Jâk 4

1Jɔ́gɔ́ mé kèrrè lètenè biì kelà he ndɔ wa? Sâ dɔɔ́ŋ né gi tuaá wɔ̂ŋ mé né lè biì, ŋaáŋ né bí môn kɔɔ́. 2Bí sé yeé baá njeré déì gwaán, temé biì jɔgɔ le teèn; bí sé yeé kwà cú, ŋa wúlá-feh. Tuaá sé yeé baá bí mé njeré déì sie, bí sé yeé kwà kòmò cú, lègè die lètenè biì, kèrrè kela baá-re teèn yila. Mè tueé bí, bí bɔ̀ njií sâ kwà bèh; lòù sam, bí mé Càŋ dùà njí bèh. 3Bí né mene mé bú dua njií, bí kwà bèh. Lòù sam, bí teèn dùà yí ŋgwéh, bí kɔ lom né duaà, te bí bɔɔ́ mé njéh faá bí gwaán nê nɔ. 4Kɔ̀cɔ̀, jue ka bí bɔ̀ vevenê bɔ̀! Bí kɔ́ ŋgwéh ye, mɔ bí né bɔ̀ mbeí wɔ̂ŋ, sâ bí né bɔ̀ bùnò bɔ̀ Càŋ wa? Né yeé môn; nuaá mé ye nyí né mbeí wɔ̂ŋ né nùà bùnò Càŋ. 5Bí té mùnò, ye bɔ́ te mvù Càŋe nyagá kuú né dé lòù, ye: Yɔ̀ŋ mé Càŋ yií kwaá né yoòr beèh hên, à bú cií lom nde né mé huer mene. 6Sâ kè-re ndɔ, mé njéh mene, Càŋ né cu béh húɔ́m-temé seèn lòù feh keéh ŋeí, te yuo faá bɔ́ lé nyagá kwaá naâ te mvù Càŋe nɔ, ye: Nuaá mé né lòù ŋgumó dɔɔ́ŋ, Càŋ bú gwàn bèh, à húɔ́m-temé seèn feh keéh seér né mé bɔ̀ dedɔlê bɔ̀.» 7Mɔ bí ye te huɔm, bí léb ndé toò Càŋ, bí njébá taáb mé Sátàn, à nde né bí dula kwaá lɔɔ́. 8Bí ŋgòrò ndé gí yoòr Càŋ, te Càŋ ŋgoró nde yoòr biì ndɔ. Kɔ̀cɔ̀ bɔ̀ leba bɔ̀, bí yàgà sɔ̀m gí bɔ̀ veên beè, bí yaga nyegé temé ndɔ. 9Bí vúágá kú, bí sì yúé, bí né njegér. Bí lɔɔ̀ ja kioô, bí yúé sér lòù. Bí lɔɔ̀ vɔ́gɔ́-temé, bí vúágá sér kú. 10Bí cémmé ndé gí toò Fehtoò beèh, à nde né bí ter sie sɔm. 11Bɔ̀ nùàr mò, nùàr té mbeí júé. Nuaá mé né mbeí jueé, mé né ju felè seèn tená gɔ dɔɔ́ŋ, jue né sóú, à ju tena né felè sóù ndɔ. Mɔ à né ju felè sóù ménâ tená, sâ à feh seèn weh né faá nùà téná-juù nɔ, à sóú hèllè jòlò ndé cú. 12Mè né tueé ye bí a, ye sóú sou lom né Càŋ nùà njèh, à né lom nùà téná-juù teèn mé huún ndɔ. Terreb nùàr yili sɔɔ̀m mé nùàr calé sɔɔ̀m né cegé beè seèn mé huún. Wò né neì mé né ju felè mbeî tená wa? 13Bí bɔ̀ɔ́ mé né tueé gɔ ye: lan wa, né kwéh wa, béh nde né te lɔɔ́ mân ndeé, béh cer teèn gùm nyèmà, béh né toón bɔɔ́, béh né kàgàlɔ̀ŋ kwa, bí bɔ̀ɔ́ mé né ménâ tueé sâ, bí ŋgwé nyégé bagasé. 14Njií mé wa ndeè né felè biì kwéh, bí né kɔɔ́ wa? Bí den né faá mvulu bègè nɔ; à nde gi né bagasé sie ndɔgɔ́, tètèì sam à ŋagá yuo cu aá kèn. 15Mɔ ye te huɔm, bí sé la tueé seér naâ ye: mɔ Nùà Dueè né gwaán, à nde né béh terreb haá, te béh bɔɔ́ dé kàn mé dé kân. 16Bí lɔɔ̀ cí, bí né seér feh mé púnò mbaá ham gɔ. Bí kɔ́ ŋgwéh ye gèh púnò bú sâ né dé veên wa? 17Sâ kènê ndɔ, nuaá mé né ceér bagaà kɔɔ́, lɔɔ̀ cí, nde bele seér ceér dé hiîn, kuú baá veên kèn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\