Jâŋ 16

1«Mè bí ménâ tueé den né ye te ndèm biì yúá cú. 2Bɔ́ nde né bí te gwà sóù kwɔgɔ́ sɔm. Cu déì nde né teèn, bɔ́ nde né bí lòù wulá. Bɔ̀ɔ́ mé wula nde né bí sâ nde né munó, ye bɔ́ sâ bɔɔ́ né seé Càŋ ndɔ. 3Bɔ́ nde né môn bɔɔ́ gɔ. Lòù sam, bɔ́ Tele mò kɔ́ ŋgwéh, bɔ́ mè kɔ́ ŋgwéh ndɔ. 4Mè bí toò hên tueé kwaá né, ye mɔ ndeè baá bí cu sâ kwa, te bí kɔ ye, mè lé naá giì bí mân tueé.» À den cuù, ye bɔ́ a: «Mè lé bí mân ké bèh duɔɔ̂m túé ná ŋgwêh. Lòù sam, béh bí lé naá née kɔɔ́ ye. 5Dé kènê baá gò mò, mè nde cu aá ké yoòr nuaá mé lé temà naâ mè. Bɔɔ́ né naàn mé lètenè biì nuaré déì teèn bíé kè ŋgwéh, ye mè a: wò nde né he wa? 6Sâ tueé né ye, kú né bí njèh bɔɔ́; bɔɔ́ né bí mé ŋgòr mò. 7Á sâ, mè tueé lom né bí gècên ndɔ, ye bí a: dé biì, huɔm kela né dé mè nde ménâ. Mɔ mè môn ndé ŋgwéh, nùà gàm biì ká yoòr biì wá ndé ŋgwêh ndɔ. Kɔ mè nde, te mè tema njiî ye bú. 8«Mɔ à ndeè waà baá, à nde né bɔ̀ nùàr ká te wɔ́ŋe feh keéh, te bɔ́ gwaán komo ye veên bɔɔ̀n né veên ma. Bɔ́ gwaán komo gècên mò ndɔ, bɔ́ ŋene kɔ gèh dé mé Càŋ nde né ju tená. 9Veên mé à nde né bɔ́ feh keéh sâ, ye bɔ́ temé yoòr mò kwá njí ŋgwéh ma. 10Dé gècên mò, mɔ mè ŋaá nde cu aá ké yoòr Tele mò, mé bí mè ŋéné ndé cú doô, gècên mò nde né teèn ŋené ŋagá ndɔ. 11Dé ju tenâ, gèh dé mé ju né mgbè wɔ̂ŋ karé sie, bɔ́ nde né mé njolo ŋené. 12«Mè née cu bí mé bɔ̀ njèh tueê ká lè mò silí den ye. Njèh cén, bí bɔ́ kènê yóló kòmò ndé ŋgwéh. 13Mɔ Cúcuí Ŋagâ jéjég sâ ndeè waà baá, à nde né bí bèh gècên dɔɔ́ŋ feh gií. À ndeè mé feh seèn mbaá túé wèh ndé ŋgwéh ndɔ, à tueé lom nde né dé mé à ŋgweé naâ ké jomo; njií mé ndeè né waâ dɔɔ́ŋ, à nde né bí tueé kwaá. 14À terreb mò cie sɔm keéh nde né kɔɔ́. Lòù sam, à ŋgòr ŋgweé nde né sònò mò, te à tueé ye bí. 15Bí kɔ́ɔ ye, ŋgúlú Tele mò dɔɔ́ŋ né gi beè mò. Mè tueé né dé cî ye bí a, bɔ̀ njií mé Cúcuí Ŋagâ tueé nde né bí dɔɔ́ŋ yuo gi ndeè né sònò mò ma.» 16À den cuù, ye bɔ́ a: «Le aá maànjé bí mè ŋéné ndé cú, te jomo sâ maànjé bí ŋene cu ye mè.» 17À yeé tueé aá bɔ́ mân, bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn déì duɔɔ̂m lètenè bɔɔ̀n tueé beleè ndɔ, ye: «Dé sâ tueé né kei, mé à ye béh a: le aá maànjé béh nyí ŋéné ndé cú, te jomo sâ maànjé béh ŋene cu ye nyí wa? Mé à ye: lòù sam, nyí ŋaá nde cu aá ké yoòr Tele nyî doô ndɔ wa?» 18Bɔ́ den cuù ye: «Sâ tueé né gèh le aá maànjé dé heè? Dé mé à gwaán né tueê sâ, béh bú ŋgwé kòmò ŋgwéh.» 