Hebreêh 7

1Melkisedêg sâ lɔ naâ mgbè Salêm. Ké toò Càŋ Dueè ŋgàŋ sèmè né bú. Cu mé Abrahâm lé lieè naâ taáb mé bɔ̀ mgbè, à yeé wula gi aá bɔ́, à baá cuû, nuaá mé lé ndeè naâ ké ceér dueè, bɔ̂ Abrahâm kwaré, à kulu Abrahâm, lé naâ Melkisedêg sâ. 2Abrahâm lɔ naâ bú mbe haá ndɔ: njií mé lé naâ yulà dɔɔ́ŋ Abrahâm lé naâ bú cén teèn sɔm kwaá. Yilí Melkisedêg sâ tueé né ye: né mgbè mé dilí lom né dé seèn dé gècên. Mgbè Salêm tueé né ye: né mgbè mé haá yeé dɔlê ndɔ. 3Nuaá mé kɔ sɔm tele Melkisedêg bɔ̂ meí, teèn sam. Né mene jɔ̀gɔ̀ bɔ̀ seèn déì, nuaré déì kɔ́ sɔ̀m ŋgwéh. Nuaá mé tueé sɔm kùr ŋaàr mé kùr cioò seèn teèn sam ndɔ. À den né faá Ŋunà Càŋ nɔ: à né ŋgàŋ sèmè dé nyèmà mé nyèmà. 4Melkisedêg né duesé! Bí kwàgà yíé mé Abrahâm: Abrahâm né mene tele dàm bɔ̀ huaán Iserálà dɔɔ́ŋ kɔɔ́, mé njéh mene bú mé feh seèn lé naâ Melkisedêg mbe haá; bɔ̀ njií mé à lé cu giì mé njéh bèh taâb dɔɔ́ŋ, te njèh yulà, à lé naâ Melkisedêg teèn cécéné sɔm haá. 5Bɔ̀ ndùté ndùtù Levî mé né ŋgàŋ sèmè né gi mé sóú Músì tieè, né bɔ́ sɔgɔ́ den, ye bɔ́ a: bí ndé beè bɔ̀ huaán Iserálà; njií mé baá yulà dɔɔ́ŋ, bí weh bele teèn cécéné cécéné ma. Sâ dɔɔ́ŋ lé naá den cuù lètenè bɔ̀ nùàr bɔɔ̀n mé né gi ndùté ndùtù Abrahâm ndɔ. 6Melkisedêg lé dé seèn jɔ̀gɔ̀ bɔ̀ Levî ná ŋgwêh. Mé njéh mene, à lé naâ mbe beè Abrahâm weh; te njèh yulà dɔɔ́ŋ Abrahâm lé naâ bú teèn cécéné cécéné sɔm haá bele. Abrahâm lé né mene kɔɔ́ ye nyí né mé ndéb Càŋ yoòr dɔɔ́ŋ, mé njéh mene à lé Abrahâm kulu seér cuù naâ kɔɔ́. 7Bí né gi kɔɔ́ ye, nuaá mé kulu yeé mbeí ham kela né kɔɔ́ mé mbeí. 8Wanɔɔ́ŋ ŋgweéh bɔ̀ ŋgàŋ sèmè te mbàgà Levî, mé weh yeé mbe dɔɔ́ŋ, né yeé kuú gií wa? Dé Melkisedêg môn sam; à né mbe faá bɔ́ nɔ weh, mé njéh mene à kú bèh. Mvù Càŋ tueé né ménâ. 9Sâ Levî né mene mbe beè bɔ̀ huaán Iserálà weh, à mene Melkisedêg bèsɔ́nè há ŋgwéh, mé njéh mene à lé naá giì bú mbe haá ndɔ. 10Lòù sam, cu mé Abrahâm tele koô seèn bɔ̂ Melkisedêg lé kwaré naâ teèn, sâ à lé baá giì yoòr Abrahâm. Njèh cén, sâ à lé née te càŋ ye. 11Seé bɔ̀ ŋgàŋ sèmè te gèh Levî dɔɔ́ŋ lɔ gule dobo giì naâ mé sóú ké lètenè bɔ̀ huaán Iserálà. Mɔ seé bɔ̀ ŋgàŋ sèmè Levî sé né seé ŋgulî, sé lɔ húɔ́m ná cû mé ŋgàŋ sèmè dé koô déì ŋené yuo kela cuù beré déì te gule Melkisedêg. Ŋgàŋ sèmè dé koô sé lɔ yuo cegé kaà te gèh Arɔ̂ŋ ŋunà Levî. 12Ŋgweéh mɔ gèh ŋgàŋ sèmè kweéh seér, sóú né yeé kweéh seér ndɔ wa? 13Bí kɔ́ɔ ye, Fehtoò beèh mé béh né felè seèn tueé hên, dé seèn nùà Levî sam, gèh dé seèn né hiín. Te gèh seèn-e nuaré déì ŋgàŋ sèmè teèn ŋá ŋgúŋgwéh. 