Hebreêh 9

1Ŋgɔ̀ŋ dé léí toò lé naá giì mé bɔ̀ sóú teèn, bɔ̀ nùàr lé Càŋ dua ŋene beéh mé njéh. Bèh Càŋ duaà lé naá giì teèn. 2Bɔ́ lé naâ gwà cɔ̀gɔ̀ sieé, kɔ̀ŋ lé naâ teèn fà. Kɔ̀ŋ dé toò jɔ̀gɔ̀, bɔ́ lé yilá naâ bú mɔ̀. Tàndáŋ lâm kpàcɔ̀gɔ̀ lé naâ gwò sâ; gbàgà breêd mé bɔ́ haá yeé toò Càŋ lé naâ gwò sâ ndɔ. 3Tùtúlù kɔ̀ŋ dé yí jomò bɔ́ lé teèn colo tenà naâ cɔ̀gɔ̀; bɔ́ yilá mí bú sâ mɔ̀ dé joloò. 4Kɔ lé naâ gwò sâ teèn, bɔ́ me né mé goó, te bɔ́ ŋgie beh bɔ̀ san teèn. Mbèŋ déì lé naâ gwò sâ teèn ndɔ, bɔ́ mban sie né bú mé goó. Né mbèŋ ŋgɔ̀ŋ. Bɔ́ me cu né ŋguú déì mé goó, bɔ́ dilí kwaá yí lè mbèŋ sâ ndɔ. Yí lè ŋguú sâ né mánà. Lè mbèŋ sâ lé naâ cùgò Arɔ̂ŋ mé lé naâ mvue faám doô. Bɔ̀ mbeh taâ déì fà lé naâ lè mbèŋ sâ ndɔ, bɔ̀ sóú ŋgɔ̀ŋ né teèn nyagá den bele. 5Felè mbèŋ sâ bɔ́ lé teèn me dilí kwaá naâ bɔ̀ cìlì Càŋ terrèb. Bɔ́ me ndɔgɔ́ njií né bɔ́ bà yí felè mbèŋ, bèh mé bɔ́ ber yeé húɔ́m teèn, te Càŋ kulu sɔm bɔ̀ nùàr veên yoòr. Kè, ŋgòr hên dé kènê tueé giî sam. 6Bɔ́ yeé nyegé kwaá gi aá ménâ, bɔ̀ ŋgàŋ sèmè né lom cieé dɔɔ́ŋ te mí dé toò jɔ̀gɔ̀ sâ yilá sɔɔ́, bɔ́ né seé Càŋ teèn bɔɔ́. 7Te mí dé yí jomò doô, ŋgàŋ sèmè dé koô yila cegé yeé teèn kɔɔ́, à yila cegé yeé mbei cén te nyèmà ndɔ. À teèn yila yeé mé húɔ́m nyaàm beè, te à haá sèmè mé njéh, Càŋ kulu sɔm bú veên yoòr, kulu sɔm gi bɔ̀ nùàr veên mé bɔ́ né bɔɔ́ sabé doô yoòr ndɔ. 8Cúcuí Ŋagâ feh kwaá baá-re béh mé bɔ̀ njèh sâ ndɔ, ye béh a: mɔ mɔ̀ bú toò jɔ̀gɔ̀ sâ née ka toò tég ŋeí tená, sâ ndɔ́g ceér mɔ̀ dé joloò née ndúg ye ma. 9Sâ dɔɔ́ŋ né kàn mé feh kwaá né bɔ̀ njèh dé cafanê, ye béh a, bɔ́ né gi mbe mé sèmè dág haá; njèh cén, gèh Càŋ duaà bú sâ temé nùàr nyégé kòmò ndé ŋgwéh. 10Né lom bɔ̀ gènnè yâb bɔ̂ gènnè mbè mé tòù nyénnè ma. Bɔ̀ njií sâ dɔɔ́ŋ né gi wàn ndɔ. Bɔ́ lɔ teèn deén naâ, ye te béh be lulú den ŋgɔgɔ̂ mé njéh. Mɔ njèh dɔɔ́ŋ ndeè kweéh seér gi aá, Càŋ ye te nyí fɔ sɔm ye bɔ̀ sâ bɔ̀. 11Kènê Kristò waà baá ndɔ. Ŋgàŋ sèmè dé koô né bú; béh bɔ̀ njèh gècên kwa gi né beè seèn. À lé naâ lè mɔ̀ dé Càŋe yilá ndeé. Bú sâ né dé Músì hèllè lieé yɔgɔ́, né bú jolo yɔgɔ́ ndɔ. Bɔ̀ nùàr lé kɔɔ́ síé ná ŋgwêh, à dé njèh wɔ̂ŋ sam ndɔ. 12Kristò lɔ teèn yila ndeè naâ dé kèì cên. Lɔ mé húɔ́m mbieè ná ŋgwêh, mé húɔ́m huaán nàgà sam ndɔ. Lɔ naá seêr mé húɔ́m seèn nùà njèh. À lɔ béh yili sɔɔ́m naâ mé njéh, lɔ naâ dé kèì cên ndɔ. 13Bí né gi kɔɔ́ ye, dé tòù nùàr, bɔ́ nùàr yoòr yuɔb yeé húɔ́m mbieè mé húɔ́m tela nàgà. Bɔ́ né yeé nàgà tuar ŋgie njií; bɔ́ weh tou sâ, bɔ́ yuɔb njií bɔ̀ nùàr yoòr ndɔ, ye sâ bɔ́ sené yeé bɔ́ lòù. 14Mɔ né yeé mé húɔ́m nyaàm mân, sé tagá mé dé Kristò wa? Kristò lé dé seèn semé seér naâ gùm seèn