lòù jege, sâ bɔ́ jege né mé yilí nuaá mé ham yɔgɔ́ né bɔ́ haàm. Mɔ bɔ́ jege aá ménâ, sâ la né mene gèh saân dé heè, nde né lètenè bɔɔ̀n tené, bɔ́ kɔ lom jègè doô. 17Lɔ naâ mé Càŋ ménâ ndɔ, ye te nyí feh keéh bɔ̀ɔ́ mé nde né ŋgùlù nyî yieé mé njéh, te bɔ́ ŋene kɔ teèn, ye kàgà-ndòn nyî kwéh sér ndé ŋgwéh ma. À lɔ jègè te ndéb sâ jege yií naâ dé cî. 18Ndéb bɔ̂ jègè né bɔ̀ njèh fà mé beè Càŋ kèh bèh. Bɔɔ́ mene naàn, Càŋ nyeén túé bèh. Mɔ né mân, sâ béh bɔ̀ɔ́ mé Càŋ né gbàŋ beèh dɔɔ́ŋ, yo né gi béh mé njéh taré, ye ndèm beèh nde né yieé. 19Ndèm sâ né beè beèh faá kùn nɔ. À béh pɔ́ŋ sie njebá kwaá né kɔɔ́, te temé nde ye béh lè die. Né mene kɔ̀ŋ cɔ̀gɔ̀ gwà Càŋ koô ké te vulúu, ndèm sâ teèn nyueé yilá nde né kɔɔ́, à yuo kela yí lètenè mɔ̀ yoòr Càŋ. 20Ké bèh sâ lɔ yila lɔgɔ́ naâ Yeésò, à né sòn beèh ké sâ kɔɔ́. À lɔ naâ ŋgàŋ sèmè dé koô ŋaá, né dé kèì cên te gule Melkisedêg.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\