Jâŋ 14

1Yeésò den cuù, ye bɔ́ a: «Bí té ndìò, bí temé kwá njí lòm yoòr Càŋ mé yoòr mò ndɔ. 2Bèh denè né ké gwò Tele mò teèn ŋgún, mè nde né bí bèh denè dé biì ké teèn nyegé kwaá ndɔ. Mɔ sé né nyeén, mè sé la bí mân túé ná ŋgwêh. 3Mɔ mè wa ké teèn, mè nyegé gi aá bí bèh denè, mè ndeè né cuû, mè weh bí, bí nde den ké yoòr mò, béh bí den bècénè. 4Bí né gi ceér mé nde né ké bèh sâ kɔɔ́.» 5Tomâs ye bú a: «Fehtoò beèh, béh bèh ndeê yeè kɔ́ ŋgwéh, béh ceér kɔ nde né naàn wa?» 6Yeésò ye bú a: «Ceér sâ né mè; gècên né mè, yɔ̀ŋ né mè ndɔ. Nuaá mé yoòr mò kélá ŋgwéh, à ké yoòr Tele mò wá ndé ŋgwéh. 7Mɔ bí né mè kɔɔ́, sâ bí kɔ baá Tele mò kèn. Á sâ, kènê bí baá Tele mò kɔɔ́, bí ŋene gi aá bú kèn.» 8Filîp deên ndɔ, ye bú a: «Fehtoò beèh, fèh kéh yeè béh Tele yeè teèn, te temé die béh lè.» 9Yeésò ye bú a: «Hên baá dàb mé béh bí né kɔɔ́, wò mè ŋéné kɔ́ ŋgwéh wa, Filîp? Nuaá mé ŋene aá mè, ŋene né Tele mò sâ. Wò tueé den cu né kei, ye: fèh kéh béh Tele yeè teèn wa? 10Wò née temé teèn kwá njí ŋgwéeh ye, ye mè né yoòr Tele mò, Tele mò né yoòr mò ndɔ wa? Bɔ̀ ŋgòr mé mè né gi bí tueé hên dɔɔ́ŋ lè mò yùò ŋgwéh; né Tele mò, mé né yoòr mò, bɔɔ́ den né seé seèn kɔɔ́. 11Bí kwá njí lòm temé te ŋgòr mò tég, ye mè né yoòr Tele mò, Tele mò né yoòr mò ndɔ. Hên né cegé mene te bɔ̀ seé hên, bí ka teèn ŋéné kɔ́ ŋgwéh ye né môn wa? Bí kwá njí lòm temé te ŋgòr mò nɔɔ́ŋ. 12«Mè né tueé ye bí a, nuaá mé né temé yoòr mò kwaá njií dɔɔ́ŋ, nde né bɔ̀ seé hên faá mè nɔ bɔɔ́, à nde né mé bɔ̀ dé kokoô mene bɔɔ́ bilí. Lòù sam, mè nde aá ké yoòr Tele mò ndeé. 13Bɔ̀ njií mé bí né gi mé yilí mò dua dɔɔ́ŋ, mè nde gi né bí ménâ bɔɔ́, te Huaán sɔm keêh terreb Tele seèn bèsɔ́nè. 14Sâ, mɔ bí né mè njeré déì mé yilí mò dua, mè njií sâ bɔɔ́ nde né ménâ.» 15«Mɔ bí né mè gwaán, bí nde né sòn mò ŋgweé. 16Sâ mè nde né Tele mò dua, te à tema njií bí nùà gàm déì, né Cúcuí mé gècên yoòr, te bí bɔ́ den beh kɔɔ́; nde né dé kèì cên ndɔ. 17Dé sâ bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀ bú kwà kòmò bèh; lòù sam, bɔ́ bú ŋéné bèh, bɔ́ bú kɔ́ ŋgwéh ndɔ. Bí né bú dé biì kɔɔ́; lòù sam, bí bɔ́ né kɔɔ́, à nde né lè biì den. 18Mè bí mé huún sì lɔ́ ndé ŋgwéh, mè ndeè né ká yoòr biì cuû. 19Le aá maànjé sâ wɔ́ŋ mè ŋéné ndé cú, bí ŋene lom nde né mè kɔɔ́. Lòù sam mè nde né làŋ, bí nde né làŋ ménâ ndɔ. 20Mɔ baá loù sâ, bí nde né ŋgweé komo, ye mè né yoòr Tele mò, wa bí né yoòr mò, mè né yoòr biì ndɔ ma. 21Nuaá mé né ŋgòr mò ŋgweé, né ménâ jolo, né nuaá mé gwaán né mè sâ. Nuaá mé gwaán né mè, Tele mò nde né bú gwaán, mè nde né bú gwaán ndɔ; mè ŋené yuo kela bilí ndeè né mé toò seèn mene.» 22Sâ lètenè bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn, bɔ̀ Júdàs né fà, déì né Júdàs, déì Júdàs Iskariô. Bú mé né Júdàs doô ye bú a: «Fehtoò beèh, bɔɔ́ né naàn mé wò ŋené yuo kela cegé ndeè né toò beèh, wò toò bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀ ŋéné yùò kélá ndé ŋgwêh wa?» 23Yeésò ye bú a: «Nuaá mé gwaán né mè, nde né ŋgòr mò jolo. Sâ Tele mò nde né bú gwaán, bêh Tele mò fà dɔɔ́ŋ ndeè né ké yoòr seèn ndeé, béh bɔ́ den beh. 24Nuaá mé mè gwàn ŋgwéh, ŋgòr mò jòlò ndé ŋgwéh ndɔ. Mè bɔ̀ ŋgòr hên mé feh mò túé ŋgwéh, né Tele mò nuaá mé lé temà naâ mè, tueé né bí kɔɔ́. 25«Mé njéh mene, béh bí née kɔɔ́ ye, mè bí bɔ̀ ŋgòr hên tueé den né dé cî. 26Le aá maànjé nùà gàm biì nde aá waâ. Né Cúcuí Ŋagâ, Tele mò tema njií ndeè né bú mé yilí mò. Mɔ à waà baá, à nde gi né bí njèh dɔɔ́ŋ feh, à nde cu né bí bɔ̀ ŋgòr mò dɔɔ́ŋ feh ko cu ndɔ. 27«Mè hên kwaá lɔ né bí dɔlê, né mboó mò. Njèh cén, mè bí lòù faá bɔ̀ nùàr lab yeé nɔ, làb ŋgwéh. Bí té njeré déì ndìò, bí té vèh ndɔ. 28Bí la naá giì ŋgweé, mè la ye bí a: mè nde né yuo; mé njéh mene wa, mè nde cuù né ká yoòr biì ndeê ma. Mè tueé bí, mɔ bí sé la né mè gwaán, bí sé la né lòù samé seér, ye mè nde né ké kwarè Tele mò; à né nùà koô kɔɔ́ mé mè. 29Mè bí toò hên tueé kwaá gi né te ndeè waà ye. Mɔ ndeè waà baá, te bí kwaá njií ye temé teèn. 30«Kènê mè bí njèh kókoó túé màgà ndé cú; mgbè wɔ̂ŋ baá ndeê. Njèh cén, à mé terreb felè mò sam. 31Wɔ́ŋ a, kékɔɔ̀ ye mè né lom Tele mò gwaán faá cí nɔ; wɔ́ŋ a, kɔ́ɔ ye mè bɔɔ́ lom né faá Tele mò lé tueé naâ mè ndɔ.» À yeé tueé gi aá mân, ye bɔ́ a: «Bí wùò ter, béh yuo doó hên yuoò!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\