14Béh né gi kɔɔ́ ye, à né dé seèn te gèh bɔ̀ Júdà bɔ̀. Béh né cu kɔɔ́ ye, Músì yeé baá felè bɔ̀ ŋgàŋ sèmè tueé wa, à lɔ njeré déì te gèh bú hên túé ná ŋgwêh ma. 15Bí kɔ́ɔ ye, ŋgòr hên ŋené ŋagá baá kèn; ŋgàŋ sèmè déì faá Melkisedêg nɔ waà baá. 16Bú sâ sóú lɔ kɔɔ́ táŋ ná ŋgwêh, te bɔ́ nde ye bú ŋgàŋ sèmè sie kwaá. À dé seèn né nùà njèh, à né ŋgàŋ sèmè mé né den cu dɔɔ́ŋ làŋ. 17Te mvù Càŋe tueé taré né ménâ ndɔ, ye: Wò né dé yeè ŋgàŋ sèmè dé kèì cên, wò né te gule Melkisedêg.» 18Yeé baá môn, Càŋ tɔr wula sóú dé léí toò sâ ndɔ, ye né yuaá, gàm teèn sam ma. 19Mé gècên mene, sóú Músì hèllè nùàr njolò Càŋ sènè kòmò bèh. Càŋ mé ŋgeér sam; njií mé né sóú sâ huɔɔ́m yɔgɔ́, waà baá kèn. Ndèm beèh kènê dɔɔ́ŋ baá gi teèn, à béh ké yoòr Càŋ ŋgoró njií né kɔɔ́. 20À dé seèn né nuaá mé Càŋ lɔ nde bú ŋgàŋ sèmè dé koô sie, à lɔ teèn jege bilí naâ mé jègè mene. À lɔ dé bɔ̀ ŋgàŋ sèmè déì lòù jègè ná ŋgwêh. 21Dé Yeésò à lé naâ jege, ye bú a: Jue nyí Nùà Dueè, nyí jègè kèh ndé ŋgwéh; wò dé yeè né ŋgàŋ sèmè dé kèì cên.» 22Yeé baá ménâ, béh yieé kwàgà mé Yeésò ndɔ, ye ŋgɔ̀ŋ dé seèn yieé kela né kɔɔ́ mé ŋgɔ̀ŋ dé cuûm. 23Njeré déì né cu teèn ndɔ. Bí kɔ́ɔ ye bɔ̀ ŋgàŋ sèmè lé naâ ŋgún. Lòù sam, bɔ́ né yeé seé ŋgàŋ sèmè toò kuú kwaá lɔɔ́. 24Dé Yeésò môn sam; à seé seèn toò kú kwá lɔ́ ŋgwéh; cu dɔɔ́ŋ à né den làŋ. 25À bɔ̀ nùàr yili komo né dé cî. Bɔ̀ɔ́ mé né gi yoòr Càŋ mé bú ndeé, à né bɔ́ dé kèì cên yili sɔm. Lòù sam, cu dɔɔ́ŋ à né dé seèn làŋ, à né Càŋ felè bɔɔ̀n dua den. 26Yeé baá ménâ, ŋgàŋ sèmè mé nde né béh gam, kɔ né bú. À dé seèn né jolosé, mé sòn fuû ndɔ, à veên déì cór bèh. Càŋ lɔ naâ bɔ́ bɔ̀ vevenê bɔ̀ hiín geé kwaá, à weh njií bú dé seèn ké ter te vulúu. 27À dé seèn faá bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô hèllè sam. À Càŋ sèmè felè veên dé seèn nùà njèh há ŋgúŋgwéh, à dé bɔ̀ mbaábɔn cieé dɔɔ́ŋ faá bɔ́ semé yeé sâ, sèmè bèh ndɔ. À lɔ dé seèn semé naâ mbei cén dé kèì cên. À lɔ ménâ semé naâ mé gùm seèn nùà njèh ndɔ. 28Bɔ̀ ŋgàŋ sèmè mé sóú Músì lɔ sie kwaá giì naâ kɔɔ́ dɔɔ́ŋ lɔ naá giì bɔ̀ wàn. Te jomo sóù, Càŋ nde ye lòù jege; à ŋgàŋ sèmè dé koô teèn sie kwaá seér baá-re Ŋuna seèn mé né dé seèn tê dé kèì cên.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\