Jâŋ 15

1«Mè né dé mò toú dé jéjêg. Tele mò né nùà njèh, à toú sâ kie né kɔɔ́. 2Bɔ̀ béh mò mé tàb wá ŋgwéh dɔɔ́ŋ, à né yeé bɔ́ kɔré sɔm. À mbellé nyegé bɔ̀ɔ́ mé né tàb waá, te bɔ́ wa sagá cu déì. 3Bɔ̀ ŋgòr mò sie dilí nyegé gi aá bí dé biì kèn. 4Bí dèn nyɔ̀gɔ̀ dèn yoòr mò, faá mè né yoòr biì den nyɔgɔ́ den nɔ. Mɔ béh toû te meí toû nyɔ̀gɔ̀ dèn ŋgwéh, à tàb wá kòmò ndé ŋgwéh. Mɔ bí yoòr mò nyɔ̀gɔ̀ dèn ŋgwéh, bí tàb wá ndé ŋgwéh ménâ ndɔ. 5«Mè dé mò né meí toû, bí né béh mò. Nuaá mé né yoòr mò nyɔgɔ́ den, mè né yoòr seèn nyɔgɔ́ den dɔɔ́ŋ, tàb kókoó wa nde né kɔɔ́; wanɔɔ́ŋ bí njeré déì bɔ́ kòmò ndé ŋgwéh, kɔ mè né teèn, sâ ye. 6Nuaá mé dé seèn yoòr mò nyɔ̀gɔ̀ dèn ŋgwéh, ŋɔgɔ die gi aá ké doó faá béh toû, bɔ́ ŋuaán fu njií tuar, à ŋgie yuo. 7Mɔ bí nyɔgɔ́ den né yoòr mò, bí né mé ŋgòr mò lè ŋgulí den, sâ bí dua mene njií mé bí né gwaán dɔɔ́ŋ, bí nde né kwa gií. 8Mɔ bí né lom tàb mé gècên mene waá, bí né mé njéh feh keéh ye bí né bɔ̀ mbɔ̀ŋ mò sâ. Terreb Tele mò nde né teèn ŋené ŋagá. 9«Mè bí gwaán lom né faá Tele mò né mè gwaán nɔ. Bí dèn nyɔ̀gɔ̀ ndé lòm yoòr mò nɔɔ́ŋ, bí kɔ́ lòm mè. 10Mɔ bí né ŋgòr mò jolo, temé mò nde né yoòr biì le; faá mè né sòn Tele mò ŋgweé, temé seèn le yoòr mò nɔ. 11Mè bí ménâ tueé kuú né ye te bí den lom mé vɔ́gɔ́-temé faá mè nɔ, te bí samé gi mé gùm mene. 12«Ndéb mò né mân: bí gwàn kú lètenè biì mé temé cén faá mè gwaán né bí nɔ. 13Gwaân dé koô mé nùàr nde né bèsɔ́nè sɔm keéh, né yɔ̀ŋ seèn felè bɔ̀ mbaábɔɔ̀n siì. 14Mɔ bí né faá mè tueé nê nɔ bɔɔ́, sâ bí né bɔ̀ mbeí mò, 15mè bí bɔ̀ seé bɔ̀ yílá ndé cú. Lòù sam, nùà seê beéh ndègè tele seê seèn kɔ́ bèh. Dé biì, mè feh keéh gi aá bí ndègè bɔ̀ njií mé mè né ké sònò Tele mò ŋgweé kèn. Bí kɔ́ɔ ye, bɔ̀ mbeí mò né bí. 16Bí lé mè kɔɔ́ bàlè wèh lɔ́gɔ́ ná ŋgwêh, mè lé balé weh seér naâ bí kɔɔ́, mè jege haá bí seé beè, ye bí a, ndé wá tàb, te tàb biì sâ le ter. Sâ dɔɔ́ŋ né te Tele mò haá laré bí bɔ̀ njií mé bí dua né mé yilí mò. 17Mè taga lom né bí gwaân: bí gwàn kú dèn lètenè biì cu dɔɔ́ŋ mé temé cén.» 18«Mɔ wɔ́ŋ né bí bunó, bí kɔ́ɔ ye wɔ́ŋ lé bunó lɔgɔ́ naâ mè, te bunó ye bí ma. 19Mɔ bí sé né bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀, wɔ́ŋ sé naâ bí gwaán, ye bí né bɔ̀ nùàr nyî. Á seèn môn sam; mè bí balé weh gi aá kèn, bí bɔ̀ nùàr seèn sam cuú, à bí bunó né mé njéh. 20Bí mùnò kɔ́ cú faá mè lé tueé naâ bí nɔ, mè lé ye bí a: ndɔ́g, nùà seê beéh tele seê seèn hàm yɔ́gɔ́ bèh ma. Mɔ bɔ́ lé naâ mè bunó, sâ bɔ́ bí bunó nde né ménâ ndɔ. Mɔ bɔ́ lé naâ ŋgòr mò jolo, sâ bɔ́ nde né dé biì ménâ jolo ndɔ. 21Mè tueé bí, bɔ́ bí bɔ̀ njií hên dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi nde né felè mò. Lòù sam, nuaá mé lé tema njií naâ mè, bɔ́ bú kɔ́ ŋgwéh. 22«Mɔ mè sé ká yoòr bɔɔ̀n wá ná ŋgwêh, mè tueé bɔ́ ŋgòr Càŋ, ju sé bɔ́ mé veên bɔɔ̀n sìè ná ŋgwêh. Dé kènê, bɔ́ mé sòn sam cuú. 23Mè tueé bí: nuaá mé né mè bunó, bunó bilí né mé Tele mò mene. 24Seé mé nuaré déì sé bɔ́ kòmò ná ŋgwêh, mɔ mè sé lètenè bɔɔ̀n bɔ́ ná ŋgwêh, bɔ́ sé mé ju yoòr ná ŋgwêh ndɔ. Á, bɔ́ ŋene gi aá kèn, bɔ́ mè bunó seér né lòù, bɔ́ né Tele mò bunó. Ŋgweéh sâ bɔ́ né mé ju yoòr wa? 25Sâ dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né te yuo faá bɔ́ lé nyagá kwaá giì naâ te mvù sóù bɔɔ̀n nɔ, ye: Bɔ́ bunó weh né mè mbaá, kwɔ̀m sam.» 26Jomo sâ Yeésò den cuù, ye bɔ́ a: «Nuaá mé gam nde né bí baá ndeê: né lom Cúcuí jéjêg mé né ké beè Tele mò. Mè nde né bú temá njií, à yuo ndeè né ké yoòr seèn, à sòn mò tueé nde né kɔɔ́. 27Bí nde né sòn mò tueé ndɔ; lòù sam, ké bèh duɔɔ̂m béh bí lé naâ kɔɔ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\