Hebreêh 8

1Njolo ŋgòr mé béh né tueé hên dɔɔ́ŋ né ye: ŋgàŋ sèmè beèh né gèh ŋgàŋ sèmè dé koô sâ. À né ké te vulúu yoòr Càŋ terrèb mé né te kɔgɔ. À né te be gaâ seèn den den. 2À seé seèn bɔɔ́ den né ké gwò lètenè mɔ̀. Gwà sâ né sòn gwà cɔ̀gɔ̀; njèh cén, à né dé seèn gwà gècên mé Càŋ nùà njèh lé sieè naâ kɔɔ́, nùàr lé bú kɔɔ́ síé ná ŋgwêh. 3Bɔ́ ŋgàŋ sèmè dé koô dɔɔ́ŋ sie kwaá né, te à haá beh Càŋ mbe mé sèmè. Yeé baá ménâ, kɔ ŋgàŋ sèmè beèh dé koô sâ haá bú njeré déì ménâ ndɔ. 4Mɔ à sé né ká te wɔ́ŋe, à sé naâ ŋgàŋ sèmè den kwa wa? Lòù sam, bɔ̀ ŋgàŋ sèmè bɔɔ̀n né ká doó teèn, bɔ́ né gi Càŋ mbe faá sóú Músì lé tueé naâ sâ haá. 5Njèh cén, seé mé bɔ̀ ŋgàŋ sèmè hèllè bɔɔ́ yeé sâ, bɔ́ si weh lom né lòù, bɔ́ si weh yeé yoòr seé dé Càŋ ké te vulúu. Mé seé Músì lé naâ faá bèh ménâ ndɔ: cu mé Músì lé ndeè naâ gwà sieé, Càŋ lé ye bú a: kè nyégé bagasé, wò nde ménâ sieé ma. Síé sɔ̀m ká nág faá nyí lé naâ wò ké te tòre nɔ feh. 6Kènê seé dueè baá seér beè Yeésò, né dé bɔɔ̀n hèllè yɔgɔ́ keéh, à béh yoòr Càŋ nyɔgɔ́ njií né mé ŋgɔ̀ŋ dé feê; dé sâ né ŋgɔ̀ŋ dé cuûm yɔgɔ́. Lòù sam, ŋgɔ̀ŋ bú sâ né mé ndéb dé bagaà teèn. Ndéb bú sâ kela né kɔɔ́ mé ndéb dé cuûm. 7Mɔ ŋgɔ̀ŋ dé toò jɔ̀gɔ̀ sé lɔ naâ teèn yilá, sé lɔ húɔ́m ná cû mé Càŋ kweéh seér bú mé ŋgɔ̀ŋ dé feê. 8Béh kɔ baá ye, bú sâ lɔ teèn yílá ná ŋgwêh bɔ̀n. Lòù sam, Càŋ lé née bɔ̀ nùàr seèn teèn bɔ den, ye: Cu déì ndeè né waâ, nyí nde né ŋgɔ̀ŋ dé feê mé bɔ̀ huaán Iserálà kɔ. Nyí nde né mé gèh bɔ̀ huaán Júdà ménâ kɔ ndɔ, jue nyí Nùà Dueè. 9Dé sâ dèn ndé cú faá dé mé nyí lé kɔɔ́ naâ mé bɔ̀ tele bɔɔ̀n léí jɔ̀gɔ̀ nɔ. Nyí lɔ né mene bɔ́ te tàbè Ejíptò mé be nyî kou sɔm keéh, mé njéh mene bɔ́ lé naâ ŋgɔ̀ŋ sâ lòù cum seér. Nyí yeé ŋene aá ménâ, nyí sɔm be nyî yoòr bɔɔ̀n ndɔ; jue nyí Nùà Dueè. 10Hên né ŋgɔ̀ŋ mé nyí kɔ nde né mé bɔ̀ huaán Iserálà loù sâ, jue nyí Càŋ Dueè: Nyí bɔ́ sóú nyî soú kwaá seér nde aá felè, nyí bɔ́ nyagá kwaá seér nde aá te temê ndɔ, te Càŋ bɔɔ̀n den lom nyí, bɔ́ den bɔ̀ nùàr nyî. 11Cu sâ nuaré déì bɔ̀ mbaábɔn lòù fèh sɔ́ ndé cú, ye bɔ́ a: kè Nùà Dueè baá ye hên nɔ. Né mene huaán maàn, né mene nùà koô, dɔɔ́ŋ nde gi né nyí ŋené kɔɔ́. 12Nyí nde né yúlá-temé bɔɔ̀n lè nyî kulú sɔm; nyí veên bɔɔ̀n ká lè nyî sìè kwá ndé cú.» 13Mé Càŋ nde mé ŋgɔ̀ŋ feê mân tueé, sâ à ye ŋgɔ̀ŋ dé léí toò hèllè baá dé cuûm ma. Né yeé môn ndɔ, mɔ njeré déì kulí baá, à né yeé dé cuûm ŋaá, te jomo sâ à nyoló yuo weéh lòù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\