Jâk 2

1Bɔ̀ nùàr mò, bí bɔ̀ɔ́ mé né dé biì temé yoòr Fehtoò beèh Yeésò Kristò Nùà Sùsùm kwaá njií dɔɔ́ŋ, bí té bɔ̀ nùàr lòù bàlè. 2Sâ jue né, merré déì nuaré déì bɔ̂ mbeí ndeè naâ te mɔ̀gɔ̀ biì yilá ndeé, déì né nùà sèsàm, à né mé bɔ̀ cɔ̀gɔ̀ sèsàm yoòr mé lɔ̀ŋ sèsàm beè ndɔ; déì né dé seèn nùà saâm, mé cɔ̀gɔ̀ tándárè mân yoòr. 3Bɔ́ fà dɔɔ́ŋ yeé waà baá, bí sumú weh nùà sèsàm dé seèn lòù, bí feh bú kɔgɔ sùsùm, ye bú a: ndê dèn dé yeè ká teèn. Bí né nùà saâm dé seèn ter ŋgaáŋ kwaá den; mɔ sam bí ye bú a: dèn ndé dé seèn ka biì te bàŋ tabe. 4Ŋgweéh sâ bí geí né nùàr lòù wa? Ŋgweéh sâ ndìèm veên lè biì doô tena né ju ménâ kɔɔ́ mà. 5Bɔ̀ mbeí mò, temé mò né yoòr biì, bí félá nyégé bagasé, bí kɔ́ɔ ye, Càŋ ká lè wɔ́ŋe balé weh seér né bɔ̀ saám bɔ̀, ye te bɔ́ kwaá yam njií gi temé yoòr nyî, bɔ́ yila Lò nyî faá nyí lé naâ tueé kwaá nɔ: sâ à lé ye bɔ̀ɔ́ mé gwaán né nyí dɔɔ́ŋ nde gi né Lò nyî yilá. 6Mɔ Càŋ né dé seèn ménâ tueé, bí bɔ̀ saám bɔ̀ lòù seb seér né dé keì wa? Ŋgweéh bɔ̀ sèsàm bɔ̀ hèllè bí gèr feh keéh yeé kɔɔ́ wa? Ŋgweéh bɔ́ bí toò juù njií yeé kɔɔ́ wa? 7Yilí nyɔ́gɔ̀r mé né yoòr biì doô, bɔ́ bɔɔ́ beéh yeé kɔɔ́ ndɔ mà. 8Mɔ bí né sóú dé koô mé lé yuoó naâ sònò Nùà Dueè jolo, sâ bí bɔɔ́ yií né teèn. Te mvù Càŋe né môn nyagá den, ye: Gwàn mbeí yeè faá wò gwaán né ŋgàŋ yoòr yeè nɔ.» 9Mɔ bí ménâ bɔ́ ŋgwéh, bí né seér nùàr lòù balé, sâ bí kwa né sóú, bí sela né veên; á sâ, ju nde né bí sie ndɔ. 10Lòù sam, nuaá mé kwa baá njolo sóù cén kwa bilí né mé bɔ̀ dé jomò mene. 11Bí kɔ́ɔ ye, nuaá mé lé yiín naâ yàgà kuû doô, yiín cu né feh wulâ kɔɔ́ ndɔ. Mɔ né mân, nuaá mé yàgà kú ŋgwéh, wula seér né dé seèn feh, kum né sóú. 12Mè tueé bí, njií mé bí né gi tueé, mé bí né bɔɔ́ dɔɔ́ŋ, bí kɔ́ɔ ye, sóú mé nde né béh te veéne huaár sɔm doô nde gi né bí ju teèn bele laré. 13Loù sâ jere Càŋ mé nuaré déì sìè ndé ŋgwéh faá jere lé nùà sâ mé mbeí sìè ná ŋgwêh nɔ. Dé bɔ̀ kɔ́-jere bɔ̀, loù sà bɔ́ nde né ju feém. 14Bɔ̀ nùàr mò, hên mɔ nuaré déì tueé lom né mé sòn, ye nyí né temé yoòr Càŋ kwaá njií, à njií