Jâŋ 11

1Nùà Betanî déì lé naâ beén die, yilí seèn né Lasâr. Bɔ̀ tie seèn Marî bɔ̂ Mártà né te lɔɔ́ sâ ndɔ. 2Marî sâ né ma mé lé naâ Fehtoò beèh kómó múmû gulè waá kwaá, à fɔ sɔm mé yúlí feèh doô. Bɔ́ yeé ŋene tie bɔɔ̀n Lasâr baá baán, 3bɔ́ tema njií nuaré déì ye Yeésò a: «Fehtoò beèh, yíé-temé yeè baá baán ma.» 4Yeésò yeé ŋgweé aá môn, à ye: «Beén Lasâr hên bú wúlá ndé ŋgwéh; bɔɔ́ né mân, te sùsùm sie bɔ̀ nùàr mé Càŋ, te terreb Ŋunà Càŋ ŋené yuo kelà teèn ndɔ.» 5Ju Mártà bɔ̂ dìm mé Lasâr lé naâ Yeésò yoòr yilá dé gècên. 6À yeé ŋgweé aá ju beên sâ, à cer cu ká jomo cieé fà, 7jomo sâ ye bɔ̀ mbɔ̀ŋ a: «Béh nde cu ké Judê.» 8Bɔ̀ mbɔ̀ŋ ye bú a: «Nùà fèh-njèh, née dàb sam mé bɔ̀ Jûf lé naâ ceér fɔɔ́n, ye bɔ́ nde né wò tɔbé wulá. Wò hên baá cu mé gò ké teèn wa?» 9Ye bɔ́ a: «Ŋgweéh yuoô maánjɔ̀gɔ̀, nde wa liyilì né suútenè mà. Sâ nuaá mé né suútenè gɔ dɔɔ́ŋ né ŋagâ mé né ká lè wɔ́ŋe ŋené, à gule cén ndé ŋgwéh. 10Nuaá mé gɔ né cíbíteèn dé seèn mé ŋagâ yoòr sam, à nde né gule ceén lɔɔ́.» 11À den cuù ye bɔ́ a: «Mbeí beèh Lasâr cer né lɔ́m; mè nde né ké teèn ndeé, te mè nyimé sɔm bú.» 12Bɔ̀ mbɔ̀ŋ ye bú a: «Fehtoò beèh, mɔ à né lɔ́m, sâ à nde né taré yuo.» 13Sâ Yeésò ye te bɔ́ ŋgweé kɔ teèn, ye Lasâr kuú gi aá kèn. Mé njéh mene, bɔ́ ŋgwé kòmò ŋgwéh, bɔ́ dé bɔɔ̀n munó seér né ye Yeésò jue né lɔ́m dé gècên. 14Yeé baá môn, à tueé ŋagá bɔ́ ndɔ, ye bɔ́ a: «Lasâr baá komó ma.» 15Jomo sâ à ye bɔ́ a: «Mè né mé vɔ́gɔ́-temé felè biì dé gècên. Lòù sam, mè lé ké doó sâ ná ŋgwêh. Bɔɔ́ gi né ménâ felè biì, te bí kwaá njií keéh temé yoòr mò teèn. Bí hin, béh nde ké kwarè seèn.» 16Tomâs, mé bɔ́ yilá né huaán feèh doô deên ndɔ, ye bɔ̀ mbɔ̀ŋ déì a: «Bí hin ké teèn, béh bɔ̀ Fehtoò beèh nde kuú dɔɔ́ŋ.» 17Bɔ̀ Yeésò wa ké Betanî, sâ bɔ́ lé furú sɔm aá Lasâr baá cieé nèà. 18Betanî sâ né kwarè Jerusalem mân, yuoô teèn nde Jerusalem kílòmétà tagár wá ŋgwéh. 19Bɔ̀ Jûf ŋgún lé naá giì teèn kem ndeé, bɔ́ nde Mártà bɔ̂ Marî cio tie bɔɔ̀n bieé weh. 20Mártà ŋgweé njií ndɔ, ye Yeésò baá ndeê, à nde bú ceér dueè kwa weh; Marî le dé seèn ké gwò. 21Mártà wa ye Yeésò a: «Fehtoò mò, mɔ wò sé naâ doó, tie beèh sé lé kú ná ŋgwêh. 