Jâŋ 18

1Yeésò yeé tueé gi aá mân, à weh bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn ndɔ, bɔ́ bɔ́ sela yuo kela nòmò Kiderɔ̂ŋ kèb yágà. Sâ yí jomo nòmò sâ lé naâ ŋueèh sɔgɔ̀ déì. Yeésò bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn lé yila ndeè naâ teèn. 2Sâ Júdàs sàrnyé né gi bèh sâ kɔɔ́ ndɔ. Lòù sam, Yeésò bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn lé naá beéh teèn bilí ndeé. 3Loù sâ Júdàs kem sie bɔ̀ŋ bɔ̀ sɔ́jì beè; bɔ́ bɔ́ nde yí teèn. Bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô bɔ́ bɔ̀ Farisiên sɔm haá cu bú bɔ̀ sɔ́jì dé bɔɔ̀n ndɔ, bɔ́ bɔ́ kem nde ké teèn mé gwaga beè-beè, bɔ́ né mé we beè-beè ndɔ. 4Sâ Yeésò kɔ gi aá njií mé nde né felè seèn kelá ndɔ. À yeé ŋene aá ménâ, à gɔ ŋa yuo kelà ká toò bɔɔ̀n juar ndɔ, ye bɔ́ a: «Bí fɔɔ́n yeé neì wa?» 5Bɔ́ ye bú a: «Béh fɔɔ́n né Yeésò nùà Najarêt.» Ye bɔ́ a: «Mè hên.» Sâ bɔ́ bɔ̀ Júdàs sàrnyé né gi doó sâ dɔɔ́ŋ njebá den. 6Te Yeésò yeé nde tueé njií ye bɔ́ a, nyí hên mân, bɔ́ kem cu cu gè jomo mágu mágu, bɔ́ né doó jɔgɔ́ dielé ndeé. 7À den cuù, ye bɔ́ a: «Bí ye bí fɔɔ́n yeé neì á?» Bɔ́ ye bú a: «Béh fɔɔ́n né Yeésò nùà Najarêt.» 8Ye bɔ́ a: «Ŋgweéh mè ye bí a, mè hên wa? Mɔ hên bí fɔɔ́n den né mè, sâ bí kwá lɔ́ bɔ̀ hên bɔ̀ cu cu dé bɔɔ̀n lɔ.» 9Kɔ seèn bɔɔ́ ka mân jéjég, te yuo ye faá à la tueé naâ ye Tele seèn a: bɔ̀ nuaá mé à lé haá kwaá giì naâ beè nyî dɔɔ́ŋ, nyí cén déì teèn lèr lɔ́ ŋgwéh ma. 10Sâ Simɔ̂ŋ Piêr naâ mé bòù beè, à sua sɔɔ̂m ndɔ, à mvur tena si njií nuaré déì tie gaâ doó. Lé naâ nùà seê ŋgàŋ sèmè dé koô. Yilí nùà hèllè lé naâ Malkùs. 11Yeésò yeé ŋene aá môn, à yiín Piêr, ye bú a: «Yí njí cú bòù yeè lè kórè nɔɔ́ŋ. Wò né munó ye ŋgàb gèr mé Tele mò haá né mè doô, mè bú wèh ŋúé ndé ŋgwéh wa?» 12Bɔ̀ bɔ̀ŋ sɔ́jì bɔ́ bɔ̀ kwaá-taâb bɔɔ̀n mé bɔ̀ sɔ́jì dé bɔ̀ Jûf dɔɔ́ŋ kem sue gi Yeésò yoòr, bɔ́ sie kaga bú ndɔ. 13Bɔ́ jɔ̀gɔ̀ bú weh njií lɔgɔ̂ ké lɔ Hánà. Né gùnà Kayîf mé né ŋgàŋ sèmè dé koô te nyèmà bú sâ kɔɔ́. 14Sâ Kayîf lé feéh naâ bɔ̀ Jûf kɔɔ́, ye bɔ́ a: «Huɔm kela né dé mé nùà cén kuú seér te sòn bɔ̀ mbeî dɔɔ́ŋ kɔɔ́.» 15Simɔ̂ŋ Piêr bɔ̂ mbɔ̀ŋ cén déì yuo bele Yeésò ndɔ. Mbɔ̀ŋ dé sâ, ŋgàŋ Càŋ dé koô lé naâ bú dé seèn kɔɔ́ nyegé; yeé baá ménâ, à wa dé seèn ké teèn, à yila bele Yeésò ké lè bɔ̀gɔ̀ ŋgàŋ sèmè sâ. 16Piêr njebá le dé seèn ké tùtúlù bɔ̀gɔ̀. Te mbɔ̀ŋ dé mé ŋgàŋ sèmè dé koô né bú kɔɔ́ doô yeé cu cuù, tueé nyegé baá ma mé njebá tena né te hin doô, à yií keéh ye Piêr. 17Ma mé njebá tena né te hin hèllè deên ndɔ, ye Piêr a: «Wò hên, wò mbɔ̀ŋ nùà hên sam wa?» Piêr ye bú a: «Ndɔ́g, mè sam!» 18Sâ dùlù baá dɔlé ndɔ, bɔ̀ seé bɔ̀ bɔ́ bɔ̀ sɔ́jì la naâ we cie fuú kwaá, bɔ́ né njebá ŋuagá den. Piêr yeé ŋene aá ménâ, à njebá nde kwarè bɔɔ̀n we ŋuagá ndɔ. 19Yeé baá mân, ŋgàŋ sèmè dé koô duɔɔ́m Yeésò bɔ̀ njèh felè bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn bieê, à né bú felè bɔ̀ njèh feèh seèn bieé ndɔ. 20Yeésò ye bú a: «Mè bɔ̀ nùàr njèh dɔɔ́ŋ tueé njií yeé ké ter; mè feh den yeé te gwà sóù, bɔ̀ déì te gwà Càŋ koô; bɔ̀ Jûf né yeé teèn bilí ndeé; mè njeré déì lòù túé lèr bèh. 21Wò mè ménâ bie né dé keì wa? Bíé njí mé bɔ̀ɔ́ mé lé naá giì ŋgweé, bɔ́ nde né wò tueé, bɔ́ né gi kɔɔ́.» 