Jâŋ 19

1Yeé baá môn, Pilátò ye bɔ́ wèh yùò mé Yeésò weèh, bɔ́ nde tegé bú núr. 2Bɔ̀ sɔ́jì nde fɔɔ́n wellê bɔ̀ ŋùàgà, bɔ́ beéh faá tàm nɔ, bɔ́ sulí kwaá bú felè, bɔ́ ye né tàm mgbè ma. Bɔ́ weh su kwaá bú cɔ̀gɔ̀ bèlè jùm mân yoòr faá cɔ̀gɔ̀ mgbè ndɔ. 3Bɔ́ né ká yoòr seèn cɔɔ́ ndeê, bɔ́ né bú mbaàn gbêg haá, bɔ́ ye bú a: «Sìè ŋgób, Mgbè bɔ̀ Jûf!» Bɔ́ né bú teèn bɔlé yií ndɔ. 4Pilátò yuo kela cuù déì, ye cìlì nùàr a: «Bí ŋgwé: mè nde cuù né bí nùà hên ká cie weh haá njiî, te bí ŋene kɔ teèn, ye mè dé mò kwɔ̀m mé béh nde né bú teèn sie ŋéné ŋgwéh gùm dɔɔ́ŋ ma.» 5Yeésò yuo kelà ndɔ; à né ka mé tàm ŋùŋùàgà doô felè ménâ den den, à né mé cɔ̀gɔ̀ bèlè jùm doô yoòr ndɔ. Pilátò ye bɔ́ a: «À baá hên!» 6Te bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô mé bɔ̀ sɔ́jì bɔɔ̀n yeé nde ŋene njií bú mân, bɔ́ bɔm su lom mé sòn cên dɔɔ́ŋ, ye: «Fágá njí lòm bú te toû dé fagâ! Fágá wúlá lòm bú fagà!» Pilátò ye bɔ́ a: «Bí ndé wèh fágá ká bú mé feh biì; mè dé mò kwɔ̀m nùà hên sieè ŋéné ŋgwéh gùm dɔɔ́ŋ.» 7Bɔ̀ Jûf ye bú a: «Béh né mé sóú teèn; kɔ à kuú faá sóú beèh tueé nê nɔ: à lé tueé naâ dé keì ye nyí né Ŋunà Càŋ wa?» 8Te Pilátò yeé nde ŋgweé cu dé sâ mân, veéh sie ŋeí cu bú dé sieè. 9À yila nde cu ké lè bɔ̀gɔ̀, ye Yeésò a: «Wò yuoô he wa?» Mé njéh mene, Yeésò bú sòn kòmò ŋgwéh. 10À den cuù, ye Yeésò a: «Wò mè sòn kòmò ŋgwéh wa? Wò kɔ́ ŋgwéh ye mè né mé terreb teèn wa? Mɔ mè ye yì njí wò, bɔ́ nde né wò yi; mɔ mè ye bɔ́ fágá wò fagà, bɔ́ nde né wò ter fagá njií ndɔ.» 11Yeésò ye bú a: «Mɔ Càŋ sé wò terreb felè mò há ná ŋgwêh, wò sé mé ndɔ̀gɔ̀ terrèb déì felè mò teèn ná ŋgwêh ndɔ. Mɔ né mân, sâ nuaá mé sie haá njií naâ mè beè yeè, veên dé seèn maga kela né kɔɔ́.» 12Yeé baá môn, Pilátò lege lom aá ye te nyí yi njií bú yiì. Njèh cén, bɔ̀ Jûf né lom ké ter tueé lɔgɔ́ njií, ye bú a: «Mɔ wò yi njií nùà hên, sâ wò mbeí mgbè Sesâr sam. Ŋgweéh wò né kɔɔ́, nuaá mé tì felè seèn lobo né mé be seèn dɔɔ́ŋ, né yeé nùà bùnò Sesâr wa?» 13Te Pilátò yeé nde ŋgweé njií aá dé sâ mân, à ye bɔ́ ndé sɔ̀m kéh njî Yeésò ká cie; à nde den nde bèh ju tenâ. Bèh sâ bɔ́ te kwaá né bɔ̀ taá mbembalê mân doó; bɔ́ yilá né bèh sâ: Gàbátà, te ju hebreêh. 