22Mé njéh mene, mè né kɔɔ́ ye kènê, mɔ wò bie njií Càŋ njeré déì, à nde né wò haá.» 23Yeésò ye bú a: «Tie yeè nde cuù né lè cio komo yuoô.» 24Mártà ye bú a: «Mè né kɔɔ́ ye, à nde né te cio komo yuo, dé sâ seèn né cieé cèrè jomò, loù mé bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ nde gi né teèn komo yuo.» 25Yeésò ye bú a: «Mè te cio komo sɔm né nùàr kɔɔ́, mè haá bú yɔ̀ŋ. Nuaá mé né temé yoòr mò kwaá njií la kuú mene, à nde né komo yuo. 26Nuaá mé né làŋ, mé né temé yoòr mò kwaá njií, dé seèn kú ndé cú ndɔ. Wò né temé teèn kwaá njií wa?» 27Mártà ye bú a: «Nyea Fehtoò mò, mè né lom temé teèn kwaá njií, ye wò né Nùà Cɔ̀ŋ, wò né Ŋunà Càŋ mé sé naâ ká te wɔ́ŋe mân ndeê.» 28Jomo sâ Mártà nde mé dìm seèn Marî tueé naáb wellê ndɔ, ye bú a: «Nùà fèh-njèh beèh waà baá kèn, à né wò yilá.» 29Te Marî yeé nde ŋgweé njií mân, à lɔ wuo ter kpar, à njege nde ké yoòr seèn. 30À wa, sâ Yeésò née ké sònò lɔɔ̂ ye, à né bèh mé bɔ̂ Mártà la kwaré naâ teèn. 31Bɔ̀ Jûf mé la naâ Marî ké gwò bilí bɔŋ den doô yeé ke, à tené nde aá mân, bɔ́ kem bele bú ndɔ, bɔ́ ye merré déì à nde cu né mbà ké felè sà yueé den. 32Marî yeé nde ŋene njií Yeésò ké bèh sâ mân, à die sulí nde doó gulè seèn, ye bú a: «Fehtoò mò, mɔ wò sé naâ doó, tie beèh sé lé kú ná ŋgwêh.» 33Yeésò yeé ke, Marî né yueé, bɔ̀ Jûf mé naá giì jomo seèn baá yueé, feh ŋellé bú ter, yili yuo bú lè. 34Ye bɔ́ a: «Bí bú furú né he wa?» Bɔ́ ye bú a: «Ndê kè kú yeè hên nɔ, Fehtoò beèh.» 35Yeésò yila yueê ndɔ. 36Bɔ̀ Jûf duɔɔ́m baá-re tueê ye: «À lé kɔ ye nyí bú gwaán kum aá!» 37Bɔ̀ déì den cuù lètenè bɔɔ̀n ye: «Ŋgweéh bú nuaá mé lé naâ tácugó njolo kwɔgɔ, sé naâ bɔɔ́ te Lasâr kú cú mà.» 38Jere bɔɔ́ cu Yeésò njèh, à nde ké sòn sà ndɔ. Sà hèllè lé naâ gbàŋ, bɔ́ sònòbɔ̀ colo kwaá né tàmbàŋ taâ mân. 39Yeésò ye bɔ́ a: «Bí gùlù sɔ̀m taá sâ gulù.» Mártà tieè Lasâr deên ndɔ, ye bú a: «Á, à cer aá dòù baá cieé nèà nɔ, Fehtoò beèh, kènê à baá dulí.» 40Yeésò ye bú a: «Mè lé túé ná ŋgwêh, ye wò a: mɔ wò né temé yoòr mò kwaá njií, wò nde né terreb Càŋ ŋené wa?» 41Bɔ́ gulu sɔm taá hèllè ndɔ. Yeésò ke njií njolo ké te vulúu, ye: «Tele mò, mè vra baá wò mé wò né sòn mò faá bèh mân ŋgweé. 42Mè né gi dé mò kɔɔ́ ye cu dɔɔ́ŋ wò né yeé sòn mò ŋgweé. Mé njéh mene, Tele mò, mè wò ké ter hên vra njií né te gam bɔ̀ɔ́ mé né kwarè mò kaáŋ den, te bɔ́ kwaá njií temé teèn, ye wò mè tema njií naâ kɔɔ́.» 