nùà njèh. Dé sâ né lom jéjég sèmè kɔɔ́, Cúcuí Càŋ ndeèr né teèn. Dé seèn húɔ́m seèn nde né temé beèh sené, te bɔ̀ seé mamvuaàn lè beèh dèn cú, te béh ŋa bɔ̀ seé bɔ̀ Càŋ làŋ. 15Sâ tueé né ye, Kristò nyɔgɔ́ bilí aá béh bɔ̀ Càŋ kèn; à béh bɔ́ nyɔgɔ́ bilí né mé ŋgɔ̀ŋ feê, te bɔ̀ɔ́ mé Càŋ lé naá giì yilá dɔɔ́ŋ yila gi ŋgùlù seèn, bɔ́ den teèn dé ndeèr, faá à lé ye bɔ́ nde né teèn yilá nɔ. Lòù sam, Kristò lé naâ cio beèh ŋaá weh. Bɔ̀ nùàr te ŋgɔ̀ŋ dé toò jɔ̀gɔ̀ hèllè lé né mene veên bɔɔ́, à lé naâ bɔ́ teèn huar sɔm. 16Bí kɔ́ɔ ye, mɔ nùàr lé naá giì ŋgúlú seèn lòù taáŋ kwaá, kɔ bɔ́ ndeè ŋene ye à kuú baá, bɔ́ geé ye ŋgúlú sâ. 17Mɔ nùàr lé naá giì ŋgúlú seèn jege kwaá, à née mé njolo, bɔ́ ŋgúlú hèllè cu sâ gè ndé ŋgwéh. 18Mé ŋgɔ̀ŋ Càŋ dé toò jɔ̀gɔ̀ hèllè lɔ naâ ménâ ndɔ; húɔ́m lé naâ teèn yilá, te ŋgɔ̀ŋ kwa ye terreb. 19Músì yeé kulá kwaá gi aá cìlì nùàr sóú Càŋ dɔɔ́ŋ tieè, à weh húɔ́m huaán nàgà mé húɔ́m mbieè, à hualé bilí mé nòmò. À weh cù, à bilí mé yúlí sòrŋgaàŋ, à né te húɔ́me yií njií, à né felè mvù sóù yuɔb njií, à né cìlì nùàr yoòr yuɔb njií ndɔ. 20À ye bɔ̀ nùàr a: Hên né húɔ́m mé Càŋ kɔ kuú né ŋgɔ̀ŋ mé njéh, ye te bí jolo cí.» 21Músì lé naâ húɔ́m sâ te gwà cɔ̀gɔ̀ yuɔb njií, à lé naâ te njèh seé gwà Càŋe dɔɔ́ŋ yuɔb njií ndɔ; 22faá sóú tueé nê nɔ, ye né mene kei wa, kɔ húɔ́m njèh dɔɔ́ŋ sené né kɔɔ́ ma. Yeé baá ménâ, kɔ húɔ́m kwar kɔɔ́, te Càŋ nde ye nùàr veên yoòr kulú sɔm ndɔ. 23Bɔ̀ njií mé bɔ̀ nùàr lé naâ ké te vulúu si weh sâ, bɔ́ lé naá giì bɔ́ faá mè la naâ tueé nɔ, sené gií. Njèh cén, bɔ̀ dé ké te vulúu dé bɔɔ̀n gwaán né bɔ̀ jéjég sèmè. 24Mè né tueé: Kristò lɔ te mɔ̀ mé bɔ̀ nùàr me né kɔɔ́ yílá ná ŋgwêh. Lòù sam, né lom cecemé mé bɔ́ lé si weéh naâ yoòr mɔ̀ dé ké te vulúu. À lé yila seér naâ ké te vulúu sâ. À ké teèn toò Càŋ kènê né sòn beèh. 25Ké lètenè bɔ̀ Jûf nyèmà dɔɔ́ŋ ŋgàŋ sèmè dé koô né yeé lè mɔ̀ joloò mé húɔ́m nyaàm beè yilá sɔɔ́. Dé Kristò lé môn ná ŋgwêh, à lé teèn lòù yágá dèn ná ŋgwêh, à lé feh seèn semé cegé naâ mbei cén. 26Mɔ sam, sâ bèh lɔ mé wɔ́ŋ lɔ duɔɔ́m naâ, à sé naâ gèr mé gùm seèn nyèmà dɔɔ́ŋ ŋené kum. Mè tueé bí, môn sam. À lé dé seèn waà naâ te nàm bú mé wɔ́ŋ nde aá teèn ceré hên; à gùm seèn nùà njèh semé cegé mbei cén, te yaga sɔm bɔ̀ nùàr veên yoòr. 27Né mene neì dɔɔ́ŋ kuú cegé yeé mbei cén. Mɔ à kuú baá, à nde ké te ju toò Càŋ. 28Kristò lé kuú naâ mbei cén ndɔ; à lé feh seèn semé naâ, ye te nyí kulu sɔm nùàr ŋgún veên yoòr. À nde cuù né mbei cén dé jomò waâ; dé sâ felè veên sam cuú, nde baá dé bɔ̀ nùàr seèn yili sɔɔ̀m. Bɔ̀ɔ́ mé né bú goó kela den dɔɔ́ŋ nde né yili yuo gií.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\