14Lé naâ loù nàŋ Páskà; sâ lou dilí baá. Pilátò tueé njií baá-re mé bɔ̀ Jûf ndɔ, ye bɔ́ a: «Mgbè biì sâ!» 15Bɔ́ yeé nde ŋene ménâ, bɔ́ tueé njií ké ter ye: «Wúwulà! Wúwulà! Fágá njí bú te toû!» Pilátò ye bɔ́ a: «Mè te toû fágá njí mgbè biì wa?» Bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô ye bú a: «Mgbè beèh gi lom né Sesâr.» 16Yeé baá môn, Pilátò haá njií bɔ́ Yeésò, te bɔ́ nde bú fagá sâ. Bɔ́ cab sie bú ndɔ, bɔ́ yuo mé bú. 17Yeésò jɔgɔ sie toú mé bɔ́ nde né bú teèn fagá ndɔ, bɔ́ bɔ́ nde mé njéh ké bèh mé bɔ́ yilá né: Geba feèh. Te ju hebreêh né Gɔ́lgɔ́tà. 18Wa ké teèn, bɔ̀ sɔ́jì faga njií Yeésò te toû ndɔ. Bɔ́ faga kwaá cu bɔ̀ nuaré déì kwarè seèn fà, dé kàn te toú seène, cén déì kèb déì, cén déì kèb déì ndɔ, Yeésò lètenè. 19Pilátò ye, bɔ́ nyàgà fágá kwá njeré déì teèn; bɔ́ nyagá kwaá baá-re teèn ye: «Yeésò nùà Najarêt, Mgbè bɔ̀ Jûf.» 20Bɔ̀ Jûf kókoó mbaá jaŋé ŋene gi môn. Lòù sam, bèh mé bɔ́ lé fagà naâ Yeésò teèn sâ, lé naâ kwarè lɔɔ̂; bɔ́ lé nyagá naâ njií sâ mé ju hebreêh, ju latên, mé ju greêk. 21Bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô yeé ŋene aá ménâ, bɔ́ ye Pilátò a: «Té bú mgbè bɔ̀ Jûf nyàgà kwá; nyàgà sér ye: nùà hên ye nyí né mgbè bɔ̀ Jûf ma.» 22Pilátò ye bɔ́ a: njií mé nyí nyagá baá, nyagá gi aá kèn. 23Bɔ̀ sɔ́jì yeé faga sɔm aá Yeésò, bɔ́ weh bɔ̀ cɔ̀gɔ̀ seèn, bɔ́ geé bèh nèà, sɔ́jì dé kàn weh cén. À lé naâ mé cɔ̀gɔ̀ suù déì teèn, bɔ́ bú lòù sá ŋgwéh, bɔ́ dé sâ colo né lòù. 24Bɔ̀ sɔ́jì yila lètenè bɔɔ̀n tueé kuû ye: «Béh té bú lòù sìè ŋèrrè sɔ̀m, béh vú sér mé bèì, te nùà cén yieé weh lòù.» Sâ dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né te yuo faá bɔ́ lé nyagá kwaá naâ te mvù Càŋe nɔ, ye: «Bɔ́ geé weh gi aá cɔ̀gɔ̀ mò lètenè bɔɔ̀n, bɔ́ vu yieé weh cu cɔ̀gɔ̀ mò déì mé bèì ndɔ.» Hên né njií mé bɔ̀ sɔ́jì lé bɔɔ́ naâ. 25Sâ meì Yeésò bɔ̂ bei mé Marî veèh Kelopâs, bɔ̂ Marî Magdalâ né ké kwarè toú fagâ doô njebá den. 26Yeésò ke njií meí ndɔ, à ŋene njií mbɔ̀ŋ dé mé temé seèn dɔɔ́ŋ né gi yoòr seèn doô yí kwarè meî, ye meí a: «Ma, ŋuna yeè baá sâ.» 27À tueé njií mé mbɔ̀ŋ doô ndɔ, ye bú a: «Meí yeè sâ ndɔ.» Sâ baá bèh mé mbɔ̀ŋ doô weh kwaá njií baá bú yoòr teèn. 28Kènê Yeésò yeé ke, njèh dɔɔ́ŋ mboón aá faá bèh ménâ, à tueé te yuo faá bɔ́ lé nyagá kwaá naâ te mvù Càŋe nɔ, ye: «Mè baá mé nyúá.» 29Sâ sɔɔ̀ mbè tanê déì né kwarè sâ ndɔ. Bɔ̀ sɔ́jì déì yeé ŋene aá ménâ, bɔ́ weh fùlù, bɔ́ yií njií te mbè tanê doô, bɔ́ feéh