43À yeé dua sɔm aá, à yilá lɔgɔ njií ké ter, ye: «Lasâr, yùò kélâ!» 44Nuaá mé lé naâ kuú hèllè yuo kelà te sòn seèn ndɔ; sâ gule bɔ̂ be mé njolo née gi lè cɔ̀gɔ̀ vuɔb den ye. Yeésò ye bɔ́ a: «Bí sè sɔ̀m bú vùɔ̀b yoòr, bí keéh njií bú.» 45Bɔ̀ Jûf mé ndeè naâ cio bieé doô yeé ŋene aá môn, nùàr ŋgún lètenè bɔɔ̀n kwaá njií gi temé yoòr Yeésò. 46Bɔ̀ déì nde seér cu bɔ̀ Farisiên kwa, bɔ́ tueé bɔ́ njií mé Yeésò la bɔɔ́ naâ sâ. 47Bɔ̀ Farisiên bɔ́ bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô yeé ŋgweé aá môn, bɔ́ yilá bilí mbàgà ju tarê ndɔ, bɔ́ ye: «Nùà hên baá fém bɔɔ́ maga, kènê béh bɔɔ́ nde né naàn? 48Mɔ à né mân bɔɔ́, béh né bú kwaá lɔɔ́, sâ bɔ̀ nùàr nde gi né temé yoòr seèn kwaá njií, sâ bɔ̀ Rɔ̂m bɔ̀ ndeè né ŋaár waâ, bɔ́ tɔb sɔm gwà Càŋ koô, mé lò beèh mene.» 49Cén déì lètenè bɔɔ̀n, yilí seèn né Kayîf, à lé naâ ŋgàŋ sèmè dé koô nyèmà sâ kɔɔ́, ye bɔ́ a: «Bí njeré déì kɔ́ ŋgwéh lòù. 50Huɔm kela né mé nùà cén sòn bɔ̀ mbeî kuú seér kɔɔ́, wanɔɔ́ŋ sâ lò nùàr nde né kɔɔ́ cim seér.» 51Sâ ŋgàŋ sèmè dé koô nyèmà sâ lé naâ bú, à lé ŋgòr sâ mé feh seèn túé ná ŋgwêh, Càŋ lé sònò seèn tueé kwaá naâ kɔɔ́, ye Yeésò nde né felè bɔ̀ Jûf kuú. 52Gí cégé ŋgwéh léláŋ bɔ̀ Jûf, à koró bilí cu nde né bɔ̀ nùàr Càŋ wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ bècénè kɔɔ́ ndɔ. 53Sâ baá bèh mé bɔ̀ Jûf dé kokoô lé kagá naâ kàgà-ndòn veên teèn, ye bɔ́ nde lom né Yeésò wulá. 54Yeé baá môn, Yeésò geé mé ceér lètenè bɔ̀ Jûf bèsɔ́nè yagâ ndɔ. À yuo te tàbè sâ, à nde ser ké ya dueè lè lɔɔ́ déì mân, bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn cer den ké teèn; yilí lɔɔ́ sâ né Efraîmà. 55Sâ cieé koô bɔ̀ Jûf mé bɔ́ yilá yeé Páskà doô baá dìdì. Yeé nde aá feí, bɔ̀ nùàr te tàbè lò sâ né kàn mé kán kem yuo kelâ, bɔ́ né ké Jerusalem ndeé, te bɔ́ sené bɔ́, bɔ́ yieé yeé Páskà. 56Wa ké teèn, bɔ́ né Yeésò bieé fɔɔ́n, bɔ́ né ké gwà Càŋ koô lètenè bɔɔ̀n bieé kuú, ye: «Bí dé biì munó né naàn, bí ye hên à ndeè né bèh cieé koô ndeê wa?» 57Sâ bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô bɔ́ bɔ̀ Farisiên lé wɔŋ kwaá gi aá, ye mɔ nuaré déì né bèh seèn kɔɔ́, bú a túé bɔ́ teèn, te bɔ́ nde sie wellê bú ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\