22Yeésò yeé baá mé bú mân tueé njií, sɔ́jì déì naâ kwarè seèn, bɔ bú, ye bú a: «Wò mé ŋgàŋ sèmè dé koô mân tueé den né dé keì wa?» 23Yeésò deên ndɔ, ye bú a: «Mɔ mè tueé né ve, fèh kéh mè bèh veên mò sâ. Á, mɔ mè tueé yií né teèn, wò mè bɔ né dé keì wa?» 24Jomo sâ Hánà ye bɔ́ há njí bú mé Kayîf ndɔ. Bɔ́ weh njií baá-re bú ké toò Kayîf, ŋgàŋ sèmè dé koô, sâ à née te yuiî ye. 25Sâ Simɔ̂ŋ Piêr née ka dé seèn cu sâ we ŋuagá den ye. Bɔ́ bie njií ye bú a: «Wò hên, wò mbɔ̀ŋ nùà hên sam á?» Piêr cam cu, ye bɔ́ a: «Ndɔ́g, mè mbɔ̀ŋ seèn sam.» 26Sâ nùà seê ŋgàŋ sèmè dé koô cén déì né doó sâ, à né nùàr nuaá mé Piêr la kɔ tené sɔɔ̂m naâ bú tie doô; à ye Piêr a: «Ŋgweéh mè la ké ŋueh ŋenè naâ bí bú wa?» 27Mé njéh mene, Piêr cam cu. À yeé baá ménâ cam, kwaá cên tuaga lɔ bú teèn ndɔ. 28Cieé yeé ŋaga baá, bɔ́ weh Yeésò ké toò Kayîf, bɔ́ njií bú ké lɔ ŋgɔ́mnà Pilátò. Wa ké teèn, bɔ̀ Jûf dé bɔɔ̀n ké lè bɔ̀gɔ̀ yílá ŋgwéh, ye te sóú bɔɔ̀n bɔ́ lóró cú, bɔ́ yieé kwa yáb Páskà. 29Pilátò lé ŋenè naâ cí, te à yuo kela ye ké cie yoòr bɔɔ̀n, ye bɔ́ a: «Bí nùà hên sie né mé ŋgei wa?» 30Bɔ́ ye bú a: «Mɔ sé la nùà veên ná ŋgwêh, béh sé bú ká toò yeè sìè njí ná ŋgwêh.» 31Pilátò ye bɔ́ a: «Sâ mɔ né mân, bí wèh yùò mé bú weèh, bí nde tena ju felè seèn mé feh biì faá sóú biì tueé yeé sâ.» Bɔ̀ Jûf ye bú a: «Ndɔ́g, béh dé beèh mé terreb nùàr wulâ sam.» 32Hên dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né, te yuo faá Yeésò lé tueé naâ nɔ; sâ gèh cio mé à nde né kuú, à lé naá giì jɔ̀gɔ̀ tueé kwaá. 33Yeé baá mân, Pilátò yila nde cu gè jomo ndɔ, à yilá njiî Yeésò, ye bú a: «Mgbè bɔ̀ Jûf né wò wa?» 34Yeésò ye bú a: «Wò mân munó né kɔɔ́, wa bɔ́ tueé né wò lòù wa?» 35Pilátò ye bú a: «Wò ŋene mè né nùà Jûf wa? Bɔ̀ɔ́ mé bí bɔ́ né mé tàbè cên, mé bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô teèn mene la sie waà naâ mé wò kɔɔ́. Wò bɔɔ́ naâ kei wa?» 36Yeésò ye bú a: «Bèh Mgbè ceèr mò dé ká te wɔ́ŋe sam. Mɔ bɔ̀gɔ̀ Mgbè mò sé la né dé ká lè wɔ́ŋe, bɔ̀ seé bɔ̀ mò sé naâ taáb lieé, te mè beè bɔ̀ Jûf yílá cú. Mè tueé wò: bèh Mgbè ceèr mò dé ká te wɔ́ŋe sam.» 37Pilátò ye bú a: «Á sâ, wò né mgbè mà?» Ye Pilátò a: «Wò tueé né tueè, mè né Mgbè. Mè lé ká te wɔ́ŋe ndeè naâ ceér gècên tueé ŋagá. Bɔ́ lé mè ŋaár naâ dé cî. Nuaá mé né nùà gècên dɔɔ́ŋ né gi dé seèn sòn mò ŋgweé.» 38Pilátò ye bú a: «Gècên sâ né kei wa?» Pilátò yeé bie gi aá bú mân, à yuo kela cuù ká cie, à nde ké yoòr bɔ̀ Jûf, ye bɔ́ a: «Njií mé béh nde né nùà hên teèn sie, mè dé mò ŋéné ŋgwéh. 39Dé tòù biì, faá bèh jomò nɔ, mè nde né bele. Né yeé cu dɔɔ́ŋ, mɔ Páskà nde aá feí, mè né yeé bí nùà gwà cibì cén déì yi njií. Sâ bí gwàn ŋgwéh ye mè a, yì njí bí mgbè bɔ̀ Jûf hên wa?» 40Bɔ́ ye bú a: «Hê ceè, té bú yì! Yì sér béh Barabâs!» Á sâ, Barabâs hèllè lé naá seêr nùà wúlá-feèh ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\