kwaá te tapè, bɔ́ tiím cie njií bú ké sònò. 30À yeé naga ke aá, ye: «Jegé baá!» À doóm njií feh doó, à kuú yuo ndɔ. 31Loù sâ lé naâ nàŋ cieé sóù; sóú sâ lé naâ cieé koô dé gècên. Bɔ̀ Jûf lé gwàn ná ŋgwêh mé bɔ́ né cieé koô yieé, bɔ̀ nùàr né ké te toû loù cieé koô sɔɔ́ den. Yeé baá ménâ, bɔ́ nde bie ye Pilátò a: «Kwá bɔ́ nde kwalé sɔm bɔ̀ nùà ké te toú fagâ doô gule, te bɔ́ mvualé sɔm bɔ́ mvualè.» 32Pilátò yeé gwaán aá, bɔ̀ sɔ́jì nde ké teèn ndɔ. Bɔ́ jɔ̀gɔ̀ kwalé sɔm lɔgɔ̂ ŋgeéh nùà toò jɔ̀gɔ̀ mé bɔ́ faga kwaá naâ kwarè Yeésò doô, bɔ́ kwalé sɔm dé mbeî ndɔ. 33Bɔ́ yeé nde aá dé Yeésò kwalé, bɔ́ ŋene à kuú aá, bɔ́ dé seèn kwálé cú. 34Mé njéh mene, sɔ́jì cén déì lé naâ gwaga weh, à sie lɔgɔ́ bú kwar mé njéh. À yeé sie lɔgɔ́ aá, húɔ́m bɔ̂ nòmò kwaré yuo kelà teèn ndɔ. 35Hên tueé den né nuaá mé lé naá giì bɔ̀ njií sâ mé njolo ŋené, né ka nág faá bèh sâ nɔ. Nùà hên né kɔɔ́ ye nyí tueé lom né gècên; à tueé né bí ménâ te bí kwaá njií temé teèn, ye né lom môn ndɔ. 36Hên dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né te yuo faá bɔ́ lé nyagá kwaá naâ te mvù Càŋe nɔ, ye: «Bɔ́ bú dé seèn kuú déì yoòr sìè kwá nyì ndé ŋgwéh.» 37Beré déì né cu te mvù Càŋe nyagá den ndɔ, ye: «Nuaá mé bɔ́ lé sie lɔgɔ́ naâ kwar doô, bɔ́ nde né bú bilí ke.» 38Jomo sâ Josêf nùà Arimatê déì nde Pilátò komó Yeésò dua. Josêf sâ lé naâ mbɔ̀ŋ Yeésò cén déì ndɔ. Njèh cén, à lé leér gɔ beéh dé seèn lòù, à né bɔ̀ Jûf veéh. À yeé dua baá ménâ, Pilátò gwaán. Josêf nde jɔgɔ weh baá-re komó doô, à nde mé njéh. 39Níkòdêm, nuaá mé lé nab ndeè naâ ké yoòr Yeésò cíbíteèn doô, waà kwa Josêf ndɔ. À waà dé seèn mé bɔ̀ toú lèh beè ba deí, nde njèh kílò yulà tagár mân, bɔ́ bɔré hualé né bɔ̀ toú ŋgwɔ́bè mé bɔ̀ toú múmû déì. 40À yeé waà baá, bɔ̂ Josêf bilí baá-re nùà fà, bɔ́ weh cɔ̀gɔ̀ wulésé mân, bɔ́ waga nyegé komó Yeésò mé njéh, bɔ́ né bɔ̀ lèh sâ teèn waá njií, faá bɔ̀ Jûf waá yeé nɔ. Mɔ bɔ́ nde aá nùàr furú, bɔ́ waá yeé ménâ. 41Sâ ké bèh mé bɔ́ lé fagà naâ Yeésò teèn sâ, ŋueèh sɔgɔ̀ déì lé naâ teèn. Sà feésé mân lé naâ ké ŋueèh sâ ndɔ, bɔ́ lé née nuaré déì teèn fùrù lɔ́gɔ́ ŋgwéeh ye. 42Ŋueèh sâ né bèh dìdì mân. Bɔ́ yeé ke, cibí nde aá yilí, Páskà bɔ̀ Jûf nde aá bɔ́ mé njéh beè kwa lɔɔ́, bɔ́ nde jɔgɔ furú njií Yeésò teèn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\