Jâk 5

1Bí bɔ̀ lilieê bɔ̀ ŋgwé nyégé bagasé ndɔ, bí sì mbà siì, bí njègèr lòm dé njegêr, gèr baá felè biì ndeê! 2Bɔ̀ ŋgúlú biì hèllè baá gi tàbè, sueé cɔ̀gɔ̀ biì yieé gi aá kèn. 3Jagàb kàgàlɔ̀ŋ biì vu sɔm aá ndɔ, te bí ndeè die ju mé njéh. Mè tueé bí, gùm biì vu nde né faá we ŋgie né bú kɔɔ́ nɔ. Lòù sam, bí nde ŋgúlú biì cuan bilí, sâ wɔ́ŋ baá gi ká bèh cerê. 4Bí né bɔ̀ seé bɔ̀ ké ŋueh yií, bɔ́ né bí boór kieé, bɔ́ né yab kwaá, bí bɔ́ kàgàlɔ̀ŋ gwɔ̀m bèh. Bí ŋgwé njí kéŋ bɔɔ̀n kán, bɔ́ né Càŋ terrèb felè biì keéŋ yilá, à né hueh bɔɔ̀n ŋgweé ndɔ. 5Bí né dé biì wɔ́ŋ samé yieé, bí né pɔ̀yɔ̀g yieé. Ŋgweéh bí né lom faá nyam cèllè mé bɔ́ nde né ŋɔɔ́b wa? 6Bɔ̀ɔ́ mé bèh njèh kɔ́ ŋgwéh, bí ju felè bɔɔ̀n tena gi aá kèn, bí wula kuú né bɔ́ mé sòn fuû ndɔ. Mé njéh mene, bɔ́ kɔ lom né kuû, bɔ́ sòn toò biì táré bèh. 7Bɔ̀ nùàr mò, bí sìè lòm temé tég, kɔ Fehtoò beèh ndeè cuù baá kèn. Bí kè wèh beè nùà kíé-boôr: mɔ à kie gi aá boór seèn, à nde né sèŋ mé nu cên kwaá, à nde né sèŋ mé nu dé jomò kwaá, à né yab teèn yoló kela den. 8Bí yóló ménâ ndɔ, bí sìè lòm temé tég, Fehtoò beèh baá ndeê. 9Bɔ̀ nùàr mò, bí té lètenè biì lòù ndúgó gɔ̀, te ju ndeè bí beè Càŋ sìè cú. Nùà téná-juù baá ndeê, à hên nɔ. 10Belà, bí mùnò njí cégé mé dene bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ léí jɔ̀gɔ̀; bɔ́ lé naâ lè yilí Nùà Dueè tueé, bɔ́ né gèr teèn ŋené yií. Mé njéh mene, bɔ́ lé naâ lòù yoló seér. Bí kè wèh beè bɔɔ̀n, bí yolo lom ménâ ndɔ. 11Béh né gi kɔɔ́ ye, kènê bɔ́ né dé bɔɔ̀n dé samê samé seér. Lòù sam, bɔ́ lé naâ tég sie huɔɔ́m. Bí lé naá giì sìè-temé Jôb ŋgweé. À yeé baá temé môn sie, Nùà Dueè lé naâ bú njèh ŋgún kulú haá cuú; bí né gi kɔɔ́. Lòù sam, Nùà Dueè né Càŋ kɔ́-jerè, léláŋ húɔ́m-temê ndɔ. 12Tétán bɔ̀ nùàr mò, bí té jègè jègè nyì. Nùàr a, té vulú jègè, à té tàbè jègè. Né mene kei, bú a, té njií sâ jègè nyì. Nùà kàn a, túé lòm sòn cén, sâ gi aá. Mɔ né nyea, sâ né lom nyea; mɔ né sam, sâ né lom ka sam, gi môn ndɔ; te ju bí beè Càŋ sìè cú. 13Lètenè biì nuaré déì né gèr teèn ŋené wa? Bú a, dùà Càŋ duaà. Nuaré déì né samé wa? Bú a, sì bené. 14Lètenè biì nuaré déì né teèn baán wa? Bú a, yílá bílí bɔ̀ kokoô bɔ̀ gwà Càŋ. Mɔ bɔ́ baá gi doó, bɔ́ dua bú Càŋ felè, bɔ́ bɔ bú kómó mé yilí Nùà Dueè. 15Mɔ bɔ́ dua lom né mé temé cén, sâ Nùà Dueè nde né nùà beên doô yili sɔm, à nde né bú ter sie sɔm. Mɔ à naâ veên déì bɔɔ́, Nùà Dueè nde né bú mé njéh kulú sɔm ndɔ. 16Mɔ né mân, sâ bí sàlè sɔ̀m kú mé veên lètenè biì, bí né mé Càŋ dua kuú, te bí taré yuo. Bí kɔ́ɔ ye, mɔ nùà dilî baá Càŋ mé temé cén dua, sòn seèn né yeé ŋgulí dé gècên ma. 17Né faá Elî nɔ; à lé naâ nùàr faá béh ndɔ. À lé dua loóm naâ Càŋ mé temé seèn mene dɔɔ́ŋ, ye te nu né cú. Ŋgweéh nu ka né ŋgwéh tɔ́g nde wa nyèmà tagár mé kwèh mà. 18À yeé dua cu aá Càŋ, nu ne cu ye; yab nde cu ye yuo. 19Bɔ̀ nùàr mò, mɔ nuaré déì né ceér gècên saáb, nuaá mé weh njií cuù bú te ceér gècéne dɔɔ́ŋ bɔɔ́ yií né teèn. 20Bí kɔ́ɔ ye, nuaá mé sie sɔm nùà veên déì te veéne, feh bú ceér Càŋ, yili sɔm seér né nùà sâ te cio lòù. Sâ veên seèn lé naá menè ŋgún, bɔ́ nde né bú mé njéh kulú sɔm gií.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\