mé Càŋ tueé nê bɔ́ ŋgwéh, sâ né njeré déì gam wa? Gèh temé kwaá njiî bú sâ nde né bú yili sɔm ndɔ wa? 15Mè jue né merré déì cɔ̀gɔ̀ bɔ̂ yáb né yeé mbeí saám, 16bí né bú tueé seér, ye bú a: ndé bá-re baga, dùlù a, té wò dɔ́lé; cùè a, té wò sìè ndɔ. Mɔ njií mé né bú yɔgɔ́ sâ, bí bú há ŋgwéh, sâ léláŋ ŋgòr biì nde né bú gam wa? 17Né kèì cén mé temé nùàr ndɔ: mɔ nuaré déì né temé yoòr Càŋ kwaá njií, à seé bɔ́ ŋgwéh, sâ temé kwaá njiî seèn sâ né komó temê. 18Mɔ nuaré déì ye mè a: mè bɔɔ́ né dé mò seé, nyí kwaá njií né dé nyî temé yoòr Càŋ ma, mɔ à tueé né ménâ, sâ mè nde né bieé ye bú a: Jɔ̀gɔ̀ fèh ke mè ndândaà temé yoòr Càŋ kwaá njiî, mé seé teèn yílá ŋgwéh sâ, te mè feh keéh bú temé yoòr Càŋ kwaá njiî, mè feh keéh bú mé seé mò. 19Ŋgweéh wò né gi kɔɔ́ ye, Càŋ gi cegé né cén mà. Wò kɔ yií né teèn. Bɔ̀ tándulu né taré môn kɔɔ́ ndɔ, bɔ́ toò seèn ndelé yeé dé cî! 20Kɔ̀cɔ̀, tándugó! Kè, ndândaà temé yoòr Càŋ kwaá njiî mé seé teèn yílá ŋgwéh, né temé kuû. Kɔ bɔ́ né gi fà dɔɔ́ŋ, sâ ye. Kwá mè feh wò. 21Ŋgweéh Abrahâm, tele beèh dé koô, lé nùà gècên beè Càŋ ŋaà naâ mé seé wa? À lé naâ ŋuna seèn Isâk toò Càŋ semé njií. 22Kènê wò ŋene kɔ baá kèn, ye temé seèn yoòr Càŋ kwaá njiî, bɔ̂ seé seèn lé naá giì bècénè fà dɔɔ́ŋ, te temé seèn yoòr Càŋ kwaá njiî mboón ye mé seé seèn. 23Te yuo faá bɔ́ nyagá kwaá né te mvù Càŋe nɔ, ye: Abrahâm lé naâ temé cén yoòr Càŋ kwaá njií; Càŋ lé bú nùà dilî yilá naâ mé njéh.» À lé bú mbeí seèn yilá naâ dé cî ndɔ. 24Sâ, bí ŋéné kɔ́ bá ŋenè, ye Càŋ nùàr nùà dilî beè seèn yilá né mé temé yoòr seèn kwaá njiî bɔ̂ seé fà dɔɔ́ŋ ma. 25Lé naá cuù mé Rahâb sɔrmbe ménâ ndɔ: Càŋ lé bú nùà dilî beè seèn yilá naâ mé seé gècên seèn: bɔ̀ tebé bɔ̀ déì lé yuoó naâ lètenè bɔ̀ Jûf, bɔ́ waà, à sie nyegé bɔ́, à né bɔ́ gam. Bɔ́ yeé baá mé gò, à feh bɔ́ ceér dé hiîn, te bɔ́ beè yílá cú. 26Den né faá yo nùàr nɔ; mɔ cúcuí nùàr yuo aá, yo ŋa ká jomo komó. Né mé temé yoòr Càŋ kwaá njiî ménâ ndɔ, mɔ seé teèn yílá ŋgwéh, sâ né komó temê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\