19Yeésò ŋgweé kɔ ndɔ, ye bɔ́ gwaán né mé nyí bieé njiî, à tueé njií baá-re ye bɔ́ a: «Mè la ye bí a: le aá maànjé bí mè ŋéné ndé cú, te jomo sâ maànjé bí ŋene cu ye mè. Mè yeé tueé mân, bí bɔ̀ njèh lètenè biì hên bie kuú den né teèn wa? 20«Mè né tueé ye bí a, dé biì bí nde né yueé; wɔ́ŋ dé seèn samé seér nde né lòù. Temé nde né bí lè ŋgwerré; mé njéh mene yúlá-temé biì nde cu né vɔ́gɔ́-temé ŋaá seér. 21Mɔ ma déì nde aá huaán ŋar, né yeé bú ménâ yulá; sâ lòù sam, à muno njií lom né núr nyeèr felè seèn. Mɔ huaán baá ká cie, à nde cu né núr nyeèr hèllè nyen njií. Nde né felè vɔ́gɔ́-temé ŋuna seèn mé à la ŋar kwaá naâ doô. 22Nde ménâ mé bí ndɔ; kènê bí né mé yúlá-temé. Mé njéh mene, mɔ mè ndeè ŋene cu aá bí, temé biì nde né lòù vɔgɔ́ seér; nuaré déì ndeè bí vɔ́gɔ́-temé sâ beè lùàgà sɔ̀m ndé cú. 23«Loù sâ, njèh dɔɔ́ŋ den nde né njolò biì ŋagásé, bí mè lòù bíé sɔ́ ndé cú. Mè né tueé ye bí a, bɔ̀ njií mé bí dua né mé yilí mò dɔɔ́ŋ, Tele mò nde né bí haá gií. 24Ŋgweéh, wa hên bí née njeré déì mé yilí mò dùà ŋgwéeh ye wa? Bí dùduaà, bí nde né kwa, sâ te temé biì sagár gi ye lè.» 25«Mè bí njèh hên dɔɔ́ŋ tueé keéh gi yeé te kàne te kàne. Cu déì ndeè né waâ, mè bí njèh te kàne sì kéh ndé cú, mè tueé ŋagá seér nde aá bí felè Tele mò lòù. 26Te loù sâ bí bɔ̀ njèh mé Tele mò bie njií lom aá mé yilí mò; mè bú felè biì lòù bɔ̀ŋ sɔ́ ndé cú ndɔ. 27À né gi bí mé feh seèn gwaán. Lòù sam, bí né mè gwaán, bí né temé yoòr mò kwaá njií, ye mè lé yuoó naâ beè seèn. 28Né bɔ̀n, mè lé yuoó naâ ké te vulúu beè Tele mò, mè suagà ká te wɔ́ŋe. Kènê, mè kwaá lɔ cu nde aá wɔ́ŋ, mè nde cu ké yoòr Tele mò.» 29À yeé tueé gi aá mân, bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn ye bú a: «Kè-re sâ nɔ, kènê wò tueé ŋaré njií lom aá juar, wò kàn sìlì sɔ́ cú. 30Kènê béh kɔ gi aá kèn, ye wò né gi njèh dɔɔ́ŋ kɔɔ́, wò jɔ̀gɔ̀ naá giì njèh bieê beèh ŋgweé, te béh nde ye bieé den. Béh temé yoòr yeè hên kwaá njií né dé cî, ye wò lé yuoó naâ ké beè Càŋ.» 31Yeésò deên ndɔ, ye bɔ́ a: «Bí baá ye gwaán sâ nɔ. 32Mè tueé bí: cu baá ndeê, hên baá giì cí. Cu mé bí nde gi né teèn durá ŋellé, waà baá; nùà kàn nde né gwò seèn dula yilá, mè le mé huún. Mé njéh mene, ndɔ́g, mè mé huún sam: bêh Tele mò né kɔɔ́! 33Mè né bí mân toò tueé kwaá, ye te bí mban nde gi yoòr mò, temé die bí lè. Mè tueé bí, dé ká te wɔ́ŋe bí nde né mé gèr kwaré. Mé njéh mene, bí sìè lòm temé tég, mè yɔgɔ́ gi aá wɔ́ŋ kèn!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\