Jâŋ 17

1Yeésò yeé tueé gi aá mân, à ke njií ké te vulúu ndɔ, ye Tele a: «Tele mò, cu wulu baá kèn. Sɔ̀m kêh be terrèb Ŋuna yeè bèsɔ́nè, te Ŋuna yeè sɔm njií be terrèb yeè ter ndɔ. 2Ŋgweéh wò lé terreb felè bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ haá giì naâ beè seèn wa? Wò lé naâ tueé ye bú a, há yɔ̀ŋ tètàgà mé bɔ̀ɔ́ mé wò haá kwaá né beè seèn. 3Mɔ bɔ́ kɔ baá wò, Càŋ jéjêg, bɔ́ kɔ cu Yeésò Nùà Cɔ̀ŋ mé wò lé naâ tema njiî, sâ né yɔ̀ŋ tètàgà sâ. 4Tele mò, mè feh gi aá bɔ̀ nùàr ká doó be terrèb yeè kèn, mè bɔɔ́ gi aá seé mé wò lé tueé naâ mè ndɔ. 5Sâ kènê Tele mò, kwá mè den yila cu te dene koô mò ké yoòr yeè doô; lɔ naâ bèh denè mò, sâ wɔ́ŋ née dùɔ̀m ŋgwéeh ye. 6«Mè feh keéh gi aá wò mé bɔ̀ɔ́ mé wò lé yilá kwaá naâ beè mò ká lè wɔ́ŋe kèn, kènê bɔ́ né gi wò kɔɔ́. Bɔ́ lé naâ bɔ̀ dé yeè, wò lé bɔ́ haá kwaá naâ beè mò, bɔ́ jolo kɔ gi aá ŋgòr yeè kèn. 7Kènê bɔ́ né gi kɔɔ́ ye bɔ̀ njií mé né ká beè mò dɔɔ́ŋ né gi dé yeè; wò lé haá naâ mè kɔɔ́. 8Lòù sam, bɔ̀ ŋgòr mé wò lé ye mè a ndé bɔ́ tueé dɔɔ́ŋ, mè bɔ́ tueé gi aá kèn, bɔ́ gwaán gi aá ndɔ. Bɔ́ ŋene kɔ gi aá kènê ye, mé gècên mene, mè lé yuoó naâ ké beè yeè, bɔ́ né temé teèn kwaá njií, ye wò lé temà naâ mè kɔɔ́ ndɔ. 9«Mè tétég dua né wò felè bɔ̀ sâ bɔ̀, Tele mò. Mè bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀ júé ŋgwéh, mè dua lom né wò felè bɔ̀ɔ́ mé wò lé haá naâ mè hên, bɔ́ né dé bɔɔ̀n bɔ̀ nùàr yeè. 10Bɔ̀ njií mé né gi dé mò dɔɔ́ŋ né dé yeè; bɔ̀ dé yeè né gi bɔ̀ dé mò ndɔ; terreb mò cie ŋené yuo kelà né yoòr bɔɔ̀n. 11«Kènê mè dé mò ká lè wɔ́ŋe sam cuú, mè nde cu nde aá ké yoòr yeè; dé bɔɔ̀n, bɔ́ née ká te wɔ́ŋe ye. Càŋ ŋagâ Tele mò, kúrú bílí kwá bɔ́ ka yeè mé terreb yeè mé wò lé haá naâ mè doô; kúrú bílí bɔ́, te bɔ́ ŋa bilí gi cén, faá bélɔ̀ né cén nɔ. 12Cu mé béh bɔ́ lé naâ kɔɔ́, mè lé kurú nyegé naâ bɔ́ kɔɔ́. Lé naâ mé terreb yeè mé wò lé haá naâ mè, cén déì lètenè bɔɔ̀n lèr lè ŋgwéh ndɔ. Gi lom né ka nuaá mé sé naá kaà dé seèn leér sâ, te yuo faá bɔ́ nyagá kwaá né te mvù Càŋe nɔ. 13Kènê mè baá ké yoòr yeè ndeê, mè ká te wɔ́ŋe mân tueé den cu née ye te bɔ́ den dé bɔɔ̀n mé vɔ́gɔ́-temé faá mè nɔ, te temé bɔɔ̀n gùm dɔɔ́ŋ sagár gi lè ndɔ. 14«Mè tueé gi aá bɔ́ ŋgòr yeè kèn. Wɔ́ŋ né bɔ́ bunó ndɔ. Lòù sam, wɔ́ŋ ye bɔ́ bɔ̀ nùàr nyî sam, faá mè nùà wɔ̂ŋ sam ndɔ. 15Mè túé ŋgwéh ye wò a, yílá sɔ̀m bɔ́ ká te wɔ́ŋe yilà; mè tueé seér né ye wò a, kúrú nyégé bɔ́, te táhòrò bɔ́ kèmà cú. 16Bɔ́ dé bɔɔ̀n bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀ sam, faá mè nùà wɔ̂ŋ sam doô nɔ. 17Sènè ŋágá kwá lòm bɔ́ mé gècên yeè bèsɔ́nè; gècên yeè sâ né ŋgòr yeè. 18Mè tema njií né bɔ́ wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ, faá wò lé tema njií naâ mè ká te wɔ́ŋe ndɔ nɔ. 19Mè wò gùm mò hên semé haá kuú né felè bɔɔ̀n, te bɔ́ den lom senésé dé kèì cên. 20«Mè wò felè bɔɔ̀n dùà lòm cú, Tele mò; mè dua cu né wò felè bɔ̀ɔ́ mé ŋgweé nde né ŋgòr yeè sònò bɔɔ̀n, bɔ́ kwaá njií temé yoòr mò ndɔ. 21Mè ye wò a, te bɔ́ dɔɔ́ŋ bilí ŋa lom cén, bɔ́ den ndeè yoòr beèh, faá wò né yoòr mò, mè né yoòr yeè nɔ. Te bɔ́ nyɔgɔ́ bilí bècénè, wɔ́ŋ kɔ ye wò lé tema njií naâ mè kɔɔ́. 22Mè jɔgɔ njií né bɔ́ ter, faá wò né mè jɔgɔ́ njií nɔ; te bɔ́ ŋa cén faá bélɔ̀ né cén hên nɔ: 23mè né yoòr bɔɔ̀n, wò né yoòr mò, sâ te bɔ́ te yuo nyegé cén bagasé mân, te bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀ ŋene môn, bɔ́ kɔ ye wò lé tema njií naâ mè kɔɔ́, wò gwaán né bɔ́ faá wò gwaán né mè ndɔ ma. 24«Tele mò, wò lé bɔ́ haá kwaá naâ beè mò, mè né gwaán ye béh bɔ́ nde den ké bèh denè mò kɔɔ́, te bɔ́ ŋene kɔ be terrèb mò teèn. Wò mè gwaán né mé temé cén, wò lɔ mè terreb koô haá naâ ké yoòr yeè sâ wɔ́ŋ née dùɔ̀m ŋgwéeh ye. 25«Tele mò, kè njí kán, wò mé be gècên yeè mene, wɔ́ŋ wò ŋéné kɔ́ ŋgwéh, mè kɔ cegé né wò kɔɔ́; bɔ̀ hên bɔ̀ né ŋené kɔɔ́ ye wò lé tema njií naâ mè kɔɔ́. 26Mè feh gi aá bɔ́ yilí yeè kèn; mè nde cu née bɔ́ yilí yeè ménâ feh den ye, te gèh gwaân mé wò né mè gwaán doô den lètenè bɔɔ̀n, te mè den lè bɔɔ̀n